Регионална здравна инспекция 
Начало - Услуги - Процедури по предоставяне на админ.услуги, образци и формуляри - Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

258. Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

І. Наименование на административната услуга:

Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води.

IІ. Правно основание:

Закон за храните чл.16, ал.2 (ДВ бр.90 от 15.10.1999г.)

III. Характеристика

Цел:
Целта на настоящата процедура е да се укаже реда и условията за заличаване от регистъра на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води.

Предмет:
Заличаване на вписаните в регионалния регистър на РЗИ - Разград обекти за производство на:
1.натурални минерални води;
2.изворни води;
3.трапезни води.

ІV. Процедура:

Компетентен орган:
Директорът на РЗИ - Разград издава заповед за заличаване на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води, вписан в регистъра.
Изпълнители са държавни здравни инспектори от дирекция ОЗ, отдел ДЗК.

Заявител:
Всяко физическо или юридическо лице, което е преустановило дейността си обекта за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води на територията на област Разград.

Условия и ред за заличаване на регистрацията на обекта от Регистъра, воден от РЗИ- Разград
Регистрацията на обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води се заличава, на основание чл.16, ал. 2 от Закона за храните (ДВ бр.90 от 15.10.1999г., изм. и доп. бр.8 от 25.01.2011г.), при:
1. прекратяване на дейността по искане на лицето, което извършва производство в обекта;
2. настъпила промяна в предназначението на обекта;
3. установяване на нарушения на здравните изисквания, създаващи непосредствена и голяма опасност за здравето на потребителите;
4. системни нарушения на хигиената на храните и на чл.12, ал.1, т.3 от Закона за храните, констатирани от компетентните органи, а именно не се прилагат и не се поддържат добрите производствени практики и системата за анализ на опасностите и критични контролни точки или процедури в съответствие с нейните принципи, когато цялостно внедряване на системата е неприложимо;
5. неизпълнение на принудителни административни мерки, наложени от органите на държавния здравен контрол по чл.30, ал.1, т.5, 6, 8, 10 и 11 от Закона за храните.

Необходими документи

Заявление до директора на РЗИ - Разград от лицето, подало уведомление за откриване на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води или упълномощено от него лице.

Звено за административно обслужване, в което се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Адрес: гр. Разград, обл. Разград, ул."Кирил и Методий" №8, ет.2
Телефон за връзка: 084/611 168
Адрес на електронна поща: rzi_razgrad@mbox.contact.bg
Работно време: от 08:30 до 17:00 без прекъсване

Вътрешен ход на процедурата

Заличаването на регистрацията се извършва с писмена заповед на директора на РЗИ. (Приложение №1).
Лицето, подало уведомление за откриване на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води или упълномощено от него лице подава заявление до директора на РЗИ - Разград, когато са налице обстоятелствата по чл.16, ал.2, т.1 и т.2 от Закона за храните.
Административната услуга за издаване на заповед за заличаване на регистрацията на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води се заявява писмено или устно (по телефона или в Звеното за административно обслужване - ЗАО).
При устното заявяване по телефона се изготвя протокол от служителя, приел заявлението и се подписва само от него.
При устното заявяване в ЗАО, на адрес – гр. Разград, ул. „Кирил и Методий” №8, протоколът се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило.
При писменото заявяване, заявлението се подава в звеното за административно обслужване в РЗИ - Разград и се завеждат в деловодната книга и Единната информационна система за документооборот от служителите на Звеното.
Регистрираното заявление се насочва към дирекция “Обществено здраве” - за изпълнение и контрол към отдел “Държавен здравен контрол”, респ. отговорните служители в отдел ДЗК.
Когато са налице обстоятелствата по чл.16, ал. 2, т.4 и т.5 от Закона за храните, констатирани от държавния здравен инспектор, същият изготвя мотивирано предложение до директора на РЗИ за издаване на заповед за заличаване на обекта от регистъра.
Заповедта се издава в 3 екземпляра (1 за лицето, 1 към досието в отдела и 1 за деловодсвото).
Заповедта се връчва на заявителя по начина, предварително посочен в заявлението:
1. При връчване на заповедта на място, в ЗАО при РЗИ – Разград, се предоставя на заявителя срещу представена лична карта или срещу представено нотариално заверено пълномощно.
2. При получаване на посочения от заявителя адрес, заповедта се изпраща чрез лицензиран пощенски оператор за негова сметка;
3. При изпращане по електронен път, същото  се осъществява на посочения от заявителя електронен адрес.

Резултат от процедурата:

Обектът се заличава от регистъра на обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води, в който се вписва датата на заличаване, № на заповедта на директора на РЗИ - Разград и причината.

Заповедта на директора на РЗИ подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнението.

Такси: Такси не се дължат.

Орган пред, който се обжалва индивидуален административен акт:
Министерство на здравеопазването, Административен съд.

V. Образци и формуляри:

WordIconЗаявление за заличаване на регистрацията на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води изтегли

WordIconПротокол от устно заявена административна услуга, съгл. чл.29, ал.5 от АПК. изтегли