Регионална здравна инспекция 
Начало - РЗИ Разград

Регионална картотека на медицинската експертиза

Регионалната картотека се помещава на ул. "Кирил и Методий" № 8, ет. 2, стая 203

Работно време с клиенти: от понеделник до петък, от 8,30 до 13,30 ч.

Телефон за контакт: 084 611 133

Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (приет с ПМС №83/26.4.2010 г., обн. в ДВ бр. 34/2010 г., изм. ДВ бр. 84/2019 г.) изтеглете

Бланка за удостоверение за заверка на експертно решение изтегли

Молба-декларация за освидетелстване / преосвидетелстване изтегли

02.08.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ОСВИДЕТЕЛСТВАНИТЕ ЛИЦА

Във връзка с Постановление № 225 от 12.07.2021 г. Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза (обн. ДВ. бр. 59/16.07.2021 г.), уведомяваме заинтересованите лица от област Разград, че всички освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК в периода до влизането в сила на това постановление и за които с това постановление са определени по-благоприятни условия за оценка на увреждането, имат право да подадат заявление-декларация за преосвидетелстване извън случаите по чл. 56, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на РКМЕ (освидетелстване, редовно преосвидетелстване, преосвидетелстване по повод влошено или подобрено състояние, социални придобивки или други поводи, предвидени в нормативни актове) в двумесечен срок от влизането в сила на това постановление – до 16.09.2021 г.

Документи, които следва да бъдат подадени в Регионална картотека на медицинските експертизи при Регионална здравна инспекция гр. Разград:

  1. Направление от личния лекар;
  2. Етапна епикриза;
  3. Резултати от медико-диагностични изследвания и консултации, свързани само с увреждания, които са дефинитивни състояния.

17.03.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ОСВИДЕТЕЛСТВАНИТЕ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Регионална здравна инспекция гр. Разград ще извършва заверка „влязло в сила“ на забавените в медицинската комисия при ТП на НОИ гр. Разград експертни решения, връчени в периода 07.12.2020 г. – 11.02.2021 г., при които срокът за обжалване от страна на ТП на НОИ – Разград е изтекъл.

Информация за това, кога може да бъде заверено Вашето експертно решение с гриф „влязло в сила“ можете да получавате на тел. 084 611 133 и 084 611 138.

19.01.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ОСВИДЕТЕЛСТВАНИТЕ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Поради промяна в състава на медицинската комисия при ТП на НОИ гр. Разград и процедурата по избор на нов председател на комисията, е забавено представянето на медицинските експертни досиета на освидетелстваните след 07.12.2020 година лица.

По тази причина ще бъде забавено и извършването на заверка „влязло в сила“.

Информация за това, кога може да бъде заверено Вашето експертно решение с гриф „влязло в сила“ можете да получавате на тел. 084 611 133 – РКМЕ при Регионална здравна инспекция гр. Разград.

15.10.2020

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От 15.10.2020 г. стартира Информационна система за контрол на медицинската експертиза (ИСКМЕ), или Информационна база данни (ИБД). Тя ще обслужва цялостния процес по освидетелстване/преосвидетелстване пред органите на медицинската експертиза. Системата ще поддържа електронен профил на всички лица, които са били или са обект на медицинската експертиза. Чрез нея гражданите ще могат да получат издадените от общопрактикуващите лекари направления за ТЕЛК. Електронно, чрез КЕП (квалифициран електронен подпис) ще могат да се подават заявления за освидетелстване/преосвидетелстване. По електронен път ще се изпращат и различни уведомления между страните. В реално време всеки ще може да проследи напредъка по обработка на документите си на адрес:

https://ibd.mh.government.bg/

Входът в информационната система за контрол на медицинската експертиза за потребители лекари, ЛКК, РЗИ/РКМЕ, ТЕЛК, НЕЛК и НОИ е чрез КЕП  и на следния адрес:

https://ibd.mh.government.bg/Account/Login

За граждани и освидетелствани лица, адресът е:

https://ibd.mh.government.bg

Всички направления за ТЕЛК след 15.10.2020. ще бъдат въвеждани и управлявани през ИБД.

Регистрираните заявления или направления преди 15.10.2020 г., както и стартирали производства по оценката на ТНР/ВСУ (вкл. И тези, които са в съдебна фаза до постановяване на влязъл в сила акт на органите на медицинската експертиза), ще продължат по досегашния ред чрез текущата система ЕИСМЕ, до приключване на процеса на медицинската експертиза.

Ръководство на лекар от ЛКК за работа с ИСКМЕ от тук

Ръководство на ОПЛ/Дентален лекар за работа с ИСКМЕ от тук

Ръководство на ТЕЛК за работа с ИСКМЕ от тук

09.10.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ, СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ПСИХИАТРИЯ И ПЕДИАТРИЯ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Предоставяме Ви становище на НЕЛК по отношение на медицинската експертиза на лицата до 18 г. възраст

за повече информация….

