Регионална здравна инспекция 
Начало - Услуги - Регистри

РегистриРегистър на обектите с обществено предназначение регистрирани от РЗИ-Разград
(актуален към 28.04.2022 г.) изтегли rarIcon

Информация за лечебни заведения за болнична помощ в Разградска област изтегли (актуална към 20.03.2019 г.)

Лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи

Последна актуализация 19.01.2022 г.

Община Разград
Община Исперих
Община Кубрат
Община Завет
Община Лозница
Община Цар Калоян
Община Самуил

Списък на лечебните заведения за извънболнична помощ по физикална и рехабилитационна медицина (извадка от регистъра на Лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите)

Актуален към 20.01.2021 г.

Изтегли

Регистър на издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Изтегли

Регистър на лицата, които практикуват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

Актуален към 15.01.2021 г.

Изтегли

Бутилирани води

С обнародването и влизането в сила на Закона за Българската агенция по безопасност на храните е създадена Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), която е компетентния държавен орган за осъществяване на официален контрол по безопасност и качество на храните, с изключение на бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води (чл.2).

Съгласно чл. 12, ал.3 от Закона за храните (ЗХ) регистрацията на обекти за бутилиране на натурални минерални, изворни и трапезни води се извършва от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) по местонахождението на обекта.

Съгласно чл. 14 от същия закон РЗИ, води регионален регистър на обектите за бутилиране на натурални минерални, изворни и трапезни води.

В РЗИ - Разград няма регистрирани обекти за бутилиране на натурални минерални, изворни и трапезни води.

Регистър на издадените от РЗИ-Разград удостоверения за регистрация на дрогерии (актуален към 06.04.2021 г.) изтегли

ДДД фирми

Списък на всички физически и юридически лица, които са регистрирани в Министерството на здравеопазването за извършване на ДДД дейности на територията на Разградска област, както и регистрираните в РЗИ-Разград

Изтегли

Административен регистър

Законът за администрацията въвежда единен модел за организация на административните структури в изпълнителната власт, който е представен в Административния регистър.

Поддържането на публичен Административен регистър е регламентирано в Закона за администрацията и подпомага постигането на откритост, достъпност и координация в работата на държавната администрация.

В регистъра се вписва информация за:

1. всички административни структури на изпълнителната власт;

2. административните услуги;

3. обявленията за конкурси за държавни служители.

От м. януари 2016 г. функционира нова версия на Административния регистър, която може да разгледате от тук>>