Регионална здравна инспекция 

Електронни услуги

Подаването на заявление и необходимите документи, посочени в съответната процедура на административните услуги, както и уведомление за промяна в обстоятелствата може да се извърши и по електронен път.

1. Заявлението се изтегля от сайта на инспекцията(раздел услуги, подраздел процедури по предоставяне на административни услуги, образци и формуляри), попълва се и се изпраща на електронна поща: rzi_razgrad@mbox.contact.bg

2. Документите, подадени по електронен път трябва да имат следните характеристики:

2.1. Да са във формат:
- *.doc (MS Word, минимална версия "ХР");
- *.xls (MS Excel, минимална версия "ХР");
- *.pdf (Adobe Acrobat, минимална версия "6.0 CE");
- *.eml (MS Outlook. Outlook Express - минимална версия 2000/ ХР);
- *.jpg (MS Paint).

2.2. Да съдържат прав (некриптиран) текст на български език, на кирилица;

2.3. Да са подписани с валиден универсален електронен подпис.

2.4. Документите не трябва да съдържат макроси.

2.5. Размерът на всеки документ не трябва да надвишава 4 MB.

2.6. Файлът, съдържащ документа да не е заразен с вируси.

3. Заявителят е длъжен да посочи адрес на електронна поща за получаване на електронни изявления.

4. След получаване на заявлението се изпраща обратна поща на заявителя за потвърждаване на получаването и за резултата от проверката на редовността и достатъчността на документите.

5. При условие, че комплектът от документи отговаря на изискванията, заявлението или уведомлението се входира в съответния регистър и входящия номер се съобщава на заявителя.

6. При установяване на нередности на заявителя се изпраща електронно съобщение с указания и срок за отстраняването им.

7. Заявителят носи наказателна отговорност за подаване на неверни обстоятелства.

8. Заплащането на таксата може да се извърши в касата на РЗИ-Разград или по банков път, като се съобщи входящия номер на заявлението и извършената услуга:

IBAN: BG25 STSA 9300 3148 5821 01
BIC: STSABGSF
Банка: ДСК - ЕАД