Регионална здравна инспекция 
Начало - Услуги - Процедури по предоставяне на админ.услуги, образци и формуляри - Издаване на становище за недостатъчност на специалисти по дадена специалност при сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ, при недостатъчност на регистрираните практики

961.Издаване на становище за недостатъчност на специалисти по дадена специалност при сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ

I. Наименование на административната услуга:
Издаване на становище за недостатъчност на специалисти по дадена специалност при сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ.
Забележка: Лекарите, които не работят в лечебно заведение за болнична помощ, подават документи в РЗОК Разград. Становището относно потребностите, съгласно Национална здравна карта за сключване на договор за специализирана извънболнична помощ, се предоставя на РЗОК по служебен път.

II. Правно основание:
чл. 81от Закона за лечебните заведения
чл. 62 от Закона за здравното осигуряване.

ІІI. Характеристика:
Цел и предмет:
Целта на настоящата процедура е да се укаже реда и условията за издаване на Удостоверение за недостатъчност на медицински специалисти по дадена медицинска специалност, удостоверяващо, че в същото населено място няма регистрирани лечебни заведения за извънболнична специализирана помощ по съответната специалност или регистрираните медицински специалисти са недостатъчни и лицата могат да сключат договор с Националната здравноосигурителна каса.
Дефиниция на основните понятия и институти, които се използват в настоящото описание на административната услуга
Лекари и лекари по дентална медицина с основна или профилна медицинска специалност, които работят в лечебно заведение за болнична помощ по чл. 9 от ЗЛЗ или други лечебни заведения по чл. 10 от ЗЛЗ, могат да:
1. регистрират индивидуална практика за извънболнична специализирана помощ, ако в същото населено място няма регистрирана такава или регистрираните лица от същата основна или профилна специалност са недостатъчни. Преценката за недостатъчност се прави от директора на  Регионална здравна инспекция. В тези случаи лицата могат да сключат договор с Националната здравноосигурителна каса;
2. работят по договор с групова практика за специализирана извънболнична помощ, с диагностично-консултативни и медицински центрове, със самостоятелни медико-диагностични лаборатории, и с лечебни заведения за болнична помощ по чл. 9.
Националната здравноосигурителна каса може да сключи договори с лечебните заведения за извънболнична помощ за специалностите, заети от специалисти, работещи в болнични заведения, ако са изпълнени условията на чл. 62 от Закона за здравното осигуряване. Преценката за недостатъчност се прави от директора на Регионална здравна инспекция.
Преценката за недостатъчност се извършва в зависимост от потребностите от медицинска помощ съгласно Националната здравна карта.
Директорът на регионалната здравна инспекция определя и минимален брой часове, но не по-малко от 5 часа седмично, в които лекарите и лекарите по дентална медицина следва да работят в лечебните заведения по т. 1 и 2.

ІV. Процедура:
Компетентен орган:
Директорът на Регионална здравна инспекция – Разград
Заявител:
Всички лекари и лекари по дентална медицина с медицинска специалност, които работят в лечебно заведение за болнична помощ по чл. 9 или лечебни заведения по чл. 10 от Закона за лечебните заведения и имат регистрирана индивидуална практика за специализирана извънболнична медицинска помощ на територията на област Разград.
Ръководителите на лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ, в които работят лекари, имащи трудов договор и с лечебно заведение за болнична помощ или с лечебно заведение по чл.10 от ЗЛЗ.

Звено за административно обслужване, в което се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Адрес: гр. Разград, обл. Разград, ул."Кирил и Методий" №8, ет.2
Телефон за връзка: 084/611 168
Адрес на електронна поща: rzi_razgrad@mbox.contact.bg
Работно време: от 08:30 до 17:00 без прекъсване

Необходими документи
1. Заявление по образец за издаване на удостоверение:
по чл. 81, ал.1, т. 1 от ЗЛЗ за лекарите, регистрирали индивидуална практика за специализирана извънболнична медицинска помощ, или
по чл. 81, ал.2 от ЗЛЗ за лекарите, работещи по договор с лечебно заведение за извънболнична помощ.
2. Служебна бележка, удостоверяваща, че лицето работи в лечебно заведение за болнична помощ или становище от ръководителя на съответното лечебно заведение по чл.9 или чл.10 от ЗЛЗ, че дейността на лекаря в извънболничната помощ не нарушава дейността в съответното болнично заведение.
Забележка: Първични документи, които са налични вече в РЗИ-Разград и са актуални, не се изискват от заявителя.
3. График за работа на съответния лекар/лекар по дентална медицина.
4. Декларация за минималния брой часове, в които съответния лекар/лекар по дентална медицина ще работи в лечебното заведение за специализирана изболнична помощ.

