Регионална здравна инспекция 
Начало - Услуги - Процедури по предоставяне на админ.услуги, образци и формуляри -  Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

2155. Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

І. Наименование на административната услуга:
Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения, за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

IІ. Правно основание:
Чл. 60 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП),
Наредба №4 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.

ІIІ. Характеристика:
Цел:
Целта на процедурата е да регламентира условията и реда за предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебните заведения.

Предмет:
Предоставянето на специални рецептурни бланки дава възможност за отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

Дефиниция на основните понятия и институти, които се използват в настоящото описание на административната услуга
Право да предписват разрешени за употреба в страната лекарствени продукти и да издават рецепти имат лекари/лекари по дентална медицина, упражняващи медицинската професия.
Предписването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, се извършва на специална рецептурна бланка за наркотични вещества с жълт цвят – за лекарствени продукти, съдържащи наркотичните вещества от приложение № 2 към чл. 3, т. 2 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, и със зелен цвят – за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложение № 3 към чл. 3, т.3 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.

ІV.Процедура:
Компетентен орган:
Инспектор по наркотичните вещества към РЗИ.

Заявител:  
Всички лекари, включени в регистъра на лекарите/лекарите по дентална медицина, които предписват лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъдат предоставени специални рецептурни бланки:

Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Нотариално заверено пълномощно, ако заявлението се подава от упълномощено лице

Звено за административно обслужване, в което се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Адрес: гр. Разград, обл. Разград, ул."Кирил и Методий" №8, ет.2
Телефон за връзка: 084/611 168
Адрес на електронна поща: rzi_razgrad@mbox.contact.bg
Работно време: от 08:30 до 17:00 без прекъсване

Вътрешен ход на процедурата:
Заявлението за предоставяне на специални рецептурни бланки се адресира до директора на РЗИ чрез инспектора по наркотични вещества при РЗИ.  Заявлението се подава при инспектора по наркотичните вещества и се завежда в дневник по реда на постъпване.
Директорът на дирекция МД /инспекторът по наркотичните вещества/ извършва справка дали заявителят е вписан в регистрите на РЗИ.
Директорът на дирекция МД предоставя специалните рецептурни бланки на лекарите, включени в регистъра, срещу подпис.
За целта се попълват формуляри:
Регистър на предоставените и получени специални рецептурни бланки, в който се вписват:
1. трите имена на лекаря и регистрационният му номер съгласно регистъра в РЗИ;
2. броят на получените кочани (карнети) и броят на рецептите в тях;
3. серията, първия и последния номер от кочана с рецептурни бланки;
4. датата на получаване и на предаване на рецептурните бланки;
5. подпис на лекаря;
6. дата на предаване;
7. подпис на инспектора по наркотични вещества.
Регистърът се води в хронологичен ред по получаване на специалните рецептурни бланки.
Приемно-предавателен протокол (образец), който се попълва за всеки регистриран лекар поотделно (препоръчително).

Ред за отстраняване на недостатъци и непълноти:
В случаите, когато се установи, че лекарят не е вписан в регистъра на лекарите, които предписват лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, инспекторът по наркотични вещества прави мотивиран отказ за предоставяне на специални рецептурни бланки и дава указания на лекаря какви са условията и редът за вписването му в регистъра.

Резултат от процедурата:
Права и задължения на лекарите, получили специални рецептурни бланки:
Получените специални рецептурни бланки се съхраняват лично от лекаря и не се преотстъпват.
Предписването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, се извършва на специална рецептурна бланка за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, с жълт цвят - за наркотичните вещества от приложение № 2 към чл. 3, т. 2 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, и със зелен цвят - за наркотичните вещества от приложение № 3 към чл. 3, т.3 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.
Лекарствените продукти от приложение № 5 към чл. 1, ал. 2 на Наредба № 4 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества в комбинация, се предписват на рецептурна бланка със зелен цвят.
Рецептата се издава в три екземпляра, първите два от които се предават на пациента, а третият се съхранява от лекаря в продължение на една година и се предоставя на контролните органи при проверка.
След изтичане на едногодишния срок, рецептите се предават с приемно-предавателен протокол на инспектора по наркотични вещества в РЗИ, който ги съхранява за срок 10 години.
Забранява се предписването на лекарствени продукти, които не съдържат наркотични вещества на специалните рецептурни бланки.

Действия, които трябва да се предприемат при изгубване или унищожаване на специални рецептурни бланки:
За установени липси на рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, лекарите уведомяват незабавно съответното Районно полицейско управление и инспектора по наркотични вещества на РЗИ, като посочват серията и номерът им.
В срок от 24 часа от уведомяването, инспекторът по наркотични вещества на РЗИ изпраща писмен сигнал до специализираната администрация на МЗ, която обявява за невалидни рецептурните бланки с посочените серии и номера.
Същата процедура се прилага и в случаите, когато лекарят е напуснал лечебното заведение, в което работи или е заличил регистрираното от него ЛЗ, без да е върнал на инспектора по наркотични вещества в РЗИ получените специални рецептурни бланки и не може да бъде открит.

Такси:
Не са предвидени такси за предоставяне на специални рецептурни бланки

Орган пред, който се обжалва индивидуален административен акт:
Министерство на здравеопазването, Административен съд.

V. Образци и формуляри:

WordIconЗаявление за предоставяне на рецептурни бланки /бели със синя лента/ изтегли

WordIconЗаявление за предоставяне на рецептурни бланки /жълти и зелени/ изтегли

WordIconПротокол от устно заявена административна услуга, съгл. чл.29, ал.5 от АПК. изтегли