Регионална здравна инспекция 
Начало - Услуги - Процедури по предоставяне на админ.услуги, образци и формуляри -  Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

1793. Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

І. Наименование на административната услуга:
Издаване на удостоверение за регистрация на лица, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху здравето.

ІI. Правно основание:

1. Чл. 166-173 от Закона за здравето
2. Наредба № 7 от 1 март 2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.

ІІI.Характеристика:

Цел:
Целта на настоящата процедура е да укаже условията и реда за регистрация на лицата, които практикуват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве в РЗИ, която е задължително изискване за правомерното прилагане на тези методи.
Предмет:
Удостоверението за регистрация на лице, упражняващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве дава право за осъществяване на следните неконвенционалните методи:
1. използване на нелекарствени продукти от органичен произход;
2. използване на нелекарствени продукти от минерален произход;
3. използване на нетрадиционни физикални методи;
4. хомеопатия;
5. акупунктура и акупресура;
6. ирисови, пулсови и аурикуларни методи на изследване;
7. диетика и лечебно гладуване.
Разпоредбата на чл. 166, ал. 2 от Закона за здравето забранява практикуването на други неконвенционални методи, извън изброените по-горе.

Дефиниции на основните понятия и институти, които се използват в настоящото описание на административната процедура:

"Неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве" – методи, чието изучаване не е включено в учебните програми на висшите медицински училища и които не трябва да предизвикват влошаване на здравословното състояние на гражданите, и се прилагат единствено с цел постигане на благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.
Използване на нелекарствени продукти от органичен произход – това са химични съединения с растителен или животински произход, както и синтетични и полусинтетични органични продукти, които не са лекарствени продукти, съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;
Използване на нелекарствени продукти от минерален произход – химични елементи и съединения с неорганичен произход, които не са лекарства съгласно ЗЛПХМ;
Използване на нетрадиционни физикални методи – такива, при които се използва механично, топлинно или магнитно въздействие върху човешкото тяло;
Хомеопатия - метод, при който чрез индивидуално подбрани хомеопатични лекарствени продукти съгласно "принципа на подобието", се цели стимулиране на естествените оздравителни сили на организма;
Акупунктура - метод, при който в определени точки от тялото на човека се забиват игли със специална форма и диаметър от 0,16 до 0,35 мм, с което се цели постигане на благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве;
Акупресура - метод, при който в определени точки от тялото на човека се упражнява натиск с върховете на пръстите, с което се цели постигане на благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве;
Ирисови, пулсови и аурикуларни методи на изследване:
- ирисов е методът, при който се изследват морфологичните изменения на ириса на окото, с което се цели определяне на състоянието на вътрешните органи и системи на организма;
- пулсов е методът, при който се изследват качествени и количествени показатели на пулса, с което се цели определяне на състоянието на вътрешните органи и системи на организма;
-аурикуларен е методът, при който се изследват морфологията, електропроводимостта и чувствителността към болка в точки от ушната мида, с което се цели определяне на състоянието на вътрешните органи и системи на организма;
Диетика - метод, при който чрез предписан режим на хранене, включително и само с плодове, зеленчуци или с други продукти от органичен произход, се постига благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве;
Лечебно гладуване - метод, при който чрез предписан режим на приемане на вода, сокове или други течности се постига благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.

ІV. Процедура:

Компетентен орган:
Удостоверението за регистрация на лице, упражняващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве се издава от директора на РЗИ.

Заявител:
Право да подадат заявление за издаване на Удостоверението за регистрация на лице, упражняващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, с изключение на хомеопатия, имат български граждани, и граждани на държава - членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, които са психически здрави, не са осъждани за престъпление от общ характер и отговарят на поне едно от следните условия:
1. притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по професионални направления "Медицина", "Дентална медицина" или "Фармация";
2. притежават образователно квалификационна степен "специалист" или "бакалавър" по професионално направление "Здравни грижи";
3. притежават диплома за завършено средно образование и свидетелство за успешно проведено обучение не по-малко от 4 семестъра във висше медицинско училище при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката.
Право да подадат заявление за издаване на Удостоверението за регистрация на лице, упражняващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве за дейността хомеопатия имат български граждани, и граждани на държава - членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, които притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по професионални направления "Медицина" или " Дентална медицина ".
Забележка: Лицата, които притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по професионални направления "Медицина" или " Дентална медицина " и са регистрирали лечебно заведение или работят в такова, могат да предписват хомеопатични лекарствени продукти без да се регистрират по реда на чл. 170, ал. 1 от Закона за здравето.

Необходими документи:

  1. Заявление до директора на РЗИ;
  2. Копие от диплома за завършено образование;
  3. Документ за психично здраве;
  4. Книга за посещенията по образец съгласно Приложение № 3 към Наредба № 7 от 1 март 2005 г. ;
  5. Вносна бележка за платена регистрационна такса (представя се при получаване на Удостоверението за регистрация).

Първични документи, които са налични вече в РЗИ-Разград и са актуални, не се изискват от заявителя.

