Регионална здравна инспекция 
Начало - Услуги - Процедури по предоставяне на админ.услуги, образци и формуляри- Издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показателите за шум

3047. Издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показателите за шум

І. Наименование на административната услуга:
Издаване на становище по спазването на граничните стойности на показателите за шум.

ІI. Правно основание:


Чл. 16 б, ал. 2 от закона за защита от шум в околната среда.

III. Характеристика:

 

Цел и предмет
Процедурата указва реда и условията за издаване на становище по спазване на граничните стойности на показателите за шум.

ІV. Процедура:

 

Компетентен орган:
Директорът на РЗИ - Разград издава становище по спазване на граничните стойности на показателите за шум.

Заявител

 

Всяко физическо, юридическо лице и едноличните търговци които желаят да получат становище по спазване на граничните стойности на показателите за шум.

Необходими документи:

1. Заявление, което може да бъде изпратено и по електронен път, подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление;

2. Декларация, че са изпълнени изискванията на Закона за устройство на територията - при промяна на предназначението на помещението;

3. Копие на документ, удостоверяващ въвеждането на строежа в експлоатация съгласно Закона за устройство на територията;

4. Копие на документ, удостоверяващ правото за ползване на обекта;

5. Протокол от извършено измерване на нивото на шума, излъчван от обекта в рамките на заявеното работно време, в съседни жилищни помещения, които са в непосредствена близост до обекта или граничат с него;

6. Документ за платена държавна такса.

 

Звено за административно обслужване, в което се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Адрес: гр. Разград, обл. Разград, ул."Кирил и Методий" №8, ет.2
Телефон за връзка: 084/611 168
Адрес на електронна поща: rzi_razgrad@mbox.contact.bg
Работно време: от 08:30 до 17:00 без прекъсване

 

Вътрешен ход на процедурата

Заявлението и прилежащите документи се подават в звеното за административно обслужване в РЗИ - Разград и се завежда в деловодната книга и Единната информационна система за документооборот от служителите на Звеното.

Регистрираното заявление се насочва за резолюция от директора на инспекцията.
и се насочва към дирекция „Обществено здраве” - за изпълнение  към отдел „Държавен здравен контрол”.

В 10-дневен срок от подаване на заявлението отговорният служител от отдел „Държавен здравен контрол” въз основа на представените документи и на проверка за съответствие на стойностите на показателите за шум, посочени в протокола т. 5 с изискванията на Наредба №6 от 26.06.2006 г. за показателите на шум в околната среда, обн. ДВ бр. 58/2006, изготвя становище и го представя за подпис на директора на инспекцията.

При констатирани несъответствия с изискванията на действащото законодателство и/или непълнота на представените документи се издава предписание и се определя срок за привеждане в съответствие с изискванията на наредбата по Наредба №6 и/или за отстраняване на непълнотите в документите, който е не по-дълъг от 14 дни. В този случай срока за издаване на становище спира да тече.

В срок до 10 дни от изтичането на срока за привеждане в съответствие регионалната здравна инспекция извършва измерване на нивото на шума, излъчван от обекта в рамките на заявеното работно време, в случаите, когато са констатирани несъответствия с изискванията на Наредба №6 и съставя протокол.

Регионалната здравна инспекция издава становище при изпълнено предписание в срок до 5 дни от извършване на измерването и/или от отстраняване на непълнотите в документите.

При констатиране на неизпълнение на предписанието по директорът на регионалната здравна инспекция прави мотивиран отказ за издаване на становището и в срок до 7 дни писмено уведомява заявителя. В този случай процедурата по издаване на становище се прекратява, за което писмено се уведомяват и съответните държавни и общински органи.

Отказът може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението.

При промяна на обстоятелствата, при които е издадено становището, се издава ново становище по горепосочения ред.

Становището се получава от заявителя по начина, предварително посочен в заявлението - на място в РЗИ в звеното за административно обслужване на РЗИ – Разград по данни за входящия номер на заявлението, лично от заявителя или от упълномощено от него лице или се изпраща по пощата чрез лицензиран пощенски оператор за сметка на заявителя. Образуваната преписка, комплектована с екземпляр от заключението се предава в отдел ДЗК  за изготвяне на досие на обекта и провеждане на здравен контрол.

 

Срок за издаване на становището: до 10 календарни дни от подаване на заявлението.

 

Срок на действие на заключението: - еднократно.

 

Такси: За издаване на становище се заплаща държавна такса в размер на 40 лв., определена в приложение №4 към чл. 29г под код 06.04, ал.6  от Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавен здравен контрол  по Закона за здравето, приета с ПМС 242/08.10.2007 г. изм. с Постановление № 124/10.05.2011 г.

За измерването, при констатирани несъответствия в зависимост от източника на шум, се събира държавна такса в размер на 7,00 лв. за 1 точка  съответствие с таксата по код 01.04.01 „Измерване на постоянен шум за 1 точка“ и/или 01.04.02 „Измерване на непостоянен шум за 1 точка“ от раздел 01.04 „Физични фактори на жизнената среда – шум, вибрации, осветление, микроклимат, лъчения“ на Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавен здравен контрол по Закона за здравето.

Срок за плащане: едновременно с подаване на заявлението.

Таксата може да бъде заплатена по един от следните начини:
-  по банков път по следната банкова сметка на РЗИ – Разград:
Банка: ДСК-ЕАД   IBAN: BG25 STSA 9300 3148 5821 01    BIC: STSABGSF
- в брой на касата на РЗИ – Разград; 

- с банкова карта чрез ПОС терминално устройство на касата на РЗИ - Разград.

Орган, осъществяваш контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
Министерство на здравеопазването

Орган пред, който се обжалва индивидуален административен акт:
Министерство на здравеопазването, Административен съд.

V. Образци и формуляри:

WordIconЗаявление по образец изтегли