Регионална здравна инспекция 
Начало - Услуги - Процедури по предоставяне на админ.услуги, образци и формуляри -  Издаване на становище за класифициране на отпадъци

883. Издаване на становище за класифициране на отпадъци

І. Наименование на административната услуга:
Издаване на становище за класифициране на отпадъци.

ІI. Правно основание:
Чл. 7, ал.1, т. 5 от Наредба № 2/2014 г. на МОСВ и МЗ за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр.66 от 2014 г., изм и доп., ДВ, бр.32, от 21.04.2017 г.).
Закон за управление на отпадъците (ДВ. бр.66/2014 г.).          

ІII. Характеристика:

Цел:
Процедурата указва реда и условията за издаване на становище за класификация на опасни болнични отпадъци от подгрупа 18 01 на Приложение № 1 на Наредба № 2/2014 г.

Предмет:
Становище за класификация на отпадъците от подгрупа 18 01 се издава за дейности при които се генерират опасни отпадъци. Дейностите по управление на отпадъците, включват събиране, транспортиране, временно съхраняване, обезвреждане на отпадъци. Класифицирането на отпадъците осигурява екологосъобразното им управление с цел да се предотврати, намали или ограничи вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда. След експертна оценка на отпадъците по видове и свойства, на база представена документация се извършва класификация на отпадъците чрез избор на шестцифрен код.

ІV. Процедура:

Компетентен орган:
Директорът на РЗИ - Разград издава становище за класификация на отпадъците.

  Заявител:
Всяко физическо и юридическо лице, което  осъществява дейности в лечебно заведение, при които се генерират  или третират опасни отпадъци на територията на област Разград.

Необходими документи:
1. Заявление по образец.
2. Попълнен работен лист за класификация на отпадъците по прил. № 5, в два екземпляра от подгрупа 18 01 на Приложение № 1, към чл. 5, ал. 1  и чл. 6, ал 1, т. 1 на Наредба № 2/2014 г.
3. Информационни листове за безопасност на химичните вещества и смеси, използвани като изходни суровини за технологичния процес, в резултат на който се образува отподъкът, в съответствие с Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикиране на химични вещества и смеси (обн., ДВ, бр.68/2010 г.).
4. Описание на технологичния процес, в резултат на който се образува отпадъкът, източник и произход на отпадъка.
5. Документ за платена такса

Звено за административно обслужване, в което се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Адрес: гр. Разград, обл. Разград, ул."Кирил и Методий" №8, ет.2
Телефон за връзка: 084/611 168
Адрес на електронна поща: rzi_razgrad@mbox.contact.bg
Работно време: от 08:30 до 17:00 без прекъсване


Вътрешен ход на процедурата:
Административната услуга се заявява писмено или устно (с протокол) в звеното за административно обслужване.
При устно заявяване на административната услуга в звеното за административно обслужване (гише за административни услуги) на РЗИ – Разград на адрес: гр. Разград, ул. „Кирил и Методий” №8, протоколът по т.1. се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило. Служителят в звеното за административно обслужване задължително отбелязва в протокола документите, приложени към него.
При устно заявяване на административната услуга по телефона, протоколът по т.1. се подписва само от длъжностното лице, приело искането. Служителят в звеното за административно обслужване задължително уведомява заявителя за необходимите документи (приложение към протокола) за осъществяване на административната услуга, които следва да представи в администрацията в 7-дневен срок.
При писмено заявяване на административната услуга, заявлението и прилежащите документи се приемат в звеното за административно обслужване на РЗИ – Разград. Заявителят задължително отбелязва в заявлението документите, приложени към заявлението.
Служителят от звеното за административни услуги проверява дали заявлението/ протоколът е окомплектовано с всички отбелязани в него документи.
Заявлението и прилежащите документи се завеждат в деловодната книга и Единната информационна система за документооборот от служителите на Звеното и се насочва за резолюция от директора на инспекцията.
Регистрираното заявление се насочва за изпълнение до дирекция “Надзор на заразните болести”.
В 10 - дневен срок от подаване на заявлението отговорниот длъжностно лице от дирекция НЗБ извършва проверка на документите и изготвя експертна оценка.
При непълноти в документацията и/или несъответствие със Закона за управление на отпадъците: Заявителят се уведомява писмено за отстраняване на съответните пропуски и му се определя 30-дневен срок за подаване на исканата допълнителна информация.
Становището се връчва на заявителя по начина, предварителни посочен в заявлението на място в РЗИ или по пощата чрез лицензиран пощенски оператор за сметка на заявителя.

Отказ за издаване на Становище за класификация на  отпадъци:

При непълнота на изискуемите документи и неотстраняването й в указания срок директорът на РЗИ - Разград прави мотивиран отказ за издаване на становище за класификация на отпадъците и уведомява писмено лицето за това.

Срок за издаване на становището:10 дни от подаване на заявлението и/или от отстраняване на непълнотите.

Срок на действие на заключението: издава се за неопределен срок.

Действия които трябва да се предприемат при изгубване или унищожаване на становище за класификация на  отпадъците.
Представителят на лечебното заведение следва да  уведоми за това писмено РЗИ-Разград. В този случай РЗИ издава на лицето препис на издаденото становище за класификация на отпадъците.

Такси: Дължат се на основание  чл. 28  от Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавен здравен контрол по Закона за здравето, приета с ПМС 242/08.10.2007 г. изм. с Постановление № 124/10.05.2011 г. -  в размер на 43 лева (четиридесет и три лева).

Срок за плащане: едновременно с подаване на заявлението.
Таксата може да бъде заплатена по един от следните начини:
-  по банков път по следната банкова сметка на РЗИ – Разград:
Банка: ДСК-ЕАД   IBAN: BG25 STSA 9300 3148 5821 01    BIC: STSABGSF
- в брой на касата на РЗИ – Разград;
- с банкова карта чрез ПОС терминално устройство на касата на РЗИ - Разград.

Орган пред, който се обжалва индивидуален административен акт:
Министерство на здравеопазването, Административен съд.

 

V. Образци и формуляри:

WordIcon Заявление за издаване на становище за класификация на отпадъците по образец. изтегли

WordIconПротокол от устно заявена административна услуга, съгл. чл.29, ал.5 от АПК. изтегли