Регионална здравна инспекция 

СДО

11.02.2022

ОБЯВА ЗА СВОБОДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ

изтегли от тук

19.01.2022

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Относно: Информация за местата за специализанти, финансирани от държавата, определени със Заповед № РД-19-1/14.01.2022г.

1. Заповед № РД-19-1/14.01.2022 г.

Приложения към Заповед № РД-19-1/14.01.2022 г.

Информация за местата за специализанти, финансирани от държавата, определени със Заповед № РД-19-1/14.01.2022г.

12.10.2021

МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА

Регионална здравна инспекция гр. Разград обявява местата за специализанти, финансирани от държавата (МФД), предложени  от МБАЛ „Св. Иван Рилски – Разград“ АД, гр. Разград.

изтегли от тук

Напомняме на всички колеги, които желаят да кандидатстват за МФД, че трябва да заявят това писмено в базата за обучение - МБАЛ „Св. Иван Рилски – Разград“ АД, гр. Разград, в срок до 24.10.2021 г.

04.10.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, публикувана в ДВ бр. 79 от 21.09.2021 г.

За повече информация от тук

04.01.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

За определяне на лечебните заведения, в които могат да постъпят на работа медицински специалисти обучавани на места финансирани от държавата, по реда на Наредба 1 от 2015 г.

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Заповед № РД-19-12/30.12.2020 г.

Приложение 1 към Заповед № РД-19-12/30.12.2020 г.

27.11.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

Заповед РД 19-9/23.11.2020 г.

03.11.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕКАРИТЕ

Заповед РД-19-7/29.10.2020 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ БРОЯ НА МЕСТАТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ЗА 2021 г.

23.06.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че на разположение в Регионална здравна инспекция гр. Разград е „План-разписание за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински и немедицински кадри през 2020/2021 г.”, които се предвиждат да бъдат проведени в катедрите /клиниките/ на Военномедицинска академия София.

Разписанието, заедно с образци на заявленията за различните видове обучения, както и указания за попълването им може да изтеглите от сайта на Военномедицинска академия: https://www.vma.bg/

ПЛАН-РАЗПИСАНИЕ изтегли от тук

16.06.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомявам Ви, че на разположение в Регионална здравна инспекция гр. Разград е План-разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2021 г.

Заявките за участие в обученията следва да бъдат коректно и изцяло попълнени с необходимата информация. Във всяка заявка трябва да бъде посочен телефон за обратна връзка с кандидата. Заявки с непълна и неточна информация няма да бъдат взети под внимание.

Моля да бъдат подавани само заявки на кандидати, отговарящи на условията, посочени в плана за всеки курс поотделно.

При планиране на участие в курсовете и след съобразяване с необходимите изисквания, изпратете поименни предложения по образци №1 и 2, както и попълнените форми на заявки №3, 4 и 5. Заявка №5 се попълва само от специализанти.

Заявки могат да бъдат подавани и на електронен адрес: mfsdo@medfac.mu-sofiq.bg

Вашите предложения може да изпратите в срок до 15.09.2020 г. в Медицински университет – София, Медицински факултет – деканат, отдел СДО, адрес: гр. София, бул. „Св. Г. Софийски“ №1.

План-разписанието за 2021 г. може да бъде разгледано и онлайн на интернет-страницата на Медицински факултет в раздел СДО. Там могат да бъдат намерени и образци на заявките за обучение.

Допълнителна информация можете да получите на електронния адрес на Медицински факултет – София - medfac.mu-sofia.bg. и на тел. 02/952 02 80.

05.02.2020

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с получено писмо с изх. № 73 от 21.01.2020 г. от д-р Венелина Атанасова - изпълнителен директор на "Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда" ЕАД Ви уведомявам, че Програмата за курсове за продължаващо обучение: тематични курсове и индивидуално обучение през 2020 г. на лекари и професионалисти по здравни грижи, може да се намери като прикачен файл на интернет страницата на Болница Токуда на следния адрес:

https://www.admin.tokudabolnica.bg/images/uploads/files/kursove_tokuda_2020.pdf

21.11.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че в  ДВ бр.91/19.11.2019 г. е публикувана наредба №8/13.11.2019 г., за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти.

