Регионална здравна инспекция 
Начало - Услуги - Процедури по предоставяне на админ.услуги, образци и формуляри -Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина

1795. Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина

І. Наименование на административната услуга
Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина.

ІI. Правно основание
чл. 69, ал. 1, т.6 от Закона за управление на отпадъците

III. Характеристика
Тази процедура се прилага в случаите, когато лицата по чл.67, ал.4 от ЗУО (лица, регистрирани като търговци по смисъла на българското или по националното си законодателство, на държавни и общински предприятия, сдружения на общини, кооперации и бюджетни предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, които отговарят на изискванията на този закон.) извършват дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина по оползотворяване и/или обезвреждане на същите, включително предварително третиране преди оползотворяването или обезвреждането и подлежат на разрешителен режим по реда на чл. 67 от ЗУО.

Тази процедура не се прилага при събиране и временно съхраняване на отпадъци на мястото на образуване (в лечебното или здравното заведение), събиране и транспортиране на отпадъци по смисъла на допълнителните разпоредби на ЗУО.

Цел и предмет:
Целта на настоящата процедура е да се укаже реда и условията за издаване на хигиенно заключение за лицата, извършващи дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина или свързана с тях изследователска дейност на територията на РЗИ- Разград.
Хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци се издава за следните дейности, извършвани с опасни отпадъци от лечебни заведения на територията на област Разград:
- събиране,
- транспортиране,
- временно съхраняване,
- оползотворяване и/ или обезвреждане.
Дефиниция на основните понятия и институти, които се използват в настоящото описание на административната услуга.
"Отпадък" е вещество, предмет или част от предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи и попада поне в една от следните категории:
- продукти, неотговарящи на съответните стандарти;
- продукти с изтекъл срок на годност или на максимална ефективност;
- материали, които поради аварии, бедствия или други злополуки са били разлети, разпилени, изгубени или по друг начин са им причинени щети, увреждащи непоправимо първоначалните им качества, включително материали и оборудване, замърсени при злополука;
- материали, замърсени вследствие на планирани действия (остатъци след операции по почистване, опаковки, съдове и други подобни);
- продукти, за които притежателят не намира по-нататъшна употреба и др.
"Опасни отпадъци" са отпадъците, чийто състав, количество и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда, притежават едно или повече свойства, които ги определят като опасни, и/или съдържат компоненти, които ги превръщат в опасни и/или са определени като такива според Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане.

ІV. Процедура:

Компетентен орган:
Директорът на РЗИ - Разград издава хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци.

  Заявител:
Хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци се издава на физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по българското или по националното си законодателство, на държавни и общински предприятия, сдружения на общини, кооперации и бюджетни предприятия, които извършват дейности включващи оползотворяване и/ или обезвреждане на опасни отпадъци от лечебни заведения на територията на област Разград.

Необходими документи:
1. Заявление по образец;
Исканията/заявленията за извършване на административната услуга могат да се подадат писмено /в ЗАО, чрез лицензиран пощенски оператор, по електронен път/ или устно. Исканията, внесени устно, се отразяват в протокол съгласно примерен образец.
2. Становище за класификация на отпадъците.
3. Данни за количество и произход на отпадъците, които ще се третират, дейностите, за които се кандидатства.
4. Списък на необходимия управленски персонал по длъжности, задължения, квалификация и брой, условията, при които ще се извършват дейностите. Отговорно лице за организиране безопасното управление на отпадъците.
5. Утвърдена програма за управление на дейностите по отпадъците.
6. Удостоверение за актуално състояние на фирмата.
7. Технологичен проект за обезвреждане или оползотворяване на отпадъците, съоръженията, които ще се ползват, както и техният капацитет.
8. Авариен план и мерките за сигурност, които ще се предприемат.
9. Решение по оценка на въздействието на околната среда или решение да не се извършва ОВОС.
10. Копие - извадка от влязъл в сила подробен устройствен план, заверено от компетентния орган по Закона за устройство на територията.
11. Заверено копие на нотариален акт или на договор за наем, придружен с друг удостоверителен документ за собственост на имота, издаден от компетентните служби, на чиято територия е площадката, съдържащ данни за адреса на обекта, парцела, планоснимачния номер и други описателни данни, когато имотът е извън регулация.
12. Документ за платена държавна такса.

