Регионална здравна инспекция 
Начало - Услуги - Процедури по предоставяне на админ.услуги, образци и формуляри -  Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

1088. Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

І. Наименование на административната услуга:
Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.

ІI. Правно основание:

Чл. 172 от Закона за здравето.
Наредба № 7 от 1 март 2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.

ІII.Характеристика:

Цел:
Целта на настоящата процедура е да се укаже реда и условията за заличаване на направената регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве. 

Предмет:
Съгласно чл.172, ал.1 от Закона за здравето регистрацията се заличава:
1.  по искане на лицето, регистрирало неконвенционална практика;
2. при смърт на регистрирания или поставянето му под запрещение;
3. при установено представяне на неверни данни в документите по чл. 170, ал. 1;
4. при осъществяване на дейности в нарушение на извършената регистрация;
5. при установяване на неблагоприятни последици за човешкото здраве в резултат на прилаганите от регистрираното лице неконвенционални методи.

ІV. Процедура:

Компетентен орган:
Директор на РЗИ - Разград

Заявител:
Всяко лице, получило регистрация за упражняване на неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.
Лицата, упълномощени за това /наследници, попечители/.

Необходими документи:

  1. Заявление за заличаване на регистрацията на лице, практикуващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве или упълномощени за това лица /в случаите на чл. 172, ал. 1, т. 1, т. 2  от ЗЗ/;
  2. Документ, удостоверяваш смъртта на практикуващото неконвенционални методи лице или съдебно решение за поставянето му под запрещение.
  3. Документ, удостоверяващ обстоятелствата по чл. 172, ал. 1, т. 3, 4, 5 от ЗЗ;
  4. Оригинала на издаденото удостоверение за регистрация от РЗИ.

Звено за административно обслужване, в което се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Адрес: гр. Разград, обл. Разград, ул."Кирил и Методий" №8, ет.2
Телефон за връзка: 084/611 168
Адрес на електронна поща: rzi_razgrad@mbox.contact.bg
Работно време: от 08:30 до 17:00 без прекъсване

Вътрешен ход на процедурата
Административната услуга за издаване на Заповед за заличаване на регистрацията на лице, упражняващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве се заявява писмено или устно (по телефона или в Звеното за административно обслужване - ЗАО).
При устното заявяване по телефона се изготвя протокол от служителя, приел заявлението и се подписва само от него. Служителят уведомява заявителя за необходимите документи (които са приложение към протокола) за осъществяване на административната услуга, като същите следва да се предоставят в 7-дневен срок.
При устното заявяване в ЗАО, на адрес – гр. Разград, ул. „Кирил и Методий” №8, протоколът се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило, като в него задължително се отбелязват и приложените документи. В този случай се изготвя контролен лист по образец.

При писменото заявяване, заявлението се подава в ЗАО в  РЗИ - Разград лично от лицето, практикуващо неконвенционални методи  или от изрично упълномощено от него лице, от попечителят на лицето в случаите на поставяне под запрещение на регистрираното лице, от наследниците на починалото лице. Искането се завежда в деловодната книга и Единната информационна система за документооборот от служителите на Звеното.
Регистрираното заявлението се насочва към дирекция „Медицински дейности”. Директорът на Д МД разглежда преписката и я предава на отговорния служител от дирекцията, водещ регистъра на лицата, упражняващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.

В срок от 3 работни дни от подаване на заявлението длъжностното лице изготвя проект на заповед за заличаване на регистрацията на лице, практикуващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, в която се посочва датата, от която се прекратява извършването на дейността.

Заповедта за заличаване на регистраното лице, практикуващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве или мотивирания отказ за издаването й се издава в два екземпляра – за искателя и за съответния регистър.
Проектът на заповедта се съгласува от директор на дирекция „Медицински дейности” и от директор дирекция АПФСО, след което се представят за подпис от директора на РЗИ.
След подписване на заповедта, длъжностното лице заличава лицето от регистъра по чл. 171 от ЗЗ.

Заповедта се връчва на заявителя по начина, предварително посочен в заявлението:
1. При връчване на заповедта на място, в ЗАО при РЗИ – Разград, се предоставя на заявителя, който е поискал заличаване срещу представена лична карта или срещу представено нотариално заверено пълномощно като заявителя подписва екземпляра от заповедта, който остава за регистъра.
2. При получаване на заповедта на посочения от заявителя адрес, същата се изпраща чрез лицензиран пощенски оператор за негова сметка;
3. При изпращане на заповедта по електронен път, същото се осъществява на посочения от заявителя електронен адрес.

Върнатият оригинал на Удостоверението за регистрация се поставя в досието на заличения обект.

Цялата служебна преписка се съхранява в дирекция „Медицински дейности”.
В случаите на чл. 172, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗЗ процедурата по заличаване в регистъра се стартира служебно при настъпване на някое от посочените в т. 3, 4 и 5 обстоятелства.

Отказ за заличаване на регистрацията на лице, практикуващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве:
Директорът на РЗИ - Разград няма право да откаже заличаване на лице, практикуващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве в случаите на чл. 172, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗЗ.

Резултат от процедурата:

Издаването на заповед за заличаване на регистрацията лице, упражняващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве прекратява правото на практикуване на регистрираните неконвенционални методи.

Срок за валидност на заповедта за заличаване на регистрацията на лице, упражняващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве:

Заповедта за заличаване на регистрацията на лице, практикуващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве се издава за неопределен срок.

Действия, които трябва да се предприемат при изгубване или унищожаване на Заповедта за заличаване на регистрацията на лице, практикуващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве:
В 7-дневен срок от настъпване на събитието лицето следва да се уведоми за това писмено РЗИ - Разград. В този случай РЗИ издава на лицето препис на издадената заповед за заличаване на регистрацията на лице, упражняващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.

Такси:
Не са предвидени такси за заличаване на регистрацията на лице, упражняващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве от регистъра на РЗИ.

Орган пред, който се обжалва индивидуален административен акт:
Министерство на здравеопазването, Административен съд.

V. Образци и формуляри:

WordIcon Искане за заличаване на регистрацията на лице, практикуващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве изтегли

WordIconПротокол от устно заявена административна услуга, съгл. чл.29, ал.5 от АПК. изтегли