Регионална здравна инспекция 
Начало - Услуги - Процедури по предоставяне на админ.услуги, образци и формуляри -  Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)

2133. Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)

І.Наименование на административната услуга:
  Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3).

ІI. Правно основание:
Кодекс за социално осигуряване – чл. 5, ал. 7;
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж – чл. 2, т. 1 и чл. 40, ал. 1 и ал. 3;

III. Характеристика

Цел:
Целта на настоящата процедура е да се укаже реда и условията за издаване на удостоверения за осигурителен стаж, на лица работили в РЗИ – Разград и/или в структури, чийто правоприемник е РЗИ – Разград.

Предмет:
Лицата могат да искат изготвяне на справки от разплащателните ведомости от архива на РЗИ- Разград за издаване на удостоверения за осигурителен стаж УП-3, когато са работили в РЗИ /ХЕИ, РИОКОЗ, РЦЗ/.

Срок за предоставяне на услугата:
14 (четиринадесет) дни от подаване на заявлението.

ІV. Процедура

Компетентен орган:
Директорът на Регионална здравна инспекция – Разград.

Заявител:
Всяко физическо лице, работило в РЗИ /ХЕИ, РИОКОЗ, РЦЗ/.

Необходими документи:
1. Заявление по образец;
2. Копие от трудова или служебна книжка.

Звено за административно обслужване, в което се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Адрес: гр. Разград, обл. Разград, ул."Кирил и Методий" №8, ет.2
Телефон за връзка: 084/611 168
Адрес на електронна поща: rzi_razgrad@mbox.contact.bg
Работно време: от 08:30 до 17:00 без прекъсване

Вътрешен ход на процедурата
Административната услуга за издаване на удостоверение осигурителен стаж УП-3, се заявява писмено или устно (по телефона или в звеното за административно обслужване - ЗАО).
При устното заявяване по телефона се изготвя протокол от служителя, приел заявлението и се подписва само от него. Служителят уведомява заявителя за необходимите документи (които са приложение към протокола) за осъществяване на административната услуга, като същите следва да се предоставят в 7-дневен срок.
При устното заявяване в ЗАО, на адрес – гр. Разград, ул. „Кирил и Методий” №8, протоколът се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило, като в него задължително се отбелязват и приложените документи.
При писменото заявяване, заявлението се подава лично в звеното за административно обслужване в РЗИ и се регистрира и се завеждат в деловодната книга и Единната информационна система за документооборот от служителите на Звеното.
При заявяването се посочва длъжността, на която е работил и периода.
Регистрираното заявление се насочва служебно до директор на дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”. В съответствие с резолюцията на директора на дирекция, преписката се насочва служебно за изпълнение до компетентното длъжностно лице от дирекция АПФСО.

Удостоверението се изготвя от главен специалист – касиер в дирекция АПФСО в два екземпляра, на база разплащателни ведомости, намиращи се в архива на инспекцията. Предоставят се подпис от гл. счетоводител и директора на инспекцията.
Удостоверението се връчва на заявителя по начина, предварително посочен в заявлението:
1. При връчване на удостоверението на място. Извършва се в звеното за административно обслужване /деловодството/ на РЗИ-Разград по данни за входящия номер на заявлението, лично от заявителя или от упълномощено от него лице.
2. При получаване на удостоверението на посочения от заявителя адрес, същото се изпраща чрез лицензиран пощенски оператор за сметка на заявителя.
3. При изпращане на удостоверението по електронен път, същото се осъществява на посочения от заявителя електронен адрес.

Срок на действие на удостоверението: еднократно.

Такси: Не са предвидени такси за извършване на услугата.

Орган пред, който се обжалва индивидуален административен акт:
Министерство на здравеопазването, Административен съд.

V. Образци и формуляри:

WordIconЗаявление за удостоверение за осигурителен доход (УП-3) по образец изтегли

WordIconПротокол от устно заявена административна услуга, съгл. чл.29, ал.5 от АПК. изтегли