Регионална здравна инспекция 

Процедури по предоставяне на админинистративни услуги, образци и формуляри

Устройственият правилник урежда организацията на дейността, функциите, структурата и числеността на персонала в Регионалните здравни инспекции. публ. в ДВ бр.6/2011 г, изм. ДВ бр.89/2016 г. изтегли

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в РЗИ-Разград изтегли

05.10.2017

На внимaнието на гражданите и фирмите ползващи услугите на РЗИ-Разград

Уведомяваме Ви, че считано от 01.10.2017 г. таксите за заявените административни услуги в РЗИ – Разград могат да бъдат заплащани с банкова карта чрез ПОС терминално устройство на касата на инспекцията.

07.05.2015 г.

Съобщение за потребителите на административни услуги

Във връзка с повишаване на качеството на административните услуги чрез въвеждането на комплексно административно обслужване и за улеснение на гражданите, в звеното за административно обслужване на РЗИ-Разград, са въведени нови канали, позволяващи заявяване и изпращане на документи по всички административни услуги чрез лицензиран пощенски оператор.

Въведена е и устна форма за заявяване на административните услуги, от която могат да се възползват всички граждани. С тези нововъведения отпада и необходимостта от предоставяне на изискуеми документи, издавани от РЗИ при заявяване на друга услуга, които се съдържат в публичните регистри на инспекцията.

При заявено получаване на документи чрез лицензиран пощенски оператор, таксата за изпращане на административния акт е за сметка на заявителя.

Звеното за административно обслужване на РЗИ-Разград работи всеки делничен ден от 8.30 до 17.00 часа.

01.Издаване на становище за недостатъчност на специалисти по дадена специалност при сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ

02. Издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

03. Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

04. Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

05. Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

06. Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

07. Изготвяне на протокол за извършена проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

08. Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

09. Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

10. Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение

11. Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение

12. Издаване на удостоверение за съответствие с основните изисквания, на които трябва да отговарят лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи, диализните центрове и тъканните банки

13. Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

14. Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

15. Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина

16. Издаване на становище за класифициране на отпадъци

17. Издаване на здравно заключение за съгласуване на проект на общ/подробен устройствен план

18. Издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект

19. Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация

20. Издаване на свидетелство за имунизационно състояние

21. Издаване на удостоверение за придобита квалификация за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

22. Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби

23. Издаване на разрешение за пренасяне на покойници/ тленни останки/ урна извън страната

24. Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека

25. Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия

26. Издаване на становище за унищожаване на лекарствени продукти

27. Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ

28. Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици

29. Регистрация и заверка на лична здравна книжка

30. Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 2)

31. Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

32. Предоставяне на достъп до обществена информация

33. Издаване на хигиенно заключение за проектна документация

34. Издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показателите за шум