Забележка: В заявлението изчерпателно се изброяват неконвенционалните методи и средства, които лицето ще практикува (чл. 170, ал. 1 и 2 от Закона за здравето).

Звено за административно обслужване, в което се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Адрес: гр. Разград, обл. Разград, ул."Кирил и Методий" №8, ет.2
Телефон за връзка: 084/611 168
Адрес на електронна поща: rzi_razgrad@mbox.contact.bg
Работно време: от 08:30 до 17:00 без прекъсване

Вътрешен ход на процедурата
Административната услуга за издаване на Удостоверение за регистрация за упражняване на неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве се заявява писмено или устно (по телефона или в Звеното за административно обслужване - ЗАО).
При устното заявяване по телефона се изготвя протокол от служителя, приел заявлението и се подписва само от него. Служителят уведомява заявителя за необходимите документи (които са приложение към протокола) за осъществяване на административната услуга, като същите следва да се предоставят в 7-дневен срок.
При устното заявяване в ЗАО, на адрес – гр. Разград, ул. „Кирил и Методий” №8, протоколът се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило, като в него задължително се отбелязват и приложените документи. В този случай се изготвя контролен лист по образец.

При писменото заявяване, заявлението и придружаващите го документи се подават в звеното за административно обслужване в РЗИ - Разград и се завеждат в деловодната книга и Единната информационна система за документооборот от служителят на звеното.
Заявлението за издаване на административния акт – Удостоверение за регистрация на лице, упражняващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, се адресира до директора на РЗИ - Разград заедно с приложените към него документи.
Регистрираното заявлението заедно с приложените към него документи, се насочва към дирекция „Медицински дейности” и дирекция „Обществено здраве”, като се предава на отговорния служител от Д МД, водещ регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите, респ. на отговорен служител от отдел ДЗК.
Отговорния служител от Д МД предоставя преписката за проверка на документите и за съгласуване от директор на дирекция МД и директора на дирекция АПФСО.
Длъжностното лице от отдел ДЗК в седемдневен срок извършва проверка на хигиенното състояние в обекта съгласно изискванията на чл.6 от Наредба №7 и изготвя констативен протокол в два екземпляра. Единият се предава на отговорния служител, водещ регистъра, който ги прилага към цялата документация. Вторият екземпляр от протокола се съхранява в отдел ДЗК, Д ОЗ.
При непълнота на представените документи или несъответствие с изискванията за регистрация, директорът на Регионалната здравна инспекция в 15-дневен срок уведомява писмено лицето за това и определя 10-дневен срок за отстраняването им.
В 15-дневен срок от подаване на заявлението или след отстраняване на непълнотата, директорът на РЗИ – Разград издава удостоверение за регистрация, в което се посочват видовете неконвенционални методи, които лицето ще прилага, или прави мотивиран отказ за издаването му.
Удостоверението за регистрация на лицето, упражняващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве или мотивираният отказ за издаването му, се изготвят в два екземпляра – за заявителя и за съответния регистър.
Проектът на заповедта за вписване в регистъра се съгласуват от директор на дирекция „Медицински дейности” и директор дирекция АПФСО, след което се представят за подпис от директора на РЗИ.
След подписване на заповедта и подпечатване с печата на РЗИ, отговорният служител вписва лицето в регистъра на лицата, упражняващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.
Удостоверението се връчва на заявителя по начина, предварително посочен в заявлението:
1. При връчване на удостоверението на място, в ЗАО при РЗИ – Разград, заявителят удостоверява с подпис върху заповедта за вписване в регистъра, че е получил удостоверението, която се прилага към съответния регистър.
2. При получаване на удостоверението на посочения от заявителя адрес, същото се изпраща чрез лицензиран пощенски оператор за негова сметка;

Цялата служебна преписка се съхранява в дирекция „Медицински дейности”.

