Регионална здравна инспекция 

Надзор на заразните болести