Изтеглете наредбата от тук

04.11.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ – ЛЕКАРИ/ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА И СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Заповед на министъра  на здравеопазването, за определяне броя на местата на специализанти, финансирани от Държавата за 2020 г. по реда на НАРЕДБА №1 от 2015 г., за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Изтеглете от тук: https://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/zapovedi-pravilnitsi-instruktsii/

07.10.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Нова процедура за кандидатстване на специализанти за финансиране по проект BG05M9OЗ001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. (ОП РЧР)

За повече информация....

26.08.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Със Заповед №РД-19-4/16.08.2019 г. на министъра на здравеопазването е определен броя на местата за специализанти по „Обща медицина“ за лекари без специалност или лекари с придобита друга специалност, различна от „Обща медицина“, които са открили амбулатория за първична медицинска помощ в срока по § 6, ал. 1, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за лечебните заведения, разпределени по висши училища, както следва:

  • Медицински университет – София – 70;
  • Медицински университет – Варна – 55;
  • Медицински университет – Пловдив – 50;
  • Медицински университет – Плевен – 30;
  • Тракийски университет – Стара Загора – 35.

Кандидатстването, класирането и записването на кандидатите за специализация се извършва по реда на Наредба №15 от 2008 г. за придобиване на специалност „Обща медицина“ от общопрактикуващите лекари.

Съгласно § 6 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на ЗЛЗ (ДВ бр. 42 от 2019 г., в сила от 04.06.2019 г.), лекарите, които до 3 юни 2019 г. не са започнали обучение за придобиване на специалност „Обща медицина“, може да продължат да осъществяват дейност като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ за срок от 4 години от влизането в сила на този закон, при условие че започнат обучение за придобиване на специалност „Обща медицина“ в срок до една година от влизането в сила на този закон.

След изтичане на едногодишния срок, регистрацията в съответната регионална здравна инспекция на лекарите, които не са започнали обучение за придобиване на специалност „Обща медицина“, се заличава.

Следва да се има предвид, че разпоредбите на § 5 и 6 от ПЗР към ЗИД на ЗЛЗ не се прилагат за лекарите, които осъществяват дейност като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ при условията на § 95 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (ДВ, бр. 41 от 2009 г.).

22.02.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Уведомявам Ви, че „Аджибадем сити клиник УМБАЛ“ ЕООД – Сърдечно-съдов център обяви План-разписание за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински специалисти и професионалисти по здравни грижи през 2019 г.

При заявяване на обучения следва да бъдат подавани само заявки на кандидати, отговарящи на условията, посочени в плана за всеки курс поотделно.

План-разписанието е качено в интернет-страницата на „Аджибадем сити клиник УМБАЛ“ в рубриката „За нас“ – раздел Учебен отдел. Там ще намерите и образци на заявките за обучение.

За допълнителна информация: тел. 02/960 4947; 0895 584 445 – г-жа Аделина Викторова.

План-разписанието е на разположение и може да бъде разгледано и в Регионална здравна инспекция гр. Разград. 

04.02.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕКАРИ И ФАРМАЦЕВТИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ЛЕКАРИ И ФАРМАЦЕВТИ,

 

Във връзка с получено писмо с вх. № 14-26/30.01.2019 г. от д-р Венелина Атанасова – изпълнителен директор на „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“ ЕАД Ви уведомявам, че Програмата за курсове за продължаващо обучение: тематични курсове и индивидуално обучение през 2019 г. на лекари, професионалисти по здравни грижи и фармацевти е на разположение и може да бъде разгледана в Регионална здравна инспекция гр. Разград.

21.01.2019

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ

Нова процедура      за кандидатстване за финансиране по проект BG05M9ОЗ001-1.015-0001  „Специализация  в  здравеопазването"  по  Оперативна  програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020 г. (ОП РЧР)

Във връзка с писмо с изх. № СЗ - 6 от 18.01.2019 г. на министерство на здравеопазването Ви уведомявам, че в изпълнявания проект BG05M9ОЗ001-1.015-0001  „Специализация  в  здравеопазването"  финансиран по Оперативна  програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020 г., на 19.12.2018 г. е обявена трета процедура за подбор  на специализанти, чието  обучение може да бъде финансирано по горецитирания проект, със заплащане на таксите  за  обучение и предоставяне на стипендии. Ще бъдат подкрепени две групи лекари­специализанти и лекари по дентална медицина-специализанти:

За повече информация....

12.10.2018

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ

Уведомявам Ви, че са определени броя места за специализанти за 2019 г., разпределени по висши училища със Заповед № РД-19-3/01.10.2018 г

За повече информация....

