Регионална здравна инспекция 
Начало - Услуги - Процедури по предоставяне на админ.услуги, образци и формуляри- Издаване на хигиенно заключение за проектна документация

2961. Издаване на хигиенно заключение за проектна документация

І. Наименование на административната услуга:

Издаване на хигиенно заключение за проектна документация

 

IІ. Правно основание:

Хигиенно заключение се издава на основание чл. 49б, ал. 2, т. 8 от Закон за професионалното образование и обучение.

III. Характеристика:

Услугата предоставя получаване на хигиенно заключение за проектна документация, при вписване, промени и отписване в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на частни детски градини и частни училища; при издаване и изменение на лицензия на Центровете за професионално обучение и/или Центрове за информация и професионално ориентиране

1. Целспазване на установените, с нормативен акт, здравни изисквания за осигуряване на здравословна жизнена среда и опазване здравето на деца и ученици.

2. Предмет хигиенните заключения се издават на всички физически и юридически лица или упълномощени лица, заявили издаване на хигиенно заключение за проектна документация.

 

ІV. Процедура

Компетентен орган:

РЗИ - Разград

Заявител - инвеститор, възложител.

Необходими документи:

1.Заявление по образец.

2.Проект или заснемане на материалната база с обзавеждане; обяснителна записка по част „Архитектура” (при използване на материална база на действащи детски градини и училища)

3.Проект на материалната база с обзавеждане; и обяснителни записки по част „Архитектура”, част „Водоснабдяване и канализация”, част „Отопление и вентилация” (при използване на сгради, които се преустройват, реконструират, сменят своето предназначение или са ново строителство)

4.Документ за платена такса.

Звено за административно обслужване, в което се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Адрес: гр. Разград, обл. Разград, ул."Кирил и Методий" №8, ет.2

Телефон за връзка: 084/611 168

Адрес на електронна поща: rzi_razgrad@mbox.contact.bg

Работно време: от 08:30 до 17:00 без прекъсване

4. Вътрешен ход на процедурата

Заявлението по образец и приложените към него документи се подава в звеното за административно обслужване в РЗИ – Разград, завеждат се в Единната информационна система за документооборот и се насочва за резолюция от директора на инспекцията.       

Специалистите, които имат компетенция по документацията разглеждат преписката, дават писмено становище на бланка - за спазване на здравните норми.

Експертният съвет по здравно – техническа експертиза разглежда проектната документация и приема проекта на хигиенно заключение с оценка за съответствие/ несъответствие на установените с нормативен акт здравни изисквания.

Заключението, заедно с приложените проектни части се подписва от директора на РЗИ – Разград.

Хигиенното заключение се получава от заявителя по начина, предварително посочен в заявлението - на място в РЗИ в звеното за административно обслужване на РЗИ – Разград по данни за входящия номер на заявлението, лично от заявителя или от упълномощено от него лице или се изпраща по пощата чрез лицензиран пощенски оператор за сметка на заявителя.  

Цялата служебна преписка се съхранява в дирекция „Обществено здраве“.

Срок за издаване на здравно заключението: 14 дни от подаване на заявлението

Срок на действие на заключението: - безсрочно – действието му се прекратява при настъпване на обстоятелства при които е било издадено.

Такси: се дължат чл.21 б  от Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавен здравен контрол по Закона за здравето, приета с ПМС 242/08.10.2007 г. изм.и доп. с ПМС № 24/19.02.2018 г. -  в размер на 65 лева.

Срок за плащане: едновременно с подаване на заявлението.

Таксата може да бъде заплатена по един от следните начини:

 -  по банков път по следната банкова сметка на РЗИ – Разград:

Банка: ДСК-ЕАД   IBAN: BG25 STSA 9300 3148 5821 01    BIC: STSABGSF

- в брой на касата на РЗИ – Разград;

- с банкова карта чрез ПОС терминално устройство на касата на РЗИ - Разград.

Резултат от процедурата

  Принос към осигуряване на здравословна жизнена среда и опазване здравето на децата и учениците.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата

  Министър на здравеопазването

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

  Заявителят на услугата може да обжалва по реда на АПК пред Министъра на здравеопазването (по административен ред) или пред Административен съд Разград в 14 дневен срок

V. Образци и формуляри:

 

WordIcon Заявление по образец изтегли