Регионална здравна инспекция 
Начало - Услуги - Процедури по предоставяне на админ.услуги, образци и формуляри -  Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на учениците

1350. Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици

I. Наименование на административната услуга:
Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици.

II. Правно основание:
Чл. 9 и чл. 10 от Наредба №10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания (ДВ, бр.54 от 2014 г.)

III. Характеристика

Цел:
Целта на настоящата процедура е да определи реда на дейностите по изготвяне на здравна оценка на седмичните разписания на задължителните учебни часове в училищата и предоставяне на завереното седмично разписание и протокол по образец (Приложение към чл. 10, ал. 1 към Наредба №10/19.06.2014 г.) на заявилите ги училища.

Предмет:
Протоколът за оценка на седмичните разписания на учебните занятия се отнася за контрол по спазване на седмичните разписания на учебните занятия във връзка с опазване здравето на учениците. Оценката се извършва, за да се осигурят условия за най-добро усвояване на учебното съдържание при най-малка степен на умора и опазване здравето на учениците.

ІV. Процедура:

Компетентен орган:
РЗИ - Разград.

Заявител:
Всeки директор на училище на територията на област Разград.

Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издаден Протокол за оценка на седмично разписание
Програма за седмичната натовареност на учениците за съответния учебен срок.

Необходими документи:

  1. Заявление по образец;
  2. Седмично разписание на учебните часове по паралелки, с подпис и печат на директора – по три екземпляра за съответния учебен срок.
  3. Документ за платена такса.

Звено за административно обслужване, в което се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Адрес: гр. Разград, обл. Разград, ул."Кирил и Методий" №8, ет.2
Телефон за връзка: 084/611 168
Адрес на електронна поща: rzi_razgrad@mbox.contact.bg
Работно време: от 08:30 до 17:00 без прекъсване

Вътрешен ход на процедурата

Утвърденото от директора на училището седмично учебно разписание се представя в Регионална здравна инспекция – Разград до 10 дни след началото на първия и втория учебен срок и до 5 дни след всяка промяна на седмичното учебно разписание, като учебните предмети се посочват с пълното им наименование, без кодове и без имената на учителите.

Заявлението за издаване на протокол за оценка на седмичното учебно разписание, заедно с придружаващите го документи се подава в звеното за административно обслужване в РЗИ - Разград, (етаж ІІ).
При представяне на пълния комплект необходими документи длъжностното лице от звеното за административно обслужване ги вписва в деловодната книга и въвежда в Единната информационна система за документооборота.
Регистрираното заявление се насочва към дирекция ОЗ, отдел ДЗК. Началник на отдел ДЗК възлага преписката за изпълнение на компетентно длъжностно лице от отдела за изготвяне на оценка.
В отдел ДЗК се води журнал за регистрация на постъпилите седмични учебни разписания, в който се отразява движението на преписката.
Отговорното длъжностно лице извършва оценка на седмичното учебно разписание, съгласно изискванията на Наредба №10/19.06.2014 г. и изготвя протокол по образец (Приложение към чл.10, ал.1 от Наредбата), придружително писмо и подписва документите.
След съгласуване на преписката с началник отдел ДЗК към дирекция ОЗ, документите се представят за подпис от директора на РЗИ, след което се предават в ЗАО.
Протоколът с оценката се изготвя в 3 екземпляра – за заявителя, за РУО и за РЗИ.
Седмичните разписания на учебните занятия, които отговарят на изискванията на Наредба №10/19.06.2014 г. се заверяват с печат на РЗИ - гр. Разград и подпис на оценяващото длъжностно лице.
Седмичните разписания на учебните занятия, които не отговарят на изискванията на Наредба №10/19.06.2014 г. се изпращат обратно в училището с протокола за оценка на седмичното разписание, в който се посочват несъответствията и препоръките за отстраняването им. Директорът на училището представя до 5 дни от получаване на протокола, коригирното седмично разписание, в съответствие с дадените препоръки.
Отговорното длъжностното лице от отдел ДЗК, изготвя протокол за оценка на коригираното седмично разписание и заверява седмичното разписание, по реда на чл.11, ал.1 от Наредба №10.
Протоколът с оценката на седмичните учебни разписания на учебните занятия /2бр./ и седмичните разписания се получават от заявителя по начина, предварително посочен в заявлението:
1. При връчване на документите на място - лично от директорите на училищата или упълномощени от тях лица от звеното за административно обслужване срещу подпис.
2. При получаване на документите на посочения от заявителя адрес, същите се изпращат чрез лицензиран пощенски оператор за сметка на заявителя.
Срокът за изготвяне на документа е до 15 дни от получаването на преписката.

Срок на оценката: един учебен срок.
Цялата служебна преписка се съхранява в отдел ДЗК.

Такса: в размер на 18.00 лева
съгласно чл. 29 г (Приложение №4, код 01.13.25) от Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавен здравен контрол по Закона за здравето (ДВ. бр.83/2007 г., изм. и доп. ДВ. бр.81/ 2012 г.)

Таксата може да бъде заплатена по един от следните начини:
-  по банков път по следната банкова сметка на РЗИ – Разград:
Банка: ДСК-ЕАД   IBAN: BG25 STSA 9300 3148 5821 01    BIC: STSABGSF
- в брой на касата на РЗИ – Разград;
- с банкова карта чрез ПОС терминално устройство на касата на РЗИ - Разград.

Орган пред, който се обжалва индивидуален административен акт:
Министерство на здравеопазването, Административен съд.

V. Образци и формуляри:

WordIcon Заявление по образец изтегли

WordIconПротокол от устно заявена административна услуга, съгл. чл.29, ал.5 от АПК. изтегли