Регионална здравна инспекция 
Начало - Услуги - Процедури по предоставяне на админ.услуги, образци и формуляри -  Предоставяне на достъп до обществена информация

2. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

І. Наименование на административната услуга:
Предоставяне на достъп до обществена информация

ІІ. Правно основание:

Закон за достъп до обществена информация

ІІІ. Характеристика:

Цел:
Да се удовлетвори правото на всеки гражданин на Република България, на чужденците, на лицата без гражданство, както и на всички юридически лица, на достъп до обществена информация при спазване на законовия ред и на основата на следните принципи:
- откритост, достоверност и пълнота на информацията;
- осигуряване на еднакви условия за достъп до обществена информация;
- осигуряване на законност при търсенето и получаването на обществена информация;
- защита на правото на информация;
- защита на личната информация;
- гарантиране на сигурността на обществото и държавата.

Предмет:
Всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят мнение, относно дейността на РЗИ – Разград.
Не се прилага за достъпа до лични данни, по смисъла на §1, т. 2 от допълнителната разпоредби на ЗДОИ и Закона за защита на личните данни, както и до класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.   

Срок:
14 (четиринадесет) дни от датата на подаване на заявлението.

ІV. Процедура:

Компетентен орган:
Директорът на Регионална здравна инспекция – Разград.

Заявител:
Всеки гражданин на Република България, чужденците и лицата без гражданство, както и всички юридически лица.

Необходими документи:
Заявление - по образец, адресирано до директора на РЗИ - Разград.

Звено за административно обслужване, в което се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Адрес: гр. Разград, обл. Разград, ул."Кирил и Методий" №8, ет.2
Телефон за връзка: 084/611 168
Адрес на електронна поща: rzi_razgrad@mbox.contact.bg
Работно време: от 08:30 до 17:00 без прекъсване

Вътрешен ход на процедурата:
Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване.
Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на адреса на електронната поща.
Писмено заявление задължително трябва да съдържа следните реквизити:
- трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
- описание на исканата информация;
- адреса за кореспонденция със заявителя на територията на Република
България;
- предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация /устна справка, преглед на информацията - оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър, копия на материален носител; копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.
Заявлението се подава в установеното за РЗИ - Разград работно време от    8.30 ч. до 17.00 ч. в Звеното за административно обслужване на граждани, ет.ІІ, по пощата, лично на гишето за административно обслужване на граждани, по електронен път – на интернет-страницата на РЗИ - Разград.
Устните запитвания се приемат от служителите, работещи в звеното за административно обслужване и се регистрират деловодната система за документооборота , след като е съставен протокол за приемането им.
Устно запитване се състои в задаване на въпрос, респективно даване на отговор, в случаите при които е възможно да се отговори в момента. Отговор на устно запитване може да дава всеки държавен служител в рамките на своята компетентност и обслужващия приемната за граждани служител.
При постъпване на заявление за достъп до обществена информация или устно запитване в РЗИ - Разград, същите се завеждат в деловодната система за документооборота от ст. специалист,  след което се внасят за резолюция от директора на РЗИ - Разград.
Регистрираното заявление се насочва служебно до директора на дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”, притежаващ юридическо образование за разглеждане във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистрирането му.
В случаите, когато се налага уточняване на заявлението по смисъла на чл. 29, ал. 1 от ЗДОИ, срокът по ал. 1 започва да тече от датата на уточняване на същото, като датата на уточняването се отбелязва в регистъра. В случай, че заявителят не уточни предмета на исканата обществена информация в 30-дневния срок от датата на регистриране на заявлението, се прима, че се е отказал от достъп до исканата обществена информация и заявлението се оставя без разглеждане. В този случай заявителя се уведомява писмено с писмо, по предложение на директора на дирекция АПФСО.
Ако директорът на дирекция АПФСО прецени, че исканата информация е обществена и подаденото заявление е основателно, изготвя проект на решение за предоставяне на достъп до обществена информация, който съдържа реквизитите, предвидени в чл. 34 от ЗДОИ. Изготвеното решение се предоставя за подпис на директора на РЗИ.
След подписване решението се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка, или се изпраща по електронен път, когато заявителят е поискал информацията да му бъде предоставена по електронен път и е посочил адрес на електронна поща.
Срок за предоставяне на информацията – не по-кратък от 30 дни, считано от датата на получаване на решението.
Директорът на компетентна да предостави исканата информация дирекция предприема действията по предоставянето на информацията.
Достъп до обществената информация се предоставя на заявителя, след заплащане на определените разходи и представянето на платежен документ.

  Такси:
Размерът на съответните разходи е определен със Заповед № ЗМФ-1472/ 29.11.2011 г. на министъра на финансите, в сила от 1 януари 2012 г. (ДВ, бр. 98/2011 г.), а именно:
- дискета – един брой – 0.50 лв.;
- CD – един брой 0,50 лв.;
- DVD – един брой – 0.60 лв.;
- разпечатване – една страница (А4) – 0.12 лв.;
- ксерокопие  - една страница (А4) – 0.09 лв.;
- факс – една страница (А4) – 0.60 лв.;
- видеокасета – един брой – 3.25 лв.;
- аудиокасета – един брой – 1.15 лв;
- писмена справка – една страница (А4) – 1.59 лв.
Стойностите не включват ДДС.
Разходите по предоставянето на достъпа до исканата обществена информация могат да бъдат заплатени на касата на РЗИ - Разград на адрес: гр.Разград, ул.”Кирил и Методий” №8, ет.4, ст.402,с банкова карта чрез ПОС терминално устройство или по банков път.
Банка: ДСК-ЕАД   IBAN: BG25 STSA 9300 3148 5821 01    BIC: STSABGSF
IBAN: BG09 TTBB 9400 3125 4858 21  BIC: TTBBBG22
Ако заявителят не плати съответните разходи, следва да се приеме, че се е отказал от достъп до исканата обществена информация.

Орган пред, който се обжалва индивидуален административен акт:
Министерство на здравеопазването, Административен съд.

V. Образци и формуляри:

WordIcon Заявление за достъп до обществена инфoрмация изтегли

WordIconПротокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация изтегли