Регионална здравна инспекция 
Начало - Услуги - Процедури по предоставяне на админ.услуги, образци и формуляри -  Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение

882. Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение

І. Наименование на административната услуга:
Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение.

ІI. Правно основание:
Закон за здравето чл.36, ал.3 (ДВ бр.70/2004г., изм. и доп. бр.103/2016 г.)
Чл. 12 от Наредба № 9 от 21 март 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от Регионалните здравни инспекции (изм. дв, бр. 38 от 2011 г., в сила от 17.05.2011 г.)

III. Характеристика
Цел:
Целта на настоящата процедура е да се укаже реда и условията за заличаване от регистъра на обекти с обществено предназначение.
Предмет:
Заличават се посочените в таблицата групи обекти, които са вписани в регистъра на обектите с обществено предназначение:

КОД

Групи обекти с обществено предназначение

01.

Централни водоизточници

02.

Местни водоизточници

03.

Минерални водоизточници

04.

Водоснабдителни обекти, съоръжения за питейно-битово водоснабдяване

05.

Плувни басейни

06.

Плажове и места за къпане

07.

Средства за подслон – вилни и туристически селища

08.

Хотели, мотели и семейни хотели

09.

Къмпинги и туристически хижи - туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални

10.

Места за настаняване - пансиони, общежития за възрастни, почивни станции, самостоятелни стаи, вили, къщи и бунгала

11.

Спортни обекти – стадиони, спортни зали и игрални площадки

12.

Фитнес- центрове и зали

13.

Театри, киносалони, концертни зали и читалища

14.

Компютърни и интернет зали

15.

Игрални зали

16.

Бръснарски, фризьорски и козметични салони, сауни, солариуми, ателиета за татуировки и поставяне на обици и други подобни изделия на различни части на тялото, СПА и уелнес центрове

17.

Обществени бани и перални

18.

Обществени тоалетни

19.

Обекти за производство на козметични продукти

20.

Обекти за съхраняване и търговия с козметични продукти

21.

(Зал. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.)

22.

Железопътни гари, летища, пристанища, автогари, метростанции

23.

(Зал. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.)

24.

Транспортни средства за обществен превоз – влакове, самолети, кораби, автобуси, трамваи, тролеи, метровлакове

25.

Транспортни средства със специално предназначение - санитарни автомобили за превоз на болни

26.

Транспортни средства със специално предназначение – автомобили за превоз на лекарства и консумативи в хуманната медицина

27.

(зал. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., в сила от 17.05.2011 г.)

28.

Транспортни средства със специално предназначение - автомобили за превоз на тленни останки

29.

Детски ясли и градини

30.

Заведения за социални услуги за деца и ученици

31.

Училища и висши училища

32.

Ученически и студентски общежития

33.

Школи - музикални, езикови, спортни бази за детски и ученически отдих и туризъм и центрове за работа с деца

34.

(Зал. - ДВ, бр. 61 от 2008 г.)

35.

Обекти с източници на йонизиращи лъчения І степен

36.

Обекти с източници на йонизиращи лъчения ІІ степен

37.

Обекти с източници на йонизиращи лъчения ІІІ степен

38.

(Зал. - ДВ, бр. 61 от 2008 г.)

39.

(Зал. - ДВ, бр. 61 от 2008 г.)

40.

Селскостопански аптеки

41.

Гробищни паркове

42.

Специализирани институции за предоставяне на социални услуги - домове за деца, домове за възрастни хора с увреждания, социални учебно-професионални центрове, домове за стари хора, приюти и центрове за временно настаняване

43.

Оптики

44.

Здравни кабинети

45.

Обекти, в които се прилагат неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

46.

Обекти с излъчващи съоръжения, които са част от електронна съобщителна мрежа, като: базови и радиорелейни станции, радио- и телевизионни предаватели и ретранслатори, радиолокаторни и навигационни станции и други.

Тази процедура НЕ се прилага за следните обекти:

  1. лечебни заведения,
  2. предприятия за производство и търговия на едро с лекарства,
  3. аптеки,
  4. дрогерии,
  5. предприятия за производство, съхраняване и търговия с храни,
  6. обекти за обществено хранене.

ІV. Процедура:

А. Компетентен орган:
Директорът на РЗИ - Разград издава заповед за заличаване на обект с обществено предназначение, вписан в регистъра.
Изпълнители са  инспектори от отдел ДЗК, дирекция ОЗ.

Б. Заявител:
Всяко физическо или юридическо лице, което е преустановило дейността си във вписания в регистъра обект с обществено предназначение на територията на област Разград.

Условия и ред за заличаване на регистрацията на обекта от Регистъра, воден от РЗИ-Разград.
Регистрацията на обектите с обществено предназначение се заличава, на основание чл.12 от Наредба №9 от 21 март 2005г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции, когато:
1. обектът преустанови функционирането си;
2. настъпи промяна в предназначението на обекта;
3. се установят нарушения на здравните изисквания, създаващи непосредствена опасност за живота и здравето на хората, за което директорът на РЗИ е издал заповед за спиране експлоатацията на обекта или дейността;
4. не се изпълнят принудителните административни мерки, наложени от органите на държавния здравен контрол, поради което директорът на РЗИ е издал заповед за спиране експлоатацията на обекта или дейността.

Необходими документи

Заявление до директора на РЗИ - Разград от лицето, подало уведомление за откриване на обект с обществено предназначение или упълномощено от него лице;

Звено за административно обслужване, в което се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Адрес: гр. Разград, обл. Разград, ул."Кирил и Методий" №8, ет.2
Телефон за връзка: 084/611 168
Адрес на електронна поща: rzi_razgrad@mbox.contact.bg
Работно време: от 08:30 до 17:00 без прекъсване

Вътрешен ход на процедурата
Услугата се заявява:
1. Устно (с протокол) в звеното за административно обслужване (гише за административни услуги) на РЗИ Разград и по телефон. При устно заявяване по телефон протоколът се подписва от длъжностното лице, съставило протокола, а при искане, внесено устно на гишето за административно обслужване, протоколът се подписва от заявителя на услугата и длъжностното лице, съставило протокола.
2. Писмено, като заявлението и прилежащите документи се подават в звеното за административно обслужване (деловодството) на РЗИ – Разград

  Заличаването на регистрацията се извършва с писмена заповед на директора на РЗИ.
Лицето или упълномощен от него представител подава заявление, когато са налице обстоятелствата по чл.12, ал.1, т.1 и т.2 от Наредба №9.
Заявлението за заличаване се подава в звеното за административно обслужване на РЗИ – Разград и се завеждат в деловодната книга и Единната информационна система за документооборот от служителя на звеното.
Регистрираното заявлението се насочва служебно към дирекция “Обществено здраве” и за изпълнение и контрол - към отдел “Държавен здравен контрол”, респ. отговорните служители в отдел ДЗК.
Отговорното длъжностно лице от отдел ДЗК подготвя проект на заповедта за заличаване на обекта, след което същата се предава за подпис на директора на РЗИ.
Заповедта се издава в 3 екземпляра.
се извършва с издаване на заповед на директора на РЗИ - Разград в срок от 7 работни дни.
Заповедта на директора на РЗИ подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнението.
Писмената кореспонденция и административните актове, изготвени и издадени във връзка с извършване на заявената услуга могат да бъдат получени на място в РЗИ или на посочен точен адрес в случай, че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път.
Резултат от процедурата:
Обектът се заличава от регистъра на обектите с обществено предназначение, в който се вписва датата на заличаване, № на заповедта на директора на РЗИ - Разград и причината.
Такси: Такси не се дължат.

Орган пред, който се обжалва индивидуален административен акт:
Министерство на здравеопазването, Административен съд.

V. Образци и формуляри:

WordIconЗаявление за заличаване на регистрацията на обект с обществено предназначение изтегли

WordIconПротокол от устно заявена административна услуга, съгл. чл.29, ал.5 от АПК. изтегли