Регионална здравна инспекция 
Начало - Услуги - Процедури по предоставяне на админ.услуги, образци и формуляри - Издаване на удостоверение за придобита квалификация за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

558. Издаване на удостоверение за придобита квалификация за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

І. Наименование на административната услуга
Издаване на удостоверение за придобита квалификация за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

ІI. Правно основание
Чл.62, ал.1 и ал.2 от Закона за здравето
Наредба № 3 на МЗ за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации /ДВ.бр.12 от 2005 г./

III. Характеристика

Цел:
Целта на настоящата процедура е да се укаже реда и условията за издаване на Удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекция, дезинсекция и дератизация.

Предмет:
Удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекция, дезинсекция и дератизация се издава след проведен курс на обучение, усвоени знания  и успешно взет изпит.  Курсистите с тази правоспособност могат да извършват дейности по дезинфекция, дезинсекция и дератизация към специализирани фирми за ДДД услуги, регистрирани от МЗ.

ІV. Процедура:

Компетентен орган:
Удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекция, дезинсекция и дератизация се издава от директора на РЗИ след проведено обучение.

Заявител:
Физически и юридически лица със средно или висше образование.

Необходими документи:
1. Заявление по образец до директора на РЗИ за включване в курс за придобиване на правоспособност за извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация.
2. Документ за самоличност.
3. Диплома за завършено средно  или висше образование.

Звено за административно обслужване, в което се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Адрес: гр. Разград, обл. Разград, ул."Кирил и Методий" №8, ет.2
Телефон за връзка: 084/611 168
Адрес на електронна поща: rzi_razgrad@mbox.contact.bg
Работно време: от 08:30 до 17:00 без прекъсване

Вътрешен ход на процедурата:
Административната услуга се заявява писмено или устно (с протокол) в звеното за административно обслужване.
При устно заявяване на административната услуга в звеното за административно обслужване (гише за административни услуги) на РЗИ – Разград на адрес: гр. Разград, ул. „Кирил и Методий” №8, протоколът по т.1. се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило. Служителят в звеното за административно обслужване задължително отбелязва в протокола документите, приложени към него.
При устно заявяване на административната услуга по телефона протоколът по т.1. се подписва само от длъжностното лице, приело искането. Служителят в звеното за административно обслужване задължително уведомява заявителя за необходимите документи (приложение към протокола) за осъществяване на административната услуга, които следва да представи в администрацията в 7-дневен срок.
При писмено заявяване на административната услуга, заявлението и прилежащите документи се приемат в звеното за административно обслужване на РЗИ – Разград. Заявителят задължително отбелязва в заявлението документите, приложени към заявлението.
Заявлението и прилежащите документи се завежда в деловодната книга и Единната информационна система за документооборот от служителите на Звеното и се насочва за резолюция от директора на инспекцията.

Регистрираното заявление се насочва към дирекция “Надзор на заразните болести”. Процедурата включва:
1. Насрочване на дата на провеждания курс след набиране на най-малко 3-ма кандидати за изпълнители.
2. Предоставяне на информация за насрочения курс в сайта на РЗИ. Уведомяване на всички участници допълнително и по телефона.
3.Провеждане на обучението по утвърдена програма от МЗ, като продължителността на обучението е 40 учебни часа.
4. Полагане на изпит след завършване на курса пред изпитна комисия.
5. Издаване на Удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на лицата, успешно положили изпит.
6. Вписване в регистъра на издадените Удостоверения за придобиване на правоспособност за изпълнител на дезинфекция, дезинсекция и дератизация
7. Получаване на Удостоверенията от Д НЗБ срещу подпис на лицето.

Отказ за издаване на Удостоверението за правоспособност за изпълнител на дезинфекция, дезинсекция и дератизация:

При неуспешно положен изпит за правоспособност на лицето.

Резултат от процедурата:

Права и задължения на  лицата:
Лицата, притежаващи Удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекция, дезинсекция и дератизация могат да изпълняват дейности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации  към специализирани ДДД фирми.
Лицата, притежаващи Удостоверение за изпълнител на дезинфекция, дезинсекция и дератизация са длъжни да спазват чл.14, 15, 16, 17 и 18 от Наредба № 3 на МЗ от 24.01.2005 г. за условията и реда на извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация.

Срок за издаване: 7 дни от подаване на заявлението, след успешно положен изпит.

Срок за валидност на Удостоверениено за провоспособност за изпълнител на дезинфекция, дезинсекция и дератизация: Удостоверението за правоспособност за изпълнител на дезинфекция, дезинсекция и дератизация e безсрочно.

Действия, които трябва да се предприемат при изгубване или унищожаване на Удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекция, дезинсекция и дератизация:
Лице с изгубено Удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекция, дезинсекция и дератизация, следва да уведоми писмено РЗИ – Разград. В този случай РЗИ издава препис на издаденото Удостоверение.

Такси: се дължат съгл. Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавен здравен контрол по Закона за здравето, приета с ПМС 242/08.10.2007 г. изм. с ПМС № 242/08.10.2007 г., изм. и доп. с ПМС №124/10.05.2011 г., чл.29, прил.4 по т.1 и 2 и чл.35, прил.4 по т.3.
1. За провеждане на курс за обучение, изпит и издаване на удостоверение за изпълнители на ДДД дейности, по утвърдена от министъра на здравеопазването програма, за 1 лице – 250 лв.
2. Полагане на изпит и издаване на удостоверение за изпълнители на ДДД услуги, за лица по чл.11, ал.1 от Наредба №3 от 2005г на МЗ за условията и реда  за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации /обн.ДВ бр.12 от 2005г, изм. и доп.бр.14 от 2011г – 18 лв.
3. Издаване на препис от Удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекция, дезинсекция и дератизация   -  6 лв.

Таксата може да бъде заплатена по един от следните начини:
-  по банков път по следната банкова сметка на РЗИ – Разград:
Банка: ДСК-ЕАД   IBAN: BG25 STSA 9300 3148 5821 01    BIC: STSABGSF
- в брой на касата на РЗИ – Разград;
- с банкова карта чрез ПОС терминално устройство на касата на РЗИ - Разград.

Орган пред, който се обжалва индивидуален административен акт:
Министерство на здравеопазването, Административен съд.

V. Образци и формуляри:

WordIcon Заявление по образец изтегли

WordIconПротокол от устно заявена административна услуга, съгл. чл.29, ал.5 от АПК. изтегли