Регионална здравна инспекция 
Начало - Услуги - Процедури по предоставяне на админ.услуги, образци и формуляри - Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение

1552. Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение

І. Наименование на административната услуга:
Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение

ІI. Правно основание:
Чл. 36  от Закона за здравето.
Чл. 4 от Наредба № 9 от 21 март 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (обн., ДВ, бр.28 от 2005 г., изм. ДВ бр.38 от 17 Май 2011 г.)

ІІI. Характеристика:
Цел и предмет:
Процедурата указва реда и условията за вписване в Регистъра на обектите с обществено предназначение, контролирани от РЗИ – Разград. Групите обекти, подлежащи на регистрация, са посочени по код и наименование в Приложение № 1 от Наредба № 9 от 21 март 2005 г. изм ДВ бр.61/8.07.2008г.,бр. 14 / 15.02.2011г и бр. 38 /17.05.2011 г.
Регистърът на обектите с обществено предназначение се създава и поддържа от инспекцията и се води по образец съгласно Приложение № 6 от Наредба № 9 от 21 март 2005 г. изм. ДВ бр.61/8.07.2008г.,бр. 14 / 15.02.2011г. и бр. 38 /17.05.2011 г. на електронен и хартиен носител.
Задължени да уведомят РЗИ – Разград, с оглед стартиране на процедура по вписване в Регистъра са:
- лицата, които са открили обект с обществено предназначение на територията на област Разград,
- лицата, които извършват дейност с транспортни средства за обществен превоз или с транспортни средства със специално предназначение.

ІV. Процедура:

Компетентен орган:
Уведомленията за вписване в Регистъра се подават до директора на РЗИ – Разград.

Заявител
Всяко лице открило обект с обществено предназначение.

Условия за вписване
- да са спазени здравните изисквания, установени със Закона за здравето и актовете по прилагането му, както и с други закони;
- да са налице нормативно изискуемите документи.

Необходими документи
1. При откриване на обект с обществено предназначение:
а) уведомление по образец;
2. При извършване на дейност от обект с обществено предназначение - транспортно средство (транспортни средства):
а) уведомление по образец;

Звено за административно обслужване, в което се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Адрес: гр. Разград, обл. Разград, ул."Кирил и Методий" №8, ет.2
Телефон за връзка: 084/611 168
Адрес на електронна поща: rzi_razgrad@mbox.contact.bg
Работно време: от 08:30 до 17:00 без прекъсване

Вътрешен ход на процедурата

Услугата се заявява:
1. Устно (с протокол) в звеното за административно обслужване (гише за административни услуги) на РЗИ Разград и по телефон. При устно заявяване по телефон протоколът се подписва от длъжностното лице, съставило протокола, а при искане, внесено устно на гишето за административно обслужване, протоколът се подписва от заявителя на услугата и длъжностното лице, съставило протокола.
2. Писмено, като заявлението и прилежащите документи се подават в звеното за административно обслужване (деловодството) на РЗИ – Разград

Заявлението и прилежащите документи се завеждат в деловодната книга и Единната информационна система за документооборот от служителят на звеното.
Регистрираното заявлението, се насочва към  дирекция “Обществено здраве” и за изпълнение и контрол - към отдел “Държавен здравен контрол”, респ. отговорните служители в отдел ДЗК.

Срокът за уведомяване на РЗИ – Разград за открит обект или за извършваната дейност е не по-късно от деня на започване на дейността с уведомление по образец съгласно приложение № 1.
Забележка: Изискването за уведомяване не се отнася за лечебни заведения, предприятия за производство и търговия на едро с лекарства, аптеки, дрогерии, предприятия за производство, съхраняване и търговия с храни и за обекти за обществено хранене, транспортни средства за превоз на храни.
В 1-месечен срок от подаване на уведомлението компетентните длъжностни лица от предварителния здравен контрол извършват проверка на място в обекта за наличните обстоятелства, представляващи условия за вписване в Регистъра и съставя протокол. С проверката се цели да се установи дали са спазени здравните изисквания, определени с наредбата по чл. 36, ал.3 от Закона за здравето и наличието на изискуемите документи.
Реквизити на регистъра:
- индивидуален регистрационен номер на обекта;
- дата на регистрация;
- данни за обекта/транспортните средства – наименование, брой и вид на транспортните средства; адрес на обекта или на местодомуването на транспортните средства; община;
- видове дейности, които ще се извършват в обекта или с транспортните средства;
- данни за лицето, открило обект с обществено предназначение: име, данни за актуална регистрация по националното законодателство, адрес на управление и община;
- данни относно заличаването на регистрация – дата, номер на заповедта и основание;
- промените във вписаните обстоятелства;
- забележки по вписаните обстоятелства

