Регионална здравна инспекция 
Начало - Услуги - Процедури по предоставяне на админ.услуги, образци и формуляри - Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

341. Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

І. Наименование на административната услуга:

Предоставяне на специални формуляри на аптеките за поръчка на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

ІI. Правно основание:

Чл. 62 и чл. 63 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП).
Наредба № 21 за изискванията към документацията и отчетността при извършване на дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

ІІI. Характеристика:

Цел:
Целта на процедурата е да регламентира условията и реда за предоставяне на специални формуляри за поръчка на наркотични вещества и на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

Предмет:
Предоставянето на специални формуляри, чрез които се осъществява покупко-продажба в страната на наркотични вещества и на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

Дефиниция на основните понятия и институти, които се използват в настоящото описание на административната услуга
Всички лица, които извършват производство, преработване, търговия на едро и на дребно, внос, износ и съхраняване на наркотични вещества, са длъжни да документират всяка операция, свързана с тези дейности.
Право да закупуват, съхраняват и отпускат лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3 към чл. 3, т.2 и 3 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични имат само лицата, получили лицензия по реда на чл. 32 и чл. 33 на ЗКНВП.
Без лицензия могат да закупуват, съхраняват и отпускат вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 лечебните заведения, в които няма открита аптека, в количества, необходими за спешна помощ, при условия и по ред, определени в Наредба № 28 от 31 май 2001 г. за условията и реда, при които лечебни заведения, в които няма аптека, могат да закупуват, съхраняват и отпускат лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, необходими за спешна помощ.
Всяка покупко-продажба в страната на наркотични вещества и на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, се извършва със специален формуляр за поръчка на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества по образец. Специалните формуляри се отпечатват в три екземпляра: оригинал и две копия в различни цветове.
Министерството на здравеопазването организира и контролира отпечатването и разпределянето на специалните формуляри за поръчка на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.
Отпечатаните специални формуляри се предоставят от производителя им на Регионалните здравни инспекции.
Лицата, извършващи дейности с наркотични вещества, закупуват специалните формуляри от Регионалните здравни инспекции.

ІV.Процедура:

Компетентен орган:
Инспектор по наркотичните вещества при РЗИ.

Заявител:

  • Аптеки, притежаващи лицензия за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества
  • Лечебни заведения по чл. 56 от ЗКНВП.

Необходими документи:

Документ, удостоверяващ внесена сума на стойността на заявените кочани със специални формуляри по сметка на МЗ.

Звено за административно обслужване, в което се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Адрес: гр. Разград, обл. Разград, ул."Кирил и Методий" №8, ет.2
Телефон за връзка: 084/611 168
Адрес на електронна поща: rzi_razgrad@mbox.contact.bg
Работно време: от 08:30 до 17:00 без прекъсване

Вътрешен ход на процедурата:
Директорът на дирекция МД (инспекторът по наркотични вещества) предоставя специалните формуляри за поръчка на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на аптеките и лечебните заведения по чл. 56 от ЗКНВП.
Покупката на формулярите се регистрира от директор на дирекция МД/инспектора по наркотичните вещества, в дневник, в който се отразяват следните данни:
1. пореден номер и дата на продажбата;
2. име, седалище и адрес на купувача;
3. серия и номер на формуляра.
Дневникът се води в хронологичен ред по получаване на специалните формуляри за поръчка.

Резултат от процедурата:
Права и задължения на аптеките и лечебните заведения за извънболнична помощ, получили специални формуляри за покупка на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества:
С предоставените от РЗИ специални формуляри за поръчка на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, аптеките, притежаващи лицензия за търговия на дребно с наркотични вещества извършват всяка покупка в страната на наркотични вещества и на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.
Лечебните заведения, в които няма открита аптека, могат да закупуват със специални формуляри само наркотични вещества под формата на лекарствени продукти от  списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) в количества, необходими за спешна помощ.
Лечебните заведения закупуват лекарствени продукти, необходими за спешна помощ, само от търговец на едро с лекарства, получил лицензия по реда на чл. 32 от ЗКНВП.

Действия които трябва да се предприемат при изгубване или унищожаване на специални формуляри:
За установени липси на специални формуляри аптеките и лечебните заведения уведомяват незабавно съответното районно полицейско управление и инспектора по наркотични вещества при РЗИ, като се посочват серията и номерът им.
В срок 24 часа от уведомяването директор на дирекция МД изпраща писмен сигнал до  дирекция „Лекарствена политика, медицински изделия и наркотични вещества” на МЗ, която обявява за невалидни специалните формуляри с посочените серии и номера.

Такси:
Не са предвидени такси за предоставяне на специални формуляри за покупка на наркотични вещества.
Аптеките и лечебните заведения за извънболнична помощ  заплащат стойността на формулярите, определена от МЗ.
Таксата може да бъде заплатена по един от следните начини:
-  по банков път по следната банкова сметка на РЗИ – Разград:
Банка: ДСК-ЕАД   IBAN: BG25 STSA 9300 3148 5821 01    BIC: STSABGSF
- в брой на касата на РЗИ – Разград;
- с банкова карта чрез ПОС терминално устройство на касата на РЗИ - Разград.

Орган пред, който се обжалва индивидуален административен акт:
Министерство на здравеопазването, Административен съд.

V. Образци и формуляри:

WordIconЗаявление за предоставяне на специални формуляри изтегли

WordIconПротокол от устно заявена административна услуга, съгл. чл.29, ал.5 от АПК. изтегли