Регионална здравна инспекция 
Начало - Услуги - Процедури по предоставяне на админ.услуги, образци и формуляри - Издаване на здравно зключение за съгласуване на проект на общ/подробен устройствен план

259. Издаване на здравно заключение за съгласуване на проект на общ/подробен устройствен план

І. Наименование на административната услуга:
        Издаване на здравно заключение за съгласуване на проект за общ/подробен устройствен план.

ІI. Правно основание:

Чл. 35 от Закона за здравето
Чл. 18 от Наредба № 36 от 21 юли 2009 г. За условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол

III.Характеристика

Цел и предмет

Процедурата указва реда и условията за издаване на здравно заключение за съгласуване на проект на общ/подробен устройствен план за обект на територията на област Разград.

ІV. Процедура
Компетентен орган:
Директорът на РЗИ - Разград издава здравно заключение за съгласуване на проекти за устройствени планове.
Заявител:
Всяко физическо или юридическо лице, което желае да получи здравно заключение за съгласуване на общ устройствен план, подробен устройствен план или парцеларен план за елемент на техническата инфраструктура.

Необходими документи:
1. Заявление по образец;
2. Разрешение за изготвяне на ПУП и възлагане;
3. Документ за собственост на имота;
4. Разработен ПУП;
5. Ситуация с обхват, съобразно хигиенно – защитната зона на обекта;
6. Разрешителни от експлоатационните дружества (ВиК, Енергоразпределение и др.)

Звено за административно обслужване, в което се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Адрес: гр. Разград, обл. Разград, ул."Кирил и Методий" №8, ет.2
Телефон за връзка: 084/611 168
Адрес на електронна поща: rzi_razgrad@mbox.contact.bg
Работно време: от 08:30 до 17:00 без прекъсване

Вътрешен ход на процедурата
Заявлението и прилежащите документи се подават в звеното за административно обслужване в РЗИ - Разград и се завежда в деловодната книга и Единната информационна система за документооборот от служителите на Звеното и се насочва за резолюция от директора на инспекцията.
След регистриране на заявлението, преписката се насочва към директора на дирекция “Обществено здраве” - за изпълнение към отдел “Държавен здравен контрол”, респ. отговорното длъжностно лице от отдела.
В 14-дневен срок от подаване на заявлението, отговорният служител от отдел “Държавен здравен контрол” разглежда предоставените документи и предлага на членовете на ЕС при РЗИ да изготвят предварително писмено здравно заключение по тях. Докладва се пред Експертния съвет за здравно-техническа експертиза на инспекцията. Въз основа на решенията на Експертния съвет, отговорният служител от отдел ДЗК изготвя здравно заключение по образец. Когато проектът за устройствен план или схема не съответства на здравните изисквания, здравното заключение представлява отказ за съгласуване на плана или схемата, като отказът се мотивира и подлежи на обжалване по административен ред.
Комплектованата преписка и изготвените екземпляри на здравното заключението се предават за подпис от директора на инспекцията.
Здравното заключението се получава от заявителя по начина, предварително, посочен в заявлението - на място в РЗИ в звеното за административно обслужване на РЗИ – Разград по данни за входящия номер на заявлението, лично от заявителя или от упълномощено от него лице или се изпраща по пощата чрез лицензиран пощенски оператор за сметка на заявителя.
Образуваната преписка, комплектована с екземпляр от заключението се предава в отдел ДЗК за изготвяне на досие на обекта, ако той подлежи на текущ контрол, като обект с обществено предназначение или лечебно заведение и провеждане на здравен контрол.

Срок за издаване на здравно заключението: 14 дни от подаване на заявлението.

Срок на действие на заключението: - еднократно.

Такси: се дължат на основание  чл. 21в  от Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавен здравен контрол по Закона за здравето, приета с ПМС 242/08.10.2007 г. изм. и доп. с Постановление № 24/19.02.2018 г. -  в размер на 55 лева.

Срок за плащане: едновременно с подаване на заявлението.

Таксата може да бъде заплатена по един от следните начини:
-  по банков път по следната банкова сметка на РЗИ – Разград:
Банка: ДСК-ЕАД   IBAN: BG25 STSA 9300 3148 5821 01    BIC: STSABGSF
- в брой на касата на РЗИ – Разград;
- с банкова карта чрез ПОС терминално устройство на касата на РЗИ - Разград.

Орган пред, който се обжалва индивидуален административен акт:
Министерство на здравеопазването, Административен съд.

V. Образци и формуляри:

WordIcon Заявление по образец. изтегли

WordIconПротокол от устно заявена административна услуга, съгл. чл.29, ал.5 от АПК. изтегли