08.10.2020

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На 15 октомври ще заработи Информационната система за контрол на медицинската експертиза.

Тя ще обслужва цялостния процес по освидетелстване/ преосвидетелстване пред органите на медицинската експертиза. Всички направления за ТЕЛК след 15.10.2020 г. ще бъдат въвеждани и управлявани през ИБД.

Системата ще поддържа електронен профил на всички лица, които са били или са обект на медицинската експертиза. Чрез нея гражданите ще могат да получават издадените от общопрактикуващите лекари направления за ТЕЛК. Електронно, чрез КЕП (квалифициран електронен подпис) ще могат да се подават заявления за освидетелстване/ преосвидетелстване. По електронен път ще се изпращат и различни уведомления между страните. Освен това на гражданите е осигурена възможност за извършване на справки относно специалността и правоспособността на лекарите и зъболекарите от съставите на ЛКК и ТЕЛК. За целта системата е интегрирана с регистрите на Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз.

Ръководство на ОПЛ/Дентален лекар за работа с Информационна система за контрол на медицинската експертиза изтегли от тук

Във връзка с въвеждането на Информационната база данни (ИБД), регламентирана с Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, Ви информирам, че е създадена тестова среда на ИДБ на следния адрес:

https://test-ibd.mh.government.bg/account/login (вход с КЕП)

22.06.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Срокът на решенията, издадени от ТЕЛК, ще бъде удължен до 30.09.2020 г

Срокът на валидност на всички ТЕЛК-решения ще бъде удължен до 30.09.2020 г. По този начин ще се избегне струпването на много хора на едно място и ще бъде намален рискът от заразяване с COVID-19. За целта гражданите ще имат на разположение допълнително време, в рамките на което да набавят необходимата им медицинска документация за освидетелстване от лечебни заведения, медицински специалисти и лаборатории.

Изтеглете целия текст от тук

09.04.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с епидемичното разпространение на COVID-19 и обявеното в страната извънредно положение, Ви уведомяваме:

- експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК, при които срокът на инвалидност изтича по време на обявеното извънредно положение, продължават действието си два месеца след неговата отмяна;

 - в случаите, когато представената медицинска документация е достатъчна и не е необходимо извършването на клиничен преглед или назначаването на допълнителни изследвания и консултации, ТЕЛК могат да вземат решение за определяне процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане само по документи, без преглед на лицата. ТЕЛК ще уведомяват своевременно лицата за това с писмо с известие за доставяне.

При нужда от допълнителна информация и въпроси, свързани с медицинската експертиза, може да звъните на следните телефони:

РЗИ – Разград

– д-р Янка Николова, директор на дирекция „Медицински дейности“ тел. 084 611 138;

  • Таня Имперова – главен специалист РКМЕ – тел. 084 611 133;
  • Виолета Димитрова – главен специалист РКМЕ – тел. 084 611 133.

ТЕЛК при МБАЛ „Св. Иван Рилски – Разград“ АД, гр. Разград

  • сл. тел. 0893057418.

ТЕЛК при „МБАЛ – Кубрат“ ЕООД, гр. Кубрат

  • Елена Йотова - технически секретар – тел. 0848 722 20;
Иванка Тодорова – технически секретар - тел. 0848 700 20

28.06.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Уважаеми дами и господа,

Лицата, освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК в периода от 3 август 2018 г. до 11 юни 2019 г., имат право да подадат заявление-декларация за ново преосвидетелстване, извън случаите по чл. 56, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, в срок до 11 юли 2019 г.

Заявленията се подават в РКМЕ при Регионална здравна инспекция- Разград, адрес: гр. Разград, ул. „Кирил и Методий“ № 8, стая 203.

28.11.2018

НА ВНИМАНИЕТО НА ПОДАВАЩИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ОТ ТЕЛК

При необходимост от помощ за придвижване на инвалидната киличка до първи етаж, моля позвънете на телефон: 084 611 133

16.03.2017

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ НА ДЕТЕ С УВРЕЖДАНЕ

Уважаеми родители,

С цел да не допуснете закъснение на преосвидетелстването на Вашето детето и прекъсване ползването на социални помощи, е необходимо да подадете в РКМЕ – Разград 2 месеца преди изтичане срока на експертното решение следните документи:
- заявление-декларация за преосвидетелстване, поради изтичане срока на експертното решение (попълва се на място в РКМЕ);
- направление за ТЕЛК, издадено от личния лекар;
- медицинска документация, доказваща здравословното състояние на детето, резултати от проведени медико-диагностични изследвания и консултации.

За съдействие при подготвяне на документите се обърнете към личния лекар и/или лекуващия лекар на детето и на тел. 084/66 08 78 – РКМЕ – Разград.