Регионална здравна инспекция 
Начало - Услуги - Процедури по предоставяне на админ.услуги, образци и формуляри - Издаване на разрешение за пренасяне на покойници/ тленни останки/ урна извън страната

1089. Издаване на разрешение за пренасяне на покойници/ тленни останки/ урна извън страната

І. Наименование на административната услуга:
Издаване на разрешение за пренасяне на покойници/ тленни останки/ урна извън страната.

ІI. Правно основание:
Чл. 24, ал.1 и чл. 24 а от Наредба № 2 за здравните изисквания към гробищни паркове/ гробища / и погребването и пренасянето на покойници /Обн. ДВ,бр.36 от 2011 г., изм. и доп. ДВ бр.97 от 2019 г./

III. Характеристика

Цел:
Процедурата указва реда и условията за издаване на разрешение за транспортиране на тленни останки извън страната.
Целта на настоящата процедура е да регламентира реда и начина за издаване на разрешение за пренасяне на покойници от територията на Република България в друга държава.

Предмет:
Разрешение на директора на РЗИ за пренасяне на покойници от територията на Република България в друга държава.

ІV. Процедура:

Компетентен орган:
Разрешението се издава от директора на РЗИ-Разград.

Заявител:
Всяко физическо или юридическо лице - роднина, упълномощено лице, длъжностно лице и други.

Необходими документи
1. Заявление по образец;
2. Копие на съобщение за смърт;
3. Копие от смъртния акт или препис-извлечение от акт за смърт;
4. Копие на документ за самоличност на починалото лице;
5. Копие на разрешение за кремация - когато е извършена такава;
6. Копие на удостоверение, издадено от лекар със специалност "Съдебна медицина" - когато е извършена аутопсия и/или обработка на тленните останки;
7. Пълномощно или копие на договор с погребална агенция - когато заявлението се подава от упълномощено лице;
8. Документ за платена такса
                                                     

Звено за административно обслужване, в което се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Адрес: гр. Разград, обл. Разград, ул."Кирил и Методий" №8, ет.2
Телефон за връзка: 084/611 168
Адрес на електронна поща: rzi_razgrad@mbox.contact.bg
Работно време: от 08:30 до 17:00 без прекъсване

Вътрешен ход на процедурата
Заявлението по образец (Приложение №1 към Процедурата) с приложените към него документи се подава в звеното за административно обслужване в РЗИ- Разград от съпруг/съпруга, роднина или упълномощено от тях лице или длъжностно лица и се завеждат в деловодната книга и Единната информационна система за документооборот от служителите на Звеното.
Регистрираното заявление се насочва до дирекция ОЗ – отдел ДЗК.
При подаване на заявлението длъжностното лице от отдел ДЗК проверява приложените документи и когато установи непълнота или нередовност, дава указания на заявитела за отстраняването им.
В срок до 24 часа от подаване на заявлението дръжностното лице от отдел ДЗК извършва проверка за спазване по отношение на транспортното средство в случаите, когато същото е регистрирано извън територията на Република България.
В срок до 24 часа от получаване на документите и извършване на проверките, директорът на регионалната здравна инспекция издава разрешение по образец съгласно Приложение № 3 от Наредба № 2.
Документът се издава в 3 екземпляра – 1 за заявителя, 1 за отдел ДЗК и 1 екземпляр за деловодството.
Разрешението се завежда в АИС за документооборот и се получава от заинтересованото лице в звеното за административно обслужване. Отговорното лице, което е определено за изпълнение на процедурата, присъства по време на херметизирането или запояването и пломбирането на ковчега, съответно на затварянето на транспортния контейнер и извършва контрол за спазването на здравните изисквания по чл.24, ал.2 и ал.3 от Наредба № 2.

Отказ за издаване на разрешение за пренасяне на покойници извън страната:
При непълнота на изискуемите документи и неотстраняването и в указания срок директорът на РЗИ-Разград прави мотивиран отказ за издаване на разрешение за пренасяне на покойници извън страната и уведомява писмено лицето за това.
Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Резултат от процедурата:

Права и задължения на регистрираните лица:
Всяко Разрешение се отнася за конкретния случай и при определените условия.
Лицето получило разрешение за пренасяне на покойник извън страната следва да спазва изискванията, установени в Наредба №2 на МЗ за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници /ДВ бр.36/2011г./, при пренасянето на тленните останки.

Срок за валидност на разрешението:
Разрешението се издава еднократно.
Срок за издаване на разрешителното – 24 часа от подаване на заявлението.

Такси:
Заплаща се държавна такса - 13 лева, съгласно чл.6 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на здравният контрол по Закона за здравето /ДВ бр.70/2004г./

Таксата може да бъде заплатена по един от следните начини:
-  по банков път по следната банкова сметка на РЗИ – Разград:
Банка: ДСК-ЕАД   IBAN: BG25 STSA 9300 3148 5821 01    BIC: STSABGSF
- в брой на касата на РЗИ – Разград;
- с банкова карта чрез ПОС терминално устройство на касата на РЗИ - Разград.

Орган, осъществяваш контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
Министерство на здравеопазването

Орган пред, който се обжалва индивидуален административен акт:
Министерство на здравеопазването, Административен съд.

V. Образци и формуляри:

WordIcon Заявление по образец изтегли

WordIconПротокол от устно заявена административна услуга, съгл. чл.29, ал.5 от АПК. изтегли