Регионална здравна инспекция 
Начало - Услуги - Процедури по предоставяне на админ.услуги, образци и формуляри - Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

466. Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

І. Наименование на административната услуга:
Издаване на удостоверение за регистрация на обекти за производство на бутилирани натурални, минерални, изворни и трапезни води.

ІI. Правно основание:
Чл.12, ал.2 от Закона за храните (ДВ бр. 90/1999г. изм. ДВ бр. 8 /2011г.),
Наредба № 5 от 25.05.2006г. за хигиена на храните ( ДВ бр. 55/2006г.).
Наредба за изискванията към бутилираните минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели (обн., ДВ, бр.68 от 2004г.).

ІІI. Характеристика:
Цел и предмет:
Целта на настоящата процедура е да укаже реда и условията за регистриране на обекти за приготвяне или обработка на бутилирани натурални, минерални, изворни и трапезни води на територията на област Разград, което е задължително условие за осъществяване на тези дейности.
Съгласно чл.12, ал.1 от Закона за храните, производство (§1, т.1 от ЗХ) и търговия (§1, т.2 от ЗХ) с храни (по смисъла на чл.2 от ЗХ) се извършват само в обекти, които са регистрирани по реда на Закона за храните.

ІV. Процедура:
Компетентни органи
Регистрация на обекти за приготвяне или обработка на бутилирани натурални, минерални, изворни и трапезни води на територията на област Разград  се извършва от Регионална здравна инспекция  – Разград.

Условия за регистрация
Условията за регистрация на обектите са посочени в чл. 12, ал.1 от Закона за храните, а именно:

  1. отговарят на хигиенните изисквания, определени с Наредба № 5 за хигиена на храните;
  2. имат разработена технологична документация;
  3. имат въведени:

а) добри практики за производство и търговия с храни и система за анализ на опасностите и критични контролни точки или процедури в съответствие с нейните принципи, когато цялостното внедряване на системата е неприложимо;
б) система за управление на безопасността на храните.

Необходими документи
За извършване на регистрацията заинтересованите лица подават заявление по образец, в което се посочват име и адрес на лицето, съответно седалище, адрес на управление и код по БУЛСТАТ/ЕИК за лицата, регистрирани в Република България, а за лицата, регистрирани в друга държава - членка на Европейския съюз, или страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - друг идентификационен код или номер, както и адрес на обекта.

Звено за административно обслужване, в което се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Адрес: гр. Разград, обл. Разград, ул."Кирил и Методий" №8, ет.2
Телефон за връзка: 084/611 168
Адрес на електронна поща: rzi_razgrad@mbox.contact.bg
Работно време: от 08:30 до 17:00 без прекъсване

Вътрешен ход на процедурата
Административната услуга за издаване на удостоверение за регистрация на обекти за производство на бутилирани натурални, минерални, изворни и трапезни води се заявява писмено или устно (по телефона или  в Звеното за административно обслужване - ЗАО).
При устното заявяване по телефона се изготвя протокол от служителя, приел заявлението и се подписва само от него. Служителят уведомява заявителя за необходимите документи (които са приложение към протокола) за осъществяване на административната услуга, като същите следва да се предоставят в 7-дневен срок.
При устното заявяване в ЗАО, на адрес – гр. Разград, ул. „Кирил и Методий” №8, протоколът се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило, като в него задължително се отбелязват и приложените документи.
При писменото заявяване, заявлението и придружаващите го документи се подават в звеното за административно обслужване в РЗИ - Разград и се завеждат в деловодната книга и Единната информационна система за документооборот от служителите на Звеното.
Регистрираното заявление се насочва към дирекция “Обществено здраве” - за изпълнение и контрол от отдел “Държавен здравен контрол”, респ. отговорните длъжностни лица в отдел ДЗК.
Срокът за уведомяване на РЗИ – Разград за открит обект или за извършваната дейност е не по-късно от деня на започване на дейността с уведомление по образец съгласно приложение № 1.
В 1-месечен срок от подаване на уведомлението отговорните длъжностни лица от предварителния здравен контрол извършват проверка на място в обекта за наличните обстоятелства, представляващи условия за вписване в Регистъра и съставя протокол. С проверката се цели да се установи дали са спазени здравните изисквания, определени със Закона за здравето и Наредба № 5 за хигиена на храните.
При непълнота или нередовност на представените документи в 10-дневен срок от подаване на заявлението, писмено се уведомява заявителя за това и му се определя срок за отстраняване.
В 30-дневен срок от подаване на документите или от отстраняване на непълнотите или нередовностите, се извършва проверка на място за съответствие на обекта с условията. При констатиране на несъответствие с изискванията се издава предписание и се определя подходящ срок за привеждане в съответствие.
В 15-дневен срок след проверката или след привеждане на обекта в съответствие с предписанието се извършва регистрация на обекта.
За регистрираните обекти, директорът на РЗИ - Разград издава удостоверение за регистрация в 7-дневен срок.
Писмената кореспонденция и административните актове, изготвени и издадени във връзка с извършване на заявената услуга могат да бъдат получени на място в РЗИ или на посочен точен адрес в случай, че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор.

