Регионална здравна инспекция 

Процедури по предоставяне на админинистративни услуги, образци и формуляри

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в РЗИ-Разград изтегли

Вътрешни правила за поддържането и използването на електронните адреси на РЗИ – Разград изтегли

05.10.2017

На внимaнието на гражданите и фирмите ползващи услугите на РЗИ-Разград

Уведомяваме Ви, че считано от 01.10.2017 г. таксите за заявените административни услуги в РЗИ – Разград могат да бъдат заплащани с банкова карта чрез ПОС терминално устройство на касата на инспекцията и по банков път.

07.05.2015 г.

Съобщение за потребителите на административни услуги

Във връзка с повишаване на качеството на административните услуги чрез въвеждането на комплексно административно обслужване и за улеснение на гражданите, в звеното за административно обслужване на РЗИ-Разград, са въведени нови канали, позволяващи заявяване и изпращане на документи по всички административни услуги чрез лицензиран пощенски оператор.

Въведена е и устна форма за заявяване на административните услуги, от която могат да се възползват всички граждани. С тези нововъведения отпада и необходимостта от предоставяне на изискуеми документи, издавани от РЗИ при заявяване на друга услуга, които се съдържат в публичните регистри на инспекцията.

Центърът за административно обслужване на РЗИ-Разград работи всеки делничен ден от 8.30 до 17.00 часа.

В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги след 17.00 часа, работата на центъра чрез звеното за административни услуги, продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

пореден №

№ от Регистъра на услугите

Наименование на  административните услуги

Срок за извършване

до …

Дължима такса

Основание за определяне на  таксата

1.

961

Издаване на становище за недостатъчност на специалисти по дадена специалност при сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ.

14 дни

-

-

2.

3041

Издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти от лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

Комплексна към услуги 1335 и 1659

 

За извършване на проверка за спазване на здравните изисквания - при регистрация или при промяна на дейностите на лечебното заведение

 

 

 

13 дни

 

 

 

92 лв.

 

 

 

Чл.18 т.1 от ТТ по ЗЗ

3.

1793

Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи  неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

15 дни

100 лв.

Чл.11 от ТТ по ЗЗ

4.

1088

Заличаване от Регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

7 дни

-

-

5.

685

Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

10 дни

-

-

6.

1336

Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

7 дни

-

-

7.

881

Изготвяне на протокол  за извършена проверка във връзка с издаване на  лицензия  за търговия на едро или дребно за съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

15 дни

-

-

8.

2155

Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

1 ден

Цени на МЗ

Протокол на МЗ

9.

341

Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи  наркотични вещества

1 ден

Цени на МЗ

Протокол на МЗ

10.

1552

Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение

44 дни

-

-

11.

882

Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение

7 дни

-

-

12.

1660

Издаване на удостоверение за съответствие с основните изисквания, на които трябва да отговарят лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи, диализните центрове и тъканните банки

За извършване на проверка за спазване на здравните изисквания при издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност или при промяна на видовете лечебни дейности

 

 

 

27 дни

 

 

 

134 лв.

 

 

 

Чл.18 т.2 от ТТ по ЗЗ

13.

466

Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

45 дни

30 лв.

Чл.17б от ТТ по ЗЗ

14.

258

Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални,  изворни и трапезни  води

7 дни

-

-

15.

1795

Издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина

10 дни

123 лв.

Чл.21a от ТТ по ЗЗ

16.

883

Издаване на становище за класифициране на отпадъци

Комплексна към услуги 883 и 719

14 дни

43 лв.

Чл.28 от ТТ по ЗЗ

17.

259

Издаване на здравно заключение за съгласуване на проект на общ/подробен устройствен план

14 дни

55 лв.

Чл.21в от ТТ по ЗЗ

18.

1870

Издаване на здравно заключение за съгласуване на  инвестиционен проект

14 дни

65 лв.

Чл.21б от ТТ по ЗЗ

19.

1338

Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация

14 дни

63 лв.

Чл.22 от ТТ по ЗЗ

20.

1796

Издаване на  свидетелство за имунизационно състояние

7 дни

10 лв.

Чл.29г от ТТ по ЗЗ код 06.01

21.

1553

Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби

22 дни

125 лв.

Чл.5 от ТТ по ЗЗ

22.

1089

Издаване на разрешение за пренасяне на покойници/ тленни останки/ урна извън страната

24 часа

20 лв.

Чл.6 от ТТ по ЗЗ

23.

1573

Издаване на хигиенно заключение  за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека

14 дни

93 лв.

Чл.20 от ТТ по ЗЗ

24.

1349

Издаване на удостоверение за регистрация на  дрогерия

За оценка на документация за издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия

28 дни

200 лв.

Чл.32, ал.1 от ТТ по ЗЛПХМ

За оценка на документация за промяна в удостоверението за регистрация на дрогерия

28 дни

 

Чл.32, ал.2 от ТТ по ЗЛПХМ

1) при промяна на адреса

1)100 лв.

2) при промяна на ръководителя на дрогерията

2)100 лв.

25.

2241

Издаване на становище за унищожаване на лекарствени продукти

21 дни

33 лв.

Чл.29 от ТТ по ЗЗ

26.

477

Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ

3 дни

6 лв.

 

10 лв.

Чл.35 от ТТ по ЗЗ

Чл.33 от ТТ по ЗЛПМХ

27.

1350

Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици

15 дни

18 лв.

Чл.29г от ТТ по ЗЗ  Код 01.13.25

28.

1102

Регистрация и заверка на лична здравна книжка

1 ден

3 лв.

чл.33 от ТТ от ЗЗ

29.

2134

Издаване на удостоверение за осигурителен доход /УП-2/

14 дни

 

 

30.

2133

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж /УП-3/

14 дни

-

-

31.

2

Предоставяне на достъп до обществена информация

14 дни

 

зап. № ЗМФ - 1472 /29. 11.2011 г.

32.

2961

Издаване на хигиенно заключение за проектна документация

14 дни

65 лв.

Чл.21 б от ТТ по 33

33.

3047

Издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показателите за шум

10 дни

40 лв.

Чл. 28 а от ТТ по ЗЗ  

 

Забележка:

ТТ по ЗЗ – Тарифа за таксите, които се събират органите на държавния здравен контрол и националните центрове по обществено здраве по Закона за     здравето

 

ТТ по ЗЛПХМ – Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина