Регионална здравна инспекция 
Начало - За медицинските специалисти - Методични указания и обучения

За медицинските специалисти

19.01.2021

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ПО ЧЛ. 81 ОТ ЗЛЗ

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че за издаване на Удостоверение за недостатъчност, необходимо за сключване на договор с НЗОК за осъществяване на пакет извънболнична медицинска помощ са необходими следните документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ, удостоверяващ, че лицето работи в ЛЗ за БП или становище от ръководителя на лечебното заведение за болнична помощ
 3. Декларация за минималния брой часове, в които съответния лекар/лекар по дентална медицина ще работи в лечебното заведение за специализирана извънболнична помощ и работно време
Образци на документите са налични на интернет страницата на РЗИ Разград в рубрика Бланки/Образци за лечебни заведения/Издаване на служебна бележка (по чл. 81 от ЗЛЗ) за слючване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ.

Забележка: Лекарите, които не работят в лечебно заведение за болнична помощ подават документи в РЗОК Разград. Становището относно потребностите, съгласно Национална здравна карта за сключване на договор за специализирана извънболнична помощ се предоставя по служебен път.

01.04.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Заповед № РД-02-50/25.03.2021 г. на министъра на здравеопазването, за създаване на Експертен консултативния съвет за оказване на медицинска помощ на бременни, родилки и новородени с COVID-19 инфекция.

19.01.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ И ФАРМАЦЕВТИТЕ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка със стартиралия процес по издаване и изпълнение на електронна рецепта и влизането в сила на измененията на НАРЕДБА № 4 ОТ 4 МАРТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ (доп. ДВ бр. 107 от 18 декември 2020г.), Ви информирам следното:

за повече информация…

27.11.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ РАЗГРАД

Информационен бюлетин за безопасност при работа с кислород и кислородни инсталации

Възможни опасности при работа с кислород

24.11.2020

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че в сайта на НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ е публикувано фармако-терапевтично ръководство за лечение на неврологичните заболявания. /Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на неврологичните заболявания (ДВ, бр. 83 от 2019 г.)

за повече информация….

29.07.2020

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че в сайта на НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ са публикувани новите фармако-терапевтични ръководства

за повече информация….

29.06.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ – ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТИ, МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, АКУШЕРКИ, РЕХАБИЛИТАТОРИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

С изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), обн. в ДВ брой 54 от 16.06.2020 г., се дава възможност на лекарски асистенти, медицински сестри, акушерки и рехабилитатори да учредяват лечебни заведения за извънболнична помощ - амбулатории за здравни грижи, които могат да бъдат:

а) индивидуална практика за здравни грижи - организира се и се осъществява от лекарски асистент, медицинска сестра, акушерка или рехабилитатор, които имат минимум три години стаж в съответната професионална област;

б) групова практика за здравни грижи - осъществява се от търговско дружество или кооперация, учредени от лекарски асистенти и/или медицински сестри, и/или акушерки, и/или рехабилитатори, които имат минимум три години стаж в съответната професионална област.

Видовете дейности, които могат да се извършват в амбулаториите за здравни грижи, се определят в Наредба № 1/08.02.2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно. Съгласно Закона, лицата, регистрирали амбулатория за здравни грижи, може да наемат и други лица, съобразно нуждите и обема на дейност на практиката. Практиките за здравни грижи може да извършват дейностите и в дома на пациента, когато състоянието на пациента налага това.

Амбулатория за здравни грижи се регистрира по реда на чл. 40 от ЗЛЗ. Заявлението за регистрация, ведно с изискуемите по закон документи, се подават в РЗИ – гр. Разград.