Вписване в Регистъра - в 14-дневен срок от извършване на проверката, ако са спазени здравните изисквания и са налице необходимите документи, се извършва вписване в Регистъра от длъжностното лице от отдел ДЗК, дирекция ОЗ.
При непълноти в документацията и/или несъответствие със здравните изисквания - ако при проверката на обстоятелствата, представляващи условия за вписване, се установи, че не са спазени здравните изисквания за обекта или че са налице непълноти в необходимите документи, се издава предписание. В последното се посочва срок за привеждане в съответствие със здравните изисквания, съответно за отстраняване на непълноти в документацията. В 10-дневен срок след изтичане срока на предписанието се извършва повторна проверка на обекта. Ако нередностите са отстранени, обектът се вписва в Регистъра.
Отказ за вписване - ако при констатирани по време на проверката нередности и изготвено предписание, указанията не бъдат спазени, директорът на РЗИ, в 14-дневен срок, прави мотивиран отказ от вписване, за който уведомява писмено лицето, подало уведомлението. В този случай процедурата по вписване в Регистъра се прекратява и за обекта се издава заповед за спиране на експлоатацията му.
Обжалване - отказът за вписване подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд – Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на административния акт не спира изпълнението му.
Вписване на промени в данните и обстоятелствата, отразени в Регистъра:
В 7-дневен срок лицата, упражняващи дейността са длъжни да уведомят директора на РЗИ чрез представяне на съответните документи.
а) Ако промените не се отнасят до извършваната дейност в обекта, те се вписват в Регистъра в 7-дневен срок от уведомяването.
б) Ако промените се отнасят до извършваната в обекта дейност, в 1-месечен срок от уведомлението се извършва проверка за спазване на здравните изисквания и за наличието на необходимите документи. Процедурите и сроковете съответно са: ако при проверката не се установят нарушения – промените се вписват в 7-дневен срок в Регистъра; ако се констатират несъответствия – се издава предписание със срок за отстраняване на непълнотите в документацията и/или привеждане в съответствие със здравните изисквания. В 10-дневен срок след изтичане на определения с предписанието, се извършва повторна проверка. При изпълнени предписания – промените се вписват в Регистъра; при неизпълнени – директора прави мотивиран отказ от вписване на промените и в 14-дневен срок уведомява писмено заявителя. Процедурата се прекратява и се издава заповед за спиране от експлоатация. Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на административния акт не спира изпълнението му.

Заличаване на регистрация
Предпоставките за заличаване на регистрацията са:
- преустановяване функционирането на обекта;
- настъпване на промяна в предназначението на обекта;
-установяване на нарушения на здравните изисквания, създаващи непосредствена опасност за живота и здравето на хората, за което директорът на РЗИ – Разград е издал заповед за спиране експлоатацията на обекта или дейността;
- неизпълнение на принудителните административни мерки, наложени от органите на държавния здравен контрол, поради което директорът на инспекцията е издал заповед за спиране експлоатацията на обекта или дейността.
Заличаването се извършва със заповед на директора на РЗИ. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението на акта.

Срок на регистрацията: - безсрочно.

Достъп до вписаните данни - Вписаните в Регистъра данни са публични.

Такси:
Не са предвидени такси за вписване в Регистъра на обектите с обществено предназначение

Орган пред, който се обжалва индивидуален административен акт:
Министерство на здравеопазването, Административен съд.

V. Образци и формуляри:

WordIconУведомление за откриване на обект с обществено предназначение изтегли

WordIconУведомление за извършване на дейност от обект с обществено предназначение – транспортно/и средство/а изтегли

WordIconУведомление за промяна на данните и обстоятелствата на обект, вписан в регистъра на обектите с обществено предназначение по чл.10 от Наредба №9 изтегли

WordIconПротокол от устно заявена административна услуга, съгл. чл.29, ал.5 от АПК. изтегли