17.05.2018

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ

Уведомявам Ви, че е обявено план-разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2019 г. на Медицински университет - София

За повече информация....

22.03.2018

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ

Уведомявам Ви, че „Аджибадем сити клиник УМБАЛ“ ЕООД – Сърдечно-съдов център обяви План-разписание за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински специалисти и професионалисти по здравни грижи през 2018 г. При заявяване на обучения следва да бъдат подавани само заявки на кандидати, отговарящи на условията, посочени в плана за всеки курс поотделно. План-разписанието е качено в интернет-страницата на „Аджибадем сити клиник УМБАЛ“ ЕООД – Сърдечно-съдов център в рубриката „За нас“ – секция Учебен отдел. Там ще намерите и образци на заявките за обучение. План-разписанието е на разположение и може да бъде разгледано и в Регионална здравна инспекция гр. Разград. За допълнителна информация: тел. 02/960 4947; 0895 584 445 – г-жа Аделина Викторова.

16.02.2018

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ

Уведомявам Ви, че местата за прием на специализанти по неклинични специалности, по специалност "Обща медицина" и по специалности за лица с профeсионална квалификация "Лекар по дентална медицина", съгласно чл. 18 от Наредба № 1/22.01.2015 г., са определени със заповед № РК36-166/01.02.2018 г. на Ректора на МУ София.

Документи за участие в конкурс по документи се приемат в отдел "СДО и УБК" при МУ София от 05.02.2018 г. до 28.02.2018 г.

НЦОЗА е база за провеждане на обучение по следните неклинични специалности:

- социална медицина и здравен мениджмънт

- медицинска информатика и здравен мениджмънт

- комунална хигиена

- хранене и диететика

- трудова медицина

- санитарна химия

- медицинска санитарна физика

- санитарно инженерство

09.02.2018

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ

РЗИ Разград, Ви уведомява за възможността през 2018 г. да проведете индивидуално или курсово обучение по План-разписанието, което е качено в сайта на Медицински университет-Варна: mu-varna.bg/СДО/Курсове/Курсове за 2018 г. http://www.mu-varna.bg/BG/sdo-kurs

ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ за курсовете и индивидуалните обучения на медицинските и немедицинските кадри в системата на здравеопазването за 2018 г. е на разположение и в РЗИ Разград и може да бъде разгледано.

31.01.2018

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с получено писмо с вх. № РД-16-06/30.01.2018 г. от д-р Венелина Атанасова – изпълнителен директор на „Аджибадем сити клиник МБАЛ Токуда“ ЕАД Ви уведомявам, че Програмата за курсове за продължаващо обучение: тематични курсове и индивидуално обучение през 2018 г. на лекари и професионалисти по здравни грижи е на разположение и може да бъде разгледана в Регионална здравна инспекция гр. Разград.    

30.03.2017

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с получено план-разписание на СУ „СВ. Климент Охридски”, Университетска болница „Лозенец” за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински специалисти и професионалисти по здравни грижи през 2017 г., Ви уведомявам, че разписанието е на разположение в РЗИ – Разград, заедно с образци на заявки за обучение.

03.01.2017

На вниманието на лекарите специализанти

Уведомявамe Ви, че МУ гр. Варна обявява конкурс по документи за местата за специализанти по специалност „Обща медицина“, по специалности за лица с професионална квалификация „Лекар по дентална медицина“ и по неклинични специалности.

Срокът за подаване на документи за участие е
от 04.01. – 10.01.2017 г.

Информация относно необходимите документи ще се получава на интернет страницата на МУ гр. Варна:

http://mu-varna.bg/>СДО>Конкурси

Във връзка с писмо Министерство на здравеопазването Ви уведомявам следното:

Изтеглете информацията от тук

07.09.2016

На вниманието на общопрактикуващите лекари и лекарите по дентална медицина

Във връзка с чл. 18 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, Ви уведомявам, че Медицински университет – Варна обявява конкурс по документи за местата за специализанти по специалност „Обща медицина“, по специалности за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“ и по неклинични специалности.

Срокът за подаване на документи за участие е от 07.09.2016 г. до 16.09.2016 г.

Информация, относно необходимите документи може да получите на интернет страницата на Медицински университет – Варна.

http://mu-varna.bg/>СДО>Конкурси

24.02.2015 г.

