Регионална здравна инспекция 
Начало - Здравен контрол - Продукти и стоки със значение за здравето на човека

Продукти и стоки със значение за здравето на човека

Бутилирани води

С обнародването и влизането в сила на Закона за Българската агенция по безопасност на храните е създадена Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), която е компетентния държавен орган за осъществяване на официален контрол по безопасност и качество на храните, с изключение на бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води (чл.2).

Съгласно чл. 12, ал.3 от Закона за храните (ЗХ) регистрацията на обекти за бутилиране на натурални минерални, изворни и трапезни води се извършва от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) по местонахождението на обекта.

Съгласно чл. 14 от същия закон РЗИ, води регионален регистър на обектите за бутилиране на натурални минерални, изворни и трапезни води.

В РЗИ - Разград няма регистрирани обекти за бутилиране на натурални минерални, изворни и трапезни води.

Козметични продукти

Промяна в реда за пускане на пазара на козметични продукти

Уведомяваме, че от 11.07.2013 г. РЗИ-Разград преустановява приемането на уведомления за пускане на пазара на козметични продукти по чл.14, ал.1 и ал.2 на Наредба №36 за изискванията към козмeтичните продукти.

Информираме заинтересованите лица, че козметичните продукти могат да бъдат пускани и предоставяни на пазара, само ако същите са нотифицирани в Нотификационния портал за козметични продукти на Европейската комисия, съгласно разпоредбите на чл.13 "Нотифициране" на Регламент № 1223/2009 (ЕО). С цел улеснение ползването на новия нотификационен портал, Европейската комисия е разработила две ръководства "Нотификационен портал за козметични продукти (CPNP). Ръководство за потребителя." и "Ръководство за потребителя за нотифициране на козметични продукти, съдържащи наноматериали", които може да изтеглите от тук:

Нотификационен портал за козметични продукти (CPNP). Ръководство за потребителя.

Ръководство за потребителя за нотифициране на козметични продукти, съдържащи наноматериали

04.07.2018

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на икономическите оператори и масовите потребители Във връзка с действащия Регламент (ЕС) 2018/589 на Комисията от 18 април 2018 година за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на метанола. Забранява се пускането на метанол (метилов алкохол) на пазара за масовия потребител след 9 май 2019 г. в състава на течности за чистачки или за размразяване на предни стъкла, в концентрация по-голяма или равна на 0,6 тегловни процента.

Уведомяваме Ви,

че в съответствие с чл. 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 98/2013 за България е открита телефонна линия за докладване на подозрителни транзакции, липси и кражби на прекурсорн на взривни вещества +359(02) 814 70 70. Информация за новооткритата телефонна линия за сигнали за съмнителни транзакции, обвързани с Регламента, е публикувана на сайта на Главна дирекция Борба с организираната престъпност (ГДБОП) към Министерство на вътрешните работи - раздел „ЗА ГДБОП", „ПОЛЕЗНО".

Прилагаме и линк към интернет страницата: http://www.gdbop.bg/bg/polezno

12.01.2017

Във връзка с въведената в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси забрана за предоставяне, въвеждане, притежаване и използване от масовия потребител на прекурсори на взривни вещества посочени в Приложение I на Регламент (ЕС) № 98/2013, когато са в концентрации по-високи от посочените в него, задълженията за икономическите оператори при предоставянето на прекурсори да ги етикетират с етикет, на който ясно е указана, че тяхното закупуване, притежаване или използване от масовия потребител е забранено.

Насоки за прилагане на Регламент (ЕС) №98/2013 изтеглете

Листовка изтеглете

Постер изтеглете

Контролът върху химичните вещества и смеси се осъществява, съгласно изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ, бр. 114 от 2003г., изм. – ДВ, бр. 63 от 2010г.), както свързаните с него подзаконови Наредби и Регламенти.

На контрол подлежи изпълнението на изискванията за:

1. Класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси;

2. Класифициране, етикетиране и опаковане на химични вещества, смеси и специфични изделия съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP);

3. Предоставяне на информация надолу по веригата на доставки за химичните вещества в самостоятелен вид, в смеси и в изделия съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006(REACH);

4. Ограничаване пускането на пазара и употребата на определени опасни химични вещества, смеси и изделия съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006(REACH) и наредбата по чл.4б, ал.2 с цел опазване на човешкото здраве;

5. Етикетиране и опаковане на детергенти и ПАВ, предназначени за детергенти съгласноРегламент(ЕО)№648/2004;

6. Предоставяне на информация за съставките на детергентите съгласно Регламент (ЕО)№648/2004;

7. Пускане на пазара на биоциди, включително на основни вещества;

8. Предоставяне на информация за пуснатите на пазара биоциди и смеси, класифицирани като опасни въз основа на техните ефекти върху здравето.

Контролът се извършва от оправомощени със Заповед на Министъра на здравеопазването длъжностни лица. Извършваният контрол по този закон е превантивен, текущ и последващ.

Превантивен контрол:

осъществява чрез процедурите за издаване на разрешение за пускане на пазара на биоциди по реда на глава четвърта.

Текущ контрол

осъществява се с извършване на:

1. Планови проверки въз основа на годишен план за контролната дейност;

2. Проверки по жалби и сигнали на физически или юридически лица;

3. Проверки в случай на съмнение;

4. Проверки по запитване на Европейската агенция по химикали или компетентен орган на друга държава.

Последващ контрол:

осъществява се чрез: проследяване изпълнението на предписанията, чрез извършване на проверки по документи, на място, пробовземане, лабораторни анализи, наблюдения и измервания.