Регионална здравна инспекция 
Начало - Нормативни актове - Национална здравна карта

Областна здравна карта за Разградска област

Чрез Националната здравна карта се определят и планират потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ, на база на които трябва да се адаптира структурата на здравната мрежа и да се планира ефективно и справедливо използване на ресурсите. Националната здравна карта е разработена въз основа на областните здравни карти, като за изготвянето й бе създадена национална комисия. За разработването на областните и Националната здравна карта са използвани показатели за осигуреност на населението с медицински специалисти и болнични ресурси, в т.ч. болнични легла по видове и медицински дейности, както и високотехнологични методи за диагностика и лечение и достъп до системата за спешна медицинска помощ.

Решение № 361 на Министерския съвет от 29 май 2018 г. за утвърждаване на Национална здравна карта

Приложение 17 - Областна карта на област Разград

Приложение № 30 - Конкретни потребности от легла за болнично лечение и медицински дейности по видове и нива на компетентност на съответните структури в Северен централен (NUTS 2)

 

Приложение № 32 - Анализ на състоянието в болничната помощ в Северен централен район (NUTS 2)