Регионална здравна инспекция 
Начало - Услуги - Процедури по предоставяне на админ.услуги, образци и формуляри -  Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ

477. Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ

І. Наименование на административната услуга:
           Издаване на заверен препис и допълнителен екземпляр от документ.

ІI. Правно основание:

 • Устройствен правилник на Регионалните здравни инспекции.
 • Закон за здравето
 • Закон за лечебните заведения
 • Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина
 • Закон за медицинските изделия
 • Закон за водите
 • Закон за чистотата на атмосферния въздух
 • Закон за устройство на територията
 • Закон за управление на отпадъците
 • Закон за защита от шума в околната среда
 • Закон за почвите
 • Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати

ІІI. Характеристика:

Цел:
Целта на настоящата процедура е да се укаже реда и условията за издаване на заверен препис и допълнителни екземпляри на документи, издадени от РЗИ - Разград.

Предмет:
Лицата могат да искат издаване на заверен препис и допълнителни екземпляри на документи, издадени от РЗИ - Разград в случай на загубване или унищожаване на документа.

Срок:
7-дневен срок от подаване на заявлението.

ІV. Процедура:

Компетентен орган:
Директора на Регионална здравна инспекция - Разград.

Заявител:
Право на услугата имат всички потребители на административни услуги на РЗИ – Разград (физически или юридически лица).

Необходими документи

Заявление по образец

Звено за административно обслужване, в което се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Адрес: гр. Разград, обл. Разград, ул."Кирил и Методий" №8, ет.2
Телефон за връзка: 084/611 168
Адрес на електронна поща: rzi_razgrad@mbox.contact.bg
Работно време: от 08:30 до 17:00 без прекъсване

Вътрешен ход на процедурата
Административната услуга се заявява писмено или устно по телефона или в Звеното за административно обслужване - ЗАО.
При устното заявяване по телефона се изготвя протокол от служителя, приел заявлението и се подписва само от него.
При устното заявяване в ЗАО, на адрес – гр. Разград, ул. „Кирил и Методий” №8, протоколът се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило.
При писменото заявяване, заявление се подава в звеното за административно обслужване в РЗИ - Разград и се завеждат в деловодната книга и Единната информационна система за документооборот от служителите на Звеното.

Регистрираното заявлението се насочва служебно за изпълнение към съответните директори на дирекции.
При издаване на Препис/копие от документ – служителят от съответната дирекция/отдел прави копие на искания документ, върху който изписва в горния десен ъгъл на листа: “ВЯРНО С ОРИГИНАЛА” и се подписва.
При издаване на Дубликат– подготвя се нов екземпляр, носещ номера на първичния документ. Върху него, в горната дясна част се изписва „ДУБЛИКАТ”, и се представя на директора на инспекцията за подпис.
При загубване или унищожаване на документа, служителят в ЗАО прави копие на оригинала, съхраняван в РЗИ и го заверява по гореописаният начин.
В случаите, когато се установи, че срокът на издаденият документ е изтекъл се поставя допълнително и гриф „Валиден до …”.
При издаване на заверен препис на експертно решение на ТЕЛК / при загубване или физическо унищожение на ЕР, служителят в РКМЕ прави копие на оригинала съхраняван в МЕД и го заверява ,като поставя правоъгълен печат „Заверено – РКМЕ”, дата и подпис на длъжностното лице от двете страни на документа.
Преписът на документ се издава в тридневен срок от подаване на заявлението.
Преписът се връчва на заявителя по начина, предварително посочен в заявлението:
1. При връчване на на място, в ЗАО при РЗИ – Разград,  се връчва на заявителя от служителите на звеното за административно обслужване.
2. При получаване на посочения от заявителя адрес, преписът се изпраща чрез лицензиран пощенски оператор за сметка на заявителя;
3. При изпращане по електронен път, преписът се изпраща на посочения от заявителя електронен адрес.

Такси:
Такса: 6,00 лв. (шест лева), съгласно чл. 35 от Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето.
Такса: 5,00 лв. (пет лева), съгласно чл. 3 и чл.4 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения.
Таксата се заплаща с подаване на заявлението.

Таксата може да бъде заплатена по един от следните начини:
-  по банков път по следната банкова сметка на РЗИ – Разград:
Банка: ДСК-ЕАД   IBAN: BG25 STSA 9300 3148 5821 01    BIC: STSABGSF
- в брой на касата на РЗИ – Разград;
- с банкова карта чрез ПОС терминално устройство на касата на РЗИ - Разград.

Орган пред, който се обжалва индивидуален административен акт:
Министерство на здравеопазването, Административен съд.

V. Образци и формуляри:

WordIcon Заявление по образец за издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ изтегли

WordIcon Заявление по образец за издаване на заверен препис от удостоверение за регистрация на лечебно заведение/обект с обществено предназначение изтегли

WordIconПротокол от устно заявена административна услуга, съгл. чл.29, ал.5 от АПК. изтегли