Отказ за вписване в регистъра на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води:
При неотстраняване на непълноти в представените документи и/или при неизпълнение на предписание, се прави мотивиран отказ за регистрация, за което се уведомява заявителя.
Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на административния акт не спира изпълнението му.

Удостоверението за регистрация се получава лично от лицето подало заявлението или от упълномощен негов представител от звеното за административно обслужване на РЗИ - Разград.
Регионалната здравна инспекция - Разград води регистър на обектите за приготвяне или обработка на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води, находящи се на територията на област Разград, който съдържа:
1. номер и дата на издаденото удостоверение на регистрирания обект;
2. адрес на обекта;
3. вид на обекта;
4. фирмата или името на лицето, което извършва дейност в обекта;
5. дата и основание за заличаване на регистрацията.
Лицата получили удостоверение за регистрация на обект за приготвяне или обработка на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води са длъжни писмено да уведомяват РЗИ - Разград, при промяна на обстоятелствата, които подлежат на вписване, както и при спиране или възобновяване на дейността на обекта в деня на настъпването на промяната. Промените се вписват в регистъра и в издаденото удостоверение в 14-дневен срок от заявяването им.
Регистърът на обектите за приготвяне или обработка на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води е публичен и се публикува в Интернет.

Регистрацията се заличава и удостоверението се обезсилва със заповед на директора на РЗИ - Разград при:
1. прекратяване на дейността по искане на лицето, което извършва дейност в обекта;
2. промяна на предназначението на обекта;
3. установяване на нарушения на нормативните изисквания, които създават непосредствена и голяма опасност за здравето на потребителите;
4. системни нарушения на хигиенните изисквания;
5. неизпълнение на принудителна административна мярка.
В случаите, когато има заличена регистрация, лицето, за което са установени посочените нарушения, се лишава от правото да регистрира повторно същия обект.
Индивидуалните административни актове, издадени от директора на РЗИ - Разград, във връзка с регистрацията или отказа за регистрация, подлежат на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд - Разград по реда на Административнопроцесуален кодекс, като обжалването не спира тяхното изпълнение.

Срок на действие на удостоверението за регистрация: - безсрочно.

Достъп до вписаните данни - Вписаните в Регистъра данни са публични.

Такси:
Такса: 63.00 лв. съгласно чл. 8 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве  по Закона за здравето, приета с Постановление № 242 на Министерския съвет от 8 октомври 2007 г.
Таксата може да бъде заплатена по един от следните начини:
-  по банков път по следната банкова сметка на РЗИ – Разград:
Банка: ДСК-ЕАД   IBAN: BG25 STSA 9300 3148 5821 01    BIC: STSABGSF
- в брой на касата на РЗИ – Разград;
- с банкова карта чрез ПОС терминално устройство на касата на РЗИ - Разград.

Орган пред, който се обжалва индивидуален административен акт:
Министерство на здравеопазването, Административен съд.

V. Образци и формуляри:

WordIconЗаявление за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води изтегли

WordIconПротокол от устно заявена административна услуга, съгл. чл.29, ал.5 от АПК. изтегли