05.02.2020

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с получено писмо с изх. № 73 от 21.01.2020 г. от д-р Венелина Атанасова - изпълнителен директор на "Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда" ЕАД Ви уведомявам, че Програмата за курсове за продължаващо обучение: тематични курсове и индивидуално обучение през 2020 г. на лекари и професионалисти по здравни грижи, може да се намери като прикачен файл на интернет страницата на Болница Токуда на следния адрес:

https://www.admin.tokudabolnica.bg/images/uploads/files/kursove_tokuda_2020.pdf

13.01.2020

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ПО ЧЛ. 81 ОТ ЗЛЗ

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че за издаване на Удостоверение за недостатъчност, необходимо за сключване на договор с НЗОК за осъществяване на пакет извънболнична медицинска помощ са необходими следните документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ, удостоверяващ, че лицето работи в ЛЗ за БП или становище от ръководителя на лечебното заведение за болнична помощ
 3. Декларация за минималния брой часове, в които съответния лекар/лекар по дентална медицина ще работи в лечебното заведение за специализирана извънболнична помощ и работно време
Образци на документите са налични на интернет страницата на РЗИ Разград в рубрика Бланки/Образци за лечебни заведения/Издаване на служебна бележка (по чл. 81 от ЗЛЗ) за слючване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ.

Забележка: Лекарите, които не работят в лечебно заведение за болнична помощ подават документи в РЗОК Разград. Становището относно потребностите, съгласно Национална здравна карта за сключване на договор за специализирана извънболнична помощ се предоставя по служебен път.

21.11.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че в  ДВ бр.91/19.11.2019 г. е публикувана наредба №8/13.11.2019 г., за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти.

Изтеглете наредбата от тук

04.11.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ – ЛЕКАРИ/ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА И СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Заповед на министъра  на здравеопазването, за определяне броя на местата на специализанти, финансирани от Държавата за 2020 г. по реда на НАРЕДБА №1 от 2015 г., за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Изтеглете от тук: https://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/zapovedi-pravilnitsi-instruktsii/

01.11.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

В „Държавен вестник“ бр. 84 от 25 октомври 2019 г. е публикувано Постановление №267 от 22 октомври 2019 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2010 г. http://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/postanovleniya

Постановлението влиза в сила от 1 януари 2020 г., с изключение на Параграфи 52, 53 и 54, които влизат в сила от 25 октомври 2019 г. и Параграфи 3 и 42 (по отношение на чл. 70б), които влизат в сила от 1 юли 2020 г.

31.10.2019

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомявам Ви, че на интернет страницата на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти в секция „Фармако – терапевтични ръководства“(https://www.ncpr.bg/bg/фармако-терпевтични-ръководства/наредби-за-приемане-на-фармако-терапевтични-ръководства.html) са публикувани Наредбите за приемане на фармако-терапевтични ръководства.

Предстои и публикуването на останалите Проекти на наредби за приемане на фармако-терапевтични ръководства.

07.10.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ

В Държавен вестник бр.78 от 04 октомври 2019 г. е публикувано изменение и допълнение на Наредба №15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

Изтеглете целия текст от тук

07.10.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Нова процедура за кандидатстване на специализанти за финансиране по проект BG05M9OЗ001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. (ОП РЧР)

Изтеглете целия текст от тук

13.09.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Трихинелоза

Трихинелозата е една от водещите паразитни зоонози в България. Епидемични взривове и спорадични случаи на трихинелоза се регистрират ежегодно в различни области на страната.

И през 2019 г. трихинелозата запазва своето водещо място в групата на хелминто – зоонозите в Р. България.  От началото на годината в страната са регистрирани 3 епидемични взрива с 43 лица, заболели след консумация на непроверено свинско месо и сурови/полусурови месни продукти от диви или домашни прасета. Характерно за възникналите трихинелозни взривове през тази година е , че два от тях обхващат повече от една област.

Изтеглете целия текст от тук

Методическо указание за борба с грипа и ОРЗ изтеглете от тук

28.08.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА МАГИСТЪР-ФАРМАЦЕВТИТЕ

В Държавен вестник бр.68 от 27 август 2019 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.

Една от промените е свързана със заличаването на наркотичното вещество трамадол от текста на чл. 15 от наредбата, касаещ предписването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества в количества до 50 мг за дозова единица в комбинация с други лекарствени вещества на обикновена рецептурна бланка за еднократно отпускане.

