Регионална здравна инспекция 

Лабораторните услуги, включват:

Сертификат за акредитацияКонтрол на продукти и стоки от значение за здравето на човека и фактори на работната и битова среда-храни, води, козметични продукти, физични фактори в работна и битова среда.

Лабораторната дейност се извършва от отдел "Лабораторни изследвания" към дирекция "Обществено здраве" при спазване и поддържане на изискванията на внедрената Система за управление на качeството, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012.

Декларация на директора на Регионална здравна инспекция - Разград за осигуряване на независимостта, безпристрастността и самостоятелността на органа за контрол от вид А изтегли

Декларация на ръководител ОКА при Регионална здравна инспекция - Разград за безпристрастност и независимост на органа за контрол от вид А изтегли

Декларация на ръководството за политиката и целите по качеството изтегли

Декларация за конфиденциалност на орган за контрол от вид А при РЗИ Разград изтегли

Правила за ползване на акредитационния символ на ИА БСА за позоваване на акредитация от ИА БСА и/или за позоваване на статута на ИА БСА като стана по многостранно споразумение (BAS QR 5) изтегли

Общи условия за извършване на услуги от ОКА изтегли

Процедура за жалби и възражения изтегли

Референции изтегли

Видове услуги

І. Контрол на води по химични и микробиологични показатели

1. Води от плувни басейни

ІІ. Контрол на козметични продукти.

ІІІ. Контрол на физични фактори в работна и битова среда

1. шум

2. микроклимат

3. изкуствено осветление

ІV. Отривки от работни/ контактни повърхности

Структурно звено на РЗИ, провеждащо контрола

Отдел "Лабораторни изследвания" в дирекция „Обществено здраве"

 
лице за контакт:инж. Светлана Дончева
телефон: 084/611 155; 0885 044 905
адрес: гр. Разград, ул. "Кирил и Методий" №8
приемно време: всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч.

Място на подаване на документи и получаване на информация

Приемен офис на отдел "Лабораторни изследвания", стая №409.
лице за контакт: инж. Даниела Бобева .
телефон: 084/611 157.
адрес: гр. Разград, ул. "Кирил и Методий" №8.
приемно време: всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч..

Нормативна уредба:

Контролът се извършва съгласно изискванията на БДС, Наредби, Европейски Регламенти, Директиви и др. нормативни актове

Процедура

Заявление-услуги за вида на исканата услуга се попълва и подава в приемния офис на ОКА. При необходимост се провежда консултация със съответния експерт отговорен за извършване на контрола, относно: пробовземане, метод за контрол, срок на изпълнение, други изисквания на клиента.

Обслужващият офиса на отдел „Лабораторни изследвания” приема пробата/извадката, придружена с необходимите документи – пробовземен протокол, техническа документация и др., след като се увери, че са спазени изискванията на пробовземането. Регистрира я по определените правила, кодира я и я предава в лабораторията за изпитване. Клиентът получава сертификат за контрола от приемния офис срещу подпис.

Срокът за изпълнение на услугите е до 5 работни дни от приемане на заявката.

ЗАЯВКА зa контрол на вода, храни, козметика и параметри на работната среда изтегли 

Списък на нормативните документи за контрол изтегли 

Такси

Заплащането на услугите става при подаване на заявлението, съгласно Приложение № 4 на Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето(обн., ДВ, бр. 83 от 2007 г., изм. и доп. ДВ. бр.100 от 2020г.). В някои случаи - по изключение, се договаря със заявителя това да стане след извършване на услугата.

ЦЕНОРАЗПИС НА ИЗВЪРШВАНИТЕ УСЛУГИ ОТ ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А ПРИ РЗИ - РАЗГРАД, СЪГЛАСНО ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ (ПМС №255/17.10.2012 Г., ОБН. ДВ, БР.81/23.10.2012 Г.) В СИЛА ОТ 01.11.2020 г. изтегли

Анкетна карта за удовлетвореността на клиента изтегли

В отдел „Медицински изследвания” при РЗИ Разград се извършват широк спектър от изследвания, съобразени с Националните стандарти по микробиология и паразитология.
Тук могат да бъдат етиологично диагностицирани причинителите на заболявания, протичащи с разнообразна клинична картина:
- гастроинтестинални оплаквания;
- уроинфекции;
- инфекции на горните дихателни пътища;
- причинители на раневи инфекции с различна локализация;
- серологични изследвания за: хепатит В и С, СПИН, Сифилис, токсоплазмоза.

В отдела се извършват профилактични изследвания за постъпване в детски заведения, старчески домове,центрове за рехабилитация и възстановяване, за постъпване на работа.

Видове изследвания и срок за извършването им:
1.Микробиологично изследване на фецес - 4 дни
2.Микробиологично изследване на урина - 4 дни
3.Микробиологично изследване на гърлен секрет - 4 дни
4.Микробиологично изследване на носен секрет - 4 дни
5.Микробиологично изследване на очен секрет - 4 дни
6.Микробиологично изследване на ушен секрет - 4 дни
7.Микробиологично изследване на ранев секрет – 4 дни
8.Изпитване на антимикробна чувствителност (антибиограма) – 1 ден

Серологични изследвания

Видове изследвания:
1.ХИВ - ЕLISA
2.ХИВ - бърз тест
3.Хепатит В (HBsAg) - ELISA
4.Хепатит С (anti-HCV) – ELISA
5.Сифилис - ELISA
6.Сифилис - TPHA
7.Хламидии - ELISA
8.Лаймска борелиоза

Горепосочените серологични изследвания се извършват безплатно.

Поради липса на диагностикуми, оцветените с червен цвят изследвания за момента не се извършват.

Паразитологични изследвания

Видове изследвания и срок за извършването им:
1.Изследване на нативен препарат за паразити – 3 дни
2.Изследване на материал от болен след обработка и обогатяване – 3 дни
3.Диференцирано оцветяване за доказване на паразити – 2 дни
4.Определяне на антипаразитни антитела с аглутинационен тест (РПХА) за токсоплазмоза и трихинелоза.

Материалите за изследване постъпват в съответната лаборатория ( микробиологична или паразитологична ), придружени от „Съпроводителна бележка”,в която са отразени име, възраст и адрес на пациента, диагноза, дата на вземане на материала и неговия вид, както и името на изпращащия лекар.

При изследване на организирани колективи, материалите постъпват с придружителен списък на лицата.

Фекалните проби постъпват в чревен кабинет (на II етаж).

Приемното време за постъпване на материали е всеки работен ден от 8.30 ч.-до 16,00 ч.

Медицинските изследвания се заплащат съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето(обн., ДВ, бр. 83 от 2007 г., изм. и доп. ДВ. бр.100 от 2020г.).

Tелефони за информация: 084 611 144;084 611 140