Вътрешен ход на процедурата
Административната услуга се заявява писмено или устно (по телефона или в Звеното за административно обслужване - ЗАО).
При устното заявяване по телефона се изготвя протокол от служителя, приел заявлението и се подписва само от него. Служителят уведомява заявителя за необходимите документи (които са приложение към протокола) за осъществяване на административната услуга, като същите следва да се предоставят в 7-дневен срок.
При устното заявяване в звеното за административно обслужване, протоколът се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило, като в него задължително се отбелязват и приложените документи.
След постъпване в РЗИ, заявлението за издаване на удостоверение се завежда в Единната информационна система за документооборота.
Регистрираното заявление се насочва към дирекция „Медицински дейности” и се  предава на отговорния служител.
В срок от 2 работни дни от подаване на заявлението отговорното длъжностно лице извършва проверка на документите на заявителя или заявените специалисти от лечебните заведения по чл.9 и чл. 10 от Закона за лечебните заведения.
При наличие на несъответствия или непълноти, заявителят се уведомява писмено за необходимостта от допълване на преписката и се определя срок за отстраняването.
Срокът за издаване на Удостоверение за недостатъчност спира да тече от деня на уведомяването на заявителя.
Проект на Удостоверение за недостатъчност по чл.81 от ЗЛЗ се изготвя от длъжностното лице от дирекция „Медицински дейности”, съгласува се от директор на дирекция МД след което се представя за подпис от директора на РЗИ. След подписване на удостоверението, същото се подпечатва с печата на РЗИ.
Удостоверението или мотивирания отказ за издаването му се издава в срок до 7 дни от датата на подаване на заявлението в два екземпляра – за заявителя и за РЗИ като се съхранява от дирекция „Медицински дейности.
Удостоверението се връчва на заявителя по начина, предварително посочен в заявлението:
1. При връчване на удостоверението на място, в звеното за административно обслужване при РЗИ – Разград, се предоставя на заявителя срещу лична карта или срещу представено нотариално заверено пълномощно. Заявителят полага подпис и печат на лечебното заведение върху втория екземпляр от удостоверението, който се предоставя от ЗАО.
2. При получаване на удостоверението на посочения от заявителя адрес, същото се изпраща чрез лицензиран пощенски оператор за негова сметка;
Цялата служебна преписка се съхранява в дирекция „Медицински дейности” в досието на лечебното заведение.

Отказ за издаване на удостоверение за недостатъчност:
При липса на недостатъчност или непълнота на изискуемите документи и неотстраняването й в указания срок, директорът на РЗИ - Разград прави мотивиран отказ за издаване на Удостоверение за недостатъчност като уведомява писмено заявителя за това.
Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Резултат от процедурата:
Права и задължения на регистрираните лица:
Издаването на Удостоверение за недостатъчност дава право на лекарите или лекарите по дентална медицина с придобита специалност, които работят в лечебно заведение за болнична помощ по чл. 9 или лечебно заведение по чл. 10 от Закона за лечебните заведения и имат регистрирана индивидуална практика или работят по договор с други лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ, да сключат договор с НЗОК.

Срок за валидност на удостоверението за недостатъчност:
Удостоверението за недостатъчност е в сила до подписването на нов Национален рамков договор или прекратяване на сключения договор между специалистите или съответните лечебни заведения с НЗОК.

Основания и ред за прекратяване действието на Удостоверението за недостатъчност:
Издаденото удостоверение за недостатъчност се прекратява при постъпило в РЗИ – Разград искане от специалиста или съответното лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ.
Прекратяването на издадено Удостоверение за недостатъчност се извършва с писмена заповед на директора на РЗИ - Разград, в която се посочва датата, от която се прекратява действието му.

Такси:
Не са предвидени такси за издаване на Удостоверение за недостатъчност.

Орган пред, който се обжалва индивидуален административен акт:
Министерство на здравеопазването, Административен съд.

V. Образци и формуляри:

WordIconЗаявление по образец за издаване на удостоверение за недостатъчност по чл. 81, ал.1, т. 1 от ЗЛЗ. изтегли

WordIconЗаявление по образец за издаване на удостоверение за недостатъчност по чл. 81, ал.2 от ЗЛЗ. изтегли

WordIconДекларация за минималния брой часове, в които съответния лекар/лекар по дентална медицина ще работи в лечебното заведение за специализирана изболнична помощ. изтегли

WordIconПротокол от устно заявена административна услуга, съгл. чл.29, ал.5 от АПК. изтегли