Всички лекарствени продукти, съдържащи трамадол в комбинация с други лекарствени продукти, следва да се предписват на специална рецептурна бланка със зелен цвят, а търговията на едро и дребно да се осъществява от лица, получили лицензия по чл. 32, ал. 1, съответно чл. 33, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

26.08.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Със Заповед №РД-19-4/16.08.2019 г. на министъра на здравеопазването е определен броя на местата за специализанти по „Обща медицина“ за лекари без специалност или лекари с придобита друга специалност, различна от „Обща медицина“, които са открили амбулатория за първична медицинска помощ в срока по § 6, ал. 1, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за лечебните заведения, разпределени по висши училища, както следва:

 • Медицински университет – София – 70;
 • Медицински университет – Варна – 55;
 • Медицински университет – Пловдив – 50;
 • Медицински университет – Плевен – 30;
 • Тракийски университет – Стара Загора – 35.

Изтеглете целия текст от тук

19.07.2019

На вниманието на общопрактикуващите лекари

Бланка на ГОДИШЕН ПЛАН на подлежащите на задължителни планови имунизации и необходимите дози биопродукти по видове и количества за тяхното обхващане

Изтеглете бланката от тук(файлов формат xls)

04.06.2019

НА ВНИМАНИЕТО И МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомявам Ви, че на разположение в Регионална здравна инспекция гр. Разград е План-разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2020 г.

Заявките за участие в обученията следва да бъдат коректно и изцяло попълнени с необходимата информация. Във всяка заявка трябва да бъде посочен телефон за обратна връзка с кандидата. Заявки с непълна и неточна информация няма да бъдат взети под внимание.

Моля да бъдат подавани само заявки на кандидати, отговарящи на условията, посочени в плана за всеки курс поотделно.

При планиране на участие в курсовете и след съобразяване с необходимите изисквания, изпратете поименни предложения по образци №1 и 2, както и попълнените форми на заявки №3, 4 и 5. Заявка №5 се попълва само от специализанти.

Вашите предложения може да изпратите в срок до 31.08.2019 г. в Медицински университет – София, Медицински факултет – деканат, отдел СДО, адрес: гр. София, бул. „Св. Г. Софийски“ №1.

План-разписанието за 2020 г. може да бъде разгледано и онлайн на интернет-страницата на Медицински факултет в раздел СДО. Там могат да бъдат намерени и образци на заявките за обучение.

Допълнителна информация можете да получите на електронния адрес на Медицински факултет – София - medfac.mu-sofia.bg. и на тел. 02/952 02 80.

03.06.2019

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Уведомявам Ви, че Общежитието за следдипломна квалификация (ОСДК) в Националния център по обществено здраве и анализи гр. София (НЦОЗА) е единственото звено на територията на страната, което изпълнява социална функция, свързана с осигуряване на необходимите условия за престой на кадрите в системата на здравеопазването при повишаването на квалификацията им.

Изтеглете целия текст от тук

25.04.2019

На вниманието на медицинските специалисти и гражданите

Във връзка с възникналите проблеми при доставките на радиофармацевтици за изследване на пациенти с онкологични заболявания и съмнения за костни метастази, Ви уведомяваме, че УМБАЛ "Св. Марина" гр. Варна има готовност да поеме прегледите чрез провеждане на ПЕТ скенер или ядрено-магнитен резонанс срещу направление или заплащане.

Изтеглете текста от тук

14.01.2019

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ПО ЧЛ. 81 ОТ ЗЛЗ

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че за издаване на Удостоверение за недостатъчност, необходимо за сключване на договор с НЗОК за осъществяване на пакет извънболнична медицинска помощ са необходими следните документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ, удостоверяващ, че лицето работи в ЛЗ за БП или становище от ръководителя на лечебното заведение за болнична помощ
 3. Декларация за минималния брой часове, в които съответния лекар/лекар по дентална медицина ще работи в лечебното заведение за специализирана извънболнична помощ и работно време
Образци на документите са налични на интернет страницата на РЗИ Разград в рубрика Бланки/Образци за лечебни заведения/Издаване на служебна бележка (по чл. 81 от ЗЛЗ) за слючване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ.

Забележка: Лекарите, които не работят в лечебно заведение за болнична помощ подават документи в РЗОК Разград. Становището относно потребностите, съгласно Национална здравна карта за сключване на договор за специализирана извънболнична помощ се предоставя по служебен път.

25.07.2018

На вниманието на медицинските специалисти

Инструкция за събиране, съхранение и транспортиране до НРЛ ''Морбили, паротит и рубеола", НЦЗБП на клинични материали за лабораