Регионална здравна инспекция 
Начало - Услуги - Процедури по предоставяне на админ.услуги, образци и формуляри -  Издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект

1870. Издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект

І.Наименование на административната услуга:
Издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект.

IІ. Правно основание:
Чл. 35 от Закона за здравето
Чл. 19 от Наредба № 36 от 21 юли 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол.
Чл. 142, ал.5, т.7 от ЗУТ

III.Характеристика:

Цел и предмет

Процедурата указва реда и условията за издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект  за обект на територията на област Разград с нея се гарантира спазване на установените с нормативен акт здравни изисквания за осигуряване на здравословна жизнена среда и опазване здравето на гражданите.

ІV. Процедура
Компетентен орган:
Директорът на РЗИ - Разград издава здравно заключение за съгласуване инвестиционен проект.
Заявител
Всяко физическо или юридическо лице, което желае да получи здравно заключение за инвестиционен проект.

Необходими документи:
1. Заявление по образец;
2. Окомплектована проектна документация съгл. Изискванията на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ бр. 51/2001 г. изм. и доп. ДВ бр.13/2015). 3 броя папки по части АС, Технология, ТОВК, ВиК и Ел. инсталации
3.Разрешителни писма от ВиК, Електроразпределение и др. Допълнителана информация с цел преценка на здравния риск;
4. Решение по процедурите по ОВОС и ЕО;
5. Документ за платена такса.

Звено за административно обслужване, в което се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Адрес: гр. Разград, обл. Разград, ул."Кирил и Методий" №8, ет.2
Телефон за връзка: 084/611 168
Адрес на електронна поща: rzi_razgrad@mbox.contact.bg
Работно време: от 08:30 до 17:00 без прекъсване

Вътрешен ход на процедурата
Заявлението и прилежащите документи се подават в звеното за административно обслужване в РЗИ - Разград и се завежда в деловодната книга и Единната информационна система за документооборот от служителите на Звеното и се насочва за резолюция от директора на инспекцията.
Регистрираното заявление се насочва към дирекция “Обществено здраве” - за изпълнение към отдел “Държавен здравен контрол”.
В 14-дневен срок от подаване на заявлението отговорният служител от отдел “Държавен здравен контрол” разглежда предоставените документи и предлага на членовете на ЕС при РЗИ да изготвят предварително писмено здравно заключение по тях. Докладва се пред Експертния съвет за здравно-техническа експертиза на инспекцията. Въз основа на решенията на Експертния съвет отговорният служител от отдел ДЗК изготвя здравно заключение по образец. Когато инвестиционният проект не съответства на здравните изисквания, здравното заключение представлява отказ за съгласуване на проекта, като отказът се мотивира и подлежи на обжалване по административен ред.
Комплектованата преписка и изготвените екземпляри на здравното заключение се предават за подпис от директора на инспекцията.

Здравното заключението се получава от заявителя по начина, предварително посочен в заявлението - на място в РЗИ в звеното за административно обслужване на РЗИ – Разград по данни за входящия номер на заявлението, лично от заявителя или от упълномощено от него лице или се изпраща по пощата чрез лицензиран пощенски оператор за сметка на заявителя.
Образуваната преписка, комплектована с екземпляр от заключението се предава в отдел ДЗК за изготвяне на досие на обекта и провеждане на здравен контрол, ако той подлежи на текущ контрол, като обект с обществено предназначение или лечебно заведение.

Срок за издаване на здравно заключението: 14 дни от подаване на заявлението.

Срок на действие на заключението: - безсрочно – действието му се прекратява при настъпване на обстоятелства при които е било издадено.

Такси: се дължат на основание чл.21б  от Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавен здравен контрол по Закона за здравето, приета с ПМС 242/08.10.2007 г. изм.и доп. с Постановление № 24/19.02.2018 г. -  в размер на 65 лева.

Срок за плащане: едновременно с подаване на заявлението.

Таксата може да бъде заплатена по един от следните начини:
-  по банков път по следната банкова сметка на РЗИ – Разград:
Банка: ДСК-ЕАД   IBAN: BG25 STSA 9300 3148 5821 01    BIC: STSABGSF
- в брой на касата на РЗИ – Разград;
- с банкова карта чрез ПОС терминално устройство на касата на РЗИ - Разград.

Орган пред, който се обжалва индивидуален административен акт:
Министерство на здравеопазването, Административен съд.

V. Образци и формуляри:

WordIcon Заявление по образец. изтегли

WordIconПротокол от устно заявена административна услуга, съгл. чл.29, ал.5 от АПК. изтегли