Регионална здравна инспекция 
Начало - Услуги - Процедури по предоставяне на админ.услуги, образци и формуляри -  Изготвяне на протокол за извършена проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

881. Изготвяне на протокол за извършена проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

І. Наименование на административната услуга

Изготвяне на протокол за извършена проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

ІI. Правно основание:

Чл. 32, ал. 1, 2 и 3, чл. 32а и чл. 33а от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП).
Наредба № 55 от 13.12.2010 г. за условията и реда за издаване на лицензии за дейности с наркотични вещества за медицински цели.

ІІI. Характеристика

Цел
Целта на процедурата е да регламентира условията и реда за изготвяне на констативен протокол за извършена проверка на място във връзка с издаване на лицензия или промяна в обстоятелствата по издадена лицензия за дейности с наркотични вещества.

Предмет:
Издаването на констативен протокол за извършена проверка на място е необходимо условие за издаване на лицензия или промяна в обстоятелствата по издадена лицензия за дейности с наркотични вещества производство, преработване, съхраняване, търговия в страната, внос, износ, пренасяне и превозване на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3 от Наредбата за реда за класифициране на веществата като наркотични.

ІV. Процедура:

Компетентен орган:
Инспектор по наркотичните вещества към РЗИ.

Заявител:
Физически и юридически лица, които са получили разрешение за търговия с лекарствени продукти по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), подават документи в Министерство на здравеопазването.
В 5-дневен срок от подаване на заявление за издаване на лицензия за търговия на едро с наркотични вещества в МЗ, Министерството на здравеопазването служебно изисква от инспекторите по наркотични вещества към съответната регионална здравна инспекция, на чиято територия се намират сградите и помещенията, в които ще се извършват дейности по търговия на едро, да извършат проверка.
В 5-дневен срок от подаване на заявление за издаване на лицензия за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, Министерството на здравеопазването служебно изисква от инспекторите по наркотични вещества към съответната регионална здравна инспекция, на чиято територия се намира аптеката, да извършат проверка.

Вътрешен ход на процедурата:

Инспекторите по наркотични вещества извършват проверка на място за установяване съответствието на фактическите условия с изискванията на ЗКНВП и Наредба № 55 от 13.12.2010 г.  за условията и реда за издаване на лицензии за дейности с наркотични вещества за медицински цели.
В срок 10 работни дни от получаване на служебното  искане от МЗ, инспекторът по наркотични вещества извършва проверка на място за установяване съответствието на фактическите условия с представената документация и съставя протокол в 2 екземпляра.
В проверката могат да участват и експерти от специализираната администрация на Министерството на здравеопазването.
Инспекторът по наркотични вещества изпраща служебно екземпляр от протокола от проверката в МЗ в срок до 5 дни от датата на извършване на проверката.
При установяване на недостатъци в представените докумнети или несъответствие между състоянието на сградите и помещенията и изискванията, определени в Наредба № 55 от 13.12.2010 г. за условията и реда за издаване на лицензии за дейности с наркотични вещества за медицински цели се уведомява дирекция ”Лекарствена политика” към МЗ.

Ред за отстраняване на недостатъци и непълноти:
Когато при проверката е констатирано несъответствие с фактическите условия, специализираната администрация  в МЗ дава писмени указания за отстраняване на непълнотите или несъответствията. В тези случаи срокът за издаване на лицензията или промяна в обстоятелствата по издадената лицензия спира да тече от деня на уведомяването до отстраняването на несъответствията или непълнотите.
Същата процедура се прилага и при изготвяне на констативен протокол по извършване на проверка във връзка с издаване или промяна в обстоятелствата по издадена лицензия за търговия на едро с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 на ЗКНВП.
В срок до 10 дни от всяка промяна на обстоятелствата, посочени в лицензията, лицензиантът подава заявление по реда на чл. 32а, съответно на чл. 33а от ЗКНВП, като прилага свързаните с промяната документи.

Резултат от процедурата:
Издаването на констативен протокол за извършена проверка на място във връзка с издаване или промяна в обстоятелствата по издадена лицензия за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, е необходимо условие за издаване на лицензия от МЗ.

Такси:
Не са предвидени такси за издаване на констативен протокол за извършена проверка на място във връзка с издаване или промяна в обстоятелствата по издадена лицензия за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

Орган пред, който се обжалва индивидуален административен акт:
Министерство на здравеопазването, Административен съд.

V. Образци и формуляри:

WordIcon Заявление за издаване на констативен протокол за извършена проверка на място във връзка с издаване или промяна в обстоятелствата по издадена лицензия за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества изтегли

WordIconПротокол от устно заявена административна услуга, съгл. чл.29, ал.5 от АПК. изтегли