Регионална здравна инспекция 
Начало - Услуги - Процедури по предоставяне на админ.услуги, образци и формуляри - Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

1336. Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

I.Наименование на административната услуга:
Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина.

ІI. Правно основание:
Чл.4, ал.6 от Наредба № 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти.
Чл. 207, ал.1, т.6 и чл. 232, ал.1 и 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

IІІ.Характеристика:

Цел:
Целта на настоящата процедура е да се укаже реда и условията за прекратяване на разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална  медицина.

Предмет:

  1. Разрешението за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина се прекратява по искане на лечебното заведение;
  2. При откриване на аптека в съответното населено място;
  3. При неспазване на условията за съхранение и условията за продажба на готови лекарствени продукти.
  4. При заличаване на лечебното заведение, получило разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина.

ІV. Процедура:

Компетентен орган:
Прекратяването на Разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина се извършва със заповед на директора на РЗИ.

Заявител:
Всяко лице, получило Разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална  медицина;

Необходими документи:
Заявление за прекратяване на Разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина.

Забележка: Първични документи, които са налични вече в РЗИ-Разград и са актуални, не се изискват от заявителя.

Звено за административно обслужване, в което се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Адрес: гр. Разград, обл. Разград, ул."Кирил и Методий" №8, ет.2
Телефон за връзка: 084/611 168
Адрес на електронна поща: rzi_razgrad@mbox.contact.bg
Работно време: от 08:30 до 17:00 без прекъсване

Вътрешен ход на процедурата
Административната услуга за издаване на Заповед за прекратяване на Разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина се заявява писмено или устно (по телефона или в Звеното за административно обслужване - ЗАО).
При устното заявяване по телефона се изготвя протокол от служителя, приел заявлението и се подписва само от него. Служителят уведомява заявителя за необходимите документи (които са приложение към протокола) за осъществяване на административната услуга, като същите следва да се предоставят в 7-дневен срок.
При устното заявяване в ЗАО, на адрес – гр. Разград, ул. „Кирил и Методий”№8, протоколът се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило, като в него задължително се отбелязват и приложените документи. В този случай се изготвя контролен лист по образец.
При писменото заявяване, заявлението за издаване на Заповед се подава в ЗАО в РЗИ - Разград и се завежда в деловодната книга и Единната информационна система за документооборот от служителите на Звеното.
Регистрираното заявление се насочва към директор на дирекция „Медицински дейности”, който води списък на лицата, получили разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти.
В срок от 3 работни дни от подаване на заявлението длъжностното лице изготвя проект на заповед за прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина, в която се посочва датата, от която се прекратява разрешението.
Заповедта за прекратяването на разрешението за съхраняване и продажба на лекарствени продукти се издава в два екземпляра – за заявителя и за съответния регистър, като вторият екземпляр се подписва от длъжностното лице, подготвило проекта и директора на дирекция “Медицински дейности”, след което се представят за подпис от директора на РЗИ.
След подписване и подпечатване на заповедта, отговорното длъжностно лице заличава заявителя от списъка на лицата, имащи разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти.

Заповедта се връчва на заявителя по начина, предварително посочен в заявлението:
1. При връчване на заповедта на място, в ЗАО при РЗИ – Разград, се предоставя на на заявителя срещу представена лична карта или срещу представено нотариално заверено пълномощно от служителите на звеното за административно обслужване. Заявителят полага подпис върху втория екземпляр от заповедта, който се предоставя от Звеното за административно обслужване на отговорното лъжностното лице.
2. При получаване на заповедта на посочения от заявителя адрес, същата се изпраща чрез лицензиран пощенски оператор за негова сметка.
3. При изпращане на заповедта по електронен път, същото се осъществява на посочения от заявителя електронен адрес.

Цялата служебна преписка се съхранява от съответното длъжностно лице, извършващо вписванията.

Отказ от издаване на заповед за прекратяване на разрешението за съхранение и продажба на лекарствени продукти:
Директорът на РЗИ – Разград няма право да откаже прекратяване на разрешението за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина по тяхно искане.

Резултат от процедурата:
Издаването на заповед за прекратяване на разрешението за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и прекратяване правото на лицата за осъществяване на дейности, свързани със съхранението и продажбата на лекарствени продукти.

Срок за валидност на заповедта за прекратяване на разрешението за съхранение и продажба на лекарствени продукти:
Заповедта за прекратяване на разрешението за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина се издава за неопределен срок.

Действия които трябва да се предприемат при изгубване или унищожаване на заповедта за прекратяване на разрешението за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална  медицина:
В 7-дневен срок от настъпване на събитието представителя на лечебното заведение следва да се уведоми за това писмено РЗИ - Разград. В този случай РЗИ издава на лицето препис на издадената заповед за прекратяване на разрешението за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална  медицина.

Такси:
Не са предвидени такси за прекратяване на разрешението за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Орган пред, който се обжалва индивидуален административен акт:
Министерство на здравеопазването, Административен съд.

V. Образци и формуляри:

WordIcon Заявление за прекратяване на разрешението за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина изтегли

WordIconПротокол от устно заявена административна услуга, съгл. чл.29, ал.5 от АПК. изтегли