Програма на курсове за продължаващо обучение в МБАЛ „Токуда Болница София“ АД

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че Програмата за курсове за продължаващо обучение: тематични курсове и индивидуално обучение през 2015 г. в МБАЛ „Токуда Болница София“ АД на лекари и професионалисти по здравни грижи, е на разположение и може да бъде разгледана в Регионална здравна инспекция гр. Разград.

План-разписание на курсове и индивидуални обучения на медицински и немедицински кадри за 2015 г. на Медицински университет-Варна

Във връзка с писмо с изх. № 106-285/11.02.2015 г. от проф. д-р Риналдо Шишков, д.м.н. - зам.ректор Кариерно развитие, наука и СДО на Медицински университет гр. Варна Ви уведомяваме, че Планът – разписание за курсове и индивидуални обучения на медицински и немедицински кадри в системата на здравеопазването за 2015 г. е поместен на интернет страницата на Медицински университет – Варна: www.mu-varna.bg /СДО/Продължаващо обучение/Kурсове за 2015 г.

Програма на тематичните курсове за следдипломна квалификация на СБАЛО–ЕАД гр. София за 2015 г.

Във връзка с писмо от Специализирана болница за активно лечение по онкология – ЕАД гр. София Ви уведомяваме, че Регионална здравна инспекция разполага с Програмата на тематичните курсове за следдипломна квалификация и индивидуално обучение на висши медицински и немедицински кадри и специалисти по здравни грижи за 2015 г. Заявки за участие по образец ще се приемат до 15.03.2015 г. на адрес: гр. София – 1756; ул. „Пловдивско поле“ № 6, СБАЛО – ЕАД, отдел НИУД, Елена Христова. В заявките следва да бъдат посочени телефон и точен адрес с пощенски код за обратна връзка.

Програмата е поместена и на интернет страницата на СБАЛО – ЕАД: www.sbaloncology.bg

09.02.2015 г.

На вниманието на всички лекари!

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че в ДВ. бр.7 от 27 Януари 2015 г. е публикувана НАРЕДБА № 1 ОТ 22 ЯНУАРИ 2015 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Изтеглете наредбата от тук

27.01.2015 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с писмо от проф. д-р д-р Риналдо Шишков, д.м.н. - зам. ректор Кариерно развитие, наука и СДО на Медицински университет гр. Варна с изх. № 106-115/22.01.2015 г. Ви уведомяваме следното:

На основание Наредба №15/02.07.2008 г. за придобиване на специалност „Обща медицина“ от общопрактикуващите лекари и заповед № РД-19-4 от 27.06.2014 г. на министъра на здравеопазването, Медицински университет-Варна обявява прием на документи за кандидатстване за специализация по „Обща медицина“ от общопрактикуващите лекари, които са открили амбулатория за първична медицинска помощ в срок до 13.07.2009 г., съгл. § 6, ал. 1, т. 1 от ПЗР на Закона за лечебните заведения на останалите незаети места.

Срокът за подаване на документи за участие е от 26.01.2015 г. до 26.03.2015 г.

Информация, относно необходимите документи ще се получава на интернет страницата на Медицински университет – Варна на
www.mu-varna.bg

05.09.2012 г.

Медицински университет - Варна обявява конкурси за останалите незаети места от повторния конкурс за специализанти по специалности

За повече информация изтегли

28.06.2012 г.

План-разписание за курсовете за следдипломна квалификация и индивидуално обучение на висшите медицински кадри и професионалистите по здравни грижи, които се предвиждат да бъдат проведени в катедрите /клиниките/ на Военномедицинска академия през учебната 2012/2013г.

Началника на Военномедицинска академия е утвърдил План- разписание за курсовете за следдипломна квалификация и индивидуално обучение на висшите медицински кадри и професионалистите по здравни грижи, които се предвиждат да бъдат проведени в катедрите /клиниките/ на Военномедицинска академия през учебната 2012/2013 г. Изтеглете целият текст от тук>>

План–разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2013 г. на МУ гр. София

Уведомявам Ви, относно утвърденото от Декана на Медицински факултет при Медицински университет гр. София, План – разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2013 година. Изтеглете целия текст от тук>>

02.02.2012 г.

Медицински университет-Варна обявява конкурси за местата за специализанти

Писмо изх.№ СДО-023-2/27.01.2012 г. на доц. д-р Ж. Георгиева, дм - зам. ректор УБК и СДО на Медицински университет-Варна изтегли