Звено за административно обслужване, в което се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Адрес: гр. Разград, обл. Разград, ул."Кирил и Методий" №8, ет.2
Телефон за връзка: 084/611 168
Адрес на електронна поща: rzi_razgrad@mbox.contact.bg
Работно време: от 08:30 до 17:00 без прекъсване

Вътрешен ход на процедурата:
Административната услуга се заявява писмено или устно (с протокол) в звеното за административно обслужване.
При устно заявяване на административната услуга в звеното за административно обслужване (гише за административни услуги) на РЗИ – Разград на адрес: гр. Разград, ул. „Кирил и Методий” № 8, протоколът по т.1. се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило. Служителят в звеното за административно обслужване задължително отбелязва в протокола документите, приложени към него.
При устно заявяване на административната услуга по телефона, протоколът по т.1. се подписва само от длъжностното лице, приело искането. Служителят в звеното за административно обслужване задължително уведомява заявителя за необходимите документи (приложение към протокола) за осъществяване на административната услуга, които следва да представи в администрацията в 7-дневен срок.
При писмено заявяване на административната услуга, заявлението и прилежащите документи се приемат в звеното за административно обслужване на РЗИ – Разград. Заявителят задължително отбелязва в заявлението документите, приложени към заявлението.
Служителят от звеното за административни услуги проверява дали заявлението/ протоколът е окомплектовано с всички отбелязани в него документи.
Заявлението и прилежащите документи се завеждат в деловодната книга и Единната информационна система за документооборот от служителите на Звеното и се насочва за резолюция от директора на инспекцията.
Регистрираното заявление се насочва за изпълнение до дирекция “Надзор на заразните болести”.
В 10 - дневен срок от подаване на документите, РЗИ - Разград извършва проверка  по документи и на място за издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина.
В 10 - дневен срок след извършване на проверката и при условие, че са спазени всички изисквания, директорът на РЗИ - Разград издава хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина.
Хигиенното заключение се връчва на заявителя по начина, предварително посочен в заявлението на място в РЗИ или по пощата чрез лицензиран пощенски оператор за сметка на заявителя.
Отказ за издаване на Хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина:
В случаите когато дейностите, които ще се извършват не отговарят на здравните норми, в 10-дневен срок се подготвя мотивиран отказ или се посочват допълнителни условия, при които ще се извършват дейностите.

Резултат от процедурата:

Права и задължения на лицата:
Издаването на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци, дава право на заявителя да продължи процедурата по чл. 67 от ЗУО за извършване на дейности с опасни отпадъци, включващи  събиране, транспортиране, временно съхранение, оползотворяване и/ или обезвреждане на опасните отпадъци, включително и предварително третиране преди оползотворяването или обезвреждането.

Срок за издаване на хигиенното заключение: 20 дни от подаване на заявлението и/или от отстраняване на непълнотите.

Срок на действие на хигиенното заключение: Хигиенното заключение е за срок еднакъв с този на утвърдената от РИОСВ програма за управление на отпадъците. Срокът се посочва от заявителя  в заявлението.
Действия, които трябва да се предприемат при изгубване или унищожаване на хигиенното заключение:
Заинтересованото лице следва да уведоми за това писмено РЗИ - Разград. В този случай РЗИ издава на лицето препис на издаденото заключение.

Такси: се дължат на основание  чл. 21 а  от Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавен здравен контрол по Закона за здравето, приета с ПМС 242/08.10.2007 г. изм. с Постановление № 124/10.05.2011 г. -  в размер на 123 лева (сто двадесет и три лева); за издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ - в размер на 6 лв., съгласно чл. 35 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на ДЗК по Закона за здравето (ДВ бр.83/2007 г.).

Срок за плащане: едновременно с подаване на заявлението.

Таксата може да бъде заплатена по един от следните начини:
-  по банков път по следната банкова сметка на РЗИ – Разград:
Банка: ДСК-ЕАД   IBAN: BG25 STSA 9300 3148 5821 01    BIC: STSABGSF
- в брой на касата на РЗИ – Разград;
- с банкова карта чрез ПОС терминално устройство на касата на РЗИ - Разград.

Орган пред, който се обжалва индивидуален административен акт:
Министерство на здравеопазването, Административен съд.

V. Образци и формуляри:

WordIcon Заявление за издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни опадъци от хуманната медицина. изтегли

WordIconПротокол от устно заявена административна услуга, съгл. чл.29, ал.5 от АПК. изтегли