Отказ за издаване на Удостоверение за регистрация на лице, упражняващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве:
Директорът на Регионалната здравна инспекция може да откаже регистрация, ако описаният в заявлението неконвенционален метод е в нарушение на нормативните изисквания.
При непълнота на изискуемите документи и неотстраняването й в указания срок. В тези случаи директорът на РЗИ - Разград прави мотивиран отказ за издаване на Удостоверението за регистрация на лице, упражняващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве и уведомява писмено лицето за това.
Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Резултат от процедурата:
Лицата, регистрирани в РЗИ, имат право да практикуват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.
Права и задължения на регистрираните лица:
Лицата, получили Удостоверението за регистрация на лице, упражняващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, имат право да практикуват вписаните в удостоверението дейности.
Неконвенционалните методи могат да се упражняват само в помещения, които отговарят на здравните изисквания, посочени в Приложение № 2 към Наредба № 7 от 1 март 2005 г.
Лица, които практикуват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве и нямат призната медицинска правоспособност, нямат право да предписват лекарства и да прилагат методи за диагностика и лечение, изискващи медицинска правоспособност.
Съгласно Закона за здравето и Наредба № 7 от 1 март 2005 г., лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве са длъжни:
1. да упражняват своята дейност добросъвестно;
2. да не допускат увреждане на здравето на лицата, потърсили помощта им;
3. да се отнасят отговорно и добросъвестно към личността, здравните потребности и проблеми на лицето, потърсило помощта им;
4. да прилагат единствено методите, които са заявили в РЗИ;
5. да не използват инвазивни методи, с изключение на акупунктура, както и такива, чието прилагане излага на риск здравословното състояние на лице, потърсило помощта им;
6. да не използват методи за въздействие, които могат да предизвикат болка, неприятни усещания, психологически проблеми или методи за въздействие, които противоречат на добрите нрави;
7. да не допускат влошаване или увреждане на здравословното състояние на лицето, потърсило помощта им;
8. да проследяват периодично и в необходимите срокове промяната в здравословното състояние на лицето, при което са приложили тези методи и при установяване на негативен ефект върху индивидуалното здраве вследствие на приложен неконвенционален метод, да преустановят неговото прилагане, като уведомят незабавно всички лица, на които е прилаган, избрания от лицето общопрактикуващ лекар и директора на РЗИ;
9. да поставят на видно място в помещението документа за регистрацията им в РЗИ;
10. да препоръчват консултация с лечебни заведения в случаи на влошаване в здравословното състояние на лице, което е потърсило помощта им;
11. незабавно да уведомят избрания от лицето общопрактикуващ лекар или център за спешна медицинска помощ, когато състоянието на пациента налага незабавна медицинска намеса.
Член 3, ал. 1 от Наредба № 7 от 1 март 2005 г. предвижда лицата, които упражняват  неконвенционални методи, преди прилагане на неконвенционалния метод:
1. да преценят здравословното състояние на лицето, потърсило тяхната помощ и възможностите прилаганият от тях метод да повлияе благоприятно върху здравословното състояние на лицето;
2. да разяснят на лицето, потърсило помощта им, подробно и на достъпен език същността на неконвенционалния метод, който ще приложат, очакваното положително въздействие върху здравето му и възможните странични ефекти;
3. да не въвеждат в заблуждение лицето, потърсило тяхната помощ, включително по отношение на възможностите за повлияване на здравословното му състояние чрез практикувания неконвенционален метод;
4. да получат изричното писмено съгласие по образец, съгласно Приложение № 1 към Наредба № 7 от 1 март 2005 г. на лицето, потърсило тяхната помощ, за прилагане на съответния неконвенционален метод.

Всяко лице, което практикува неконвенционални методи, е длъжно да вписва в книга за посещенията данните за всяко лице, потърсило неговата помощ, съгласно Приложение № 3 към Наредба № 7 от 1 март 2005 г.

Лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве съхраняват документацията, свързана с прилагането на методите за срок от 10 години.

Срок за валидност на удостоверението за регистрация:
Удостоверението за регистрация на лице, упражняващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, се издава за неопределен  срок. При настъпване на промяна в обстоятелствата на регистрацията се издава ново Удостоверението за регистрация на лице, упражняващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, в което се отразяват настъпилите промени.

Действия които трябва да се предприемат при изгубване или унищожаване на Удостоверението за регистрация:
В 7-дневен срок от настъпване на събитието представителя на лечебното заведение следва да се уведоми за това писмено РЗИ - Разград. В този случай РЗИ издава на лицето препис на издаденото Удостоверението за регистрация на лице, упражняващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.

Основания и ред за прекратяване действието на Удостоверението за регистрация: 
Съгласно чл. 172, ал. 1 от Закона за здравето регистрацията се заличава:
1. по искане на лицето, регистрирало неконвенционална практика;
2. при смърт на регистрирания или поставянето му под запрещение;
3. при установено представяне на неверни данни в документите, изискуеми при регистрацията;
4. при осъществяване на дейности в нарушение на извършената регистрация;
5. при установяване на неблагоприятни последици в човешкото здраве в резултат на прилаганите неконвенционални методи.
Заличаването на регистрацията се извършва със заповед на директора на РЗИ.
Заповедта, издадена на основание случаите по т.3, 4 и 5 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

Такси:
Лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, заплащат за регистрация такса в размер 100 лева, съгл. чл.11 от Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавен здравен контрол по Закона за здравето.
- за издаване на препис от удостоверение за регистрация на лице, упражняващо неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве се заплаща такса в размер на 6 лв., съгл. чл.35 от Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавен здравен контрол ...... по Закона за здравето.


Таксата може да бъде заплатена по един от следните начини:
-  по банков път по следната банкова сметка на РЗИ – Разград:
Банка: ДСК-ЕАД   IBAN: BG25 STSA 9300 3148 5821 01    BIC: STSABGSF
- в брой на касата на РЗИ – Разград;
- с банкова карта чрез ПОС терминално устройство на касата на РЗИ - Разград

Орган пред, който се обжалва индивидуален административен акт:
Министерство на здравеопазването, Административен съд.

V. Образци и формуляри:

WordIcon Заявление за регистрация за практикуване на неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве изтегли

WordIcon Книга за посещения на лицата, върху които се практикуват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве изтегли

WordIconПротокол от устно заявена административна услуга, съгл. чл.29, ал.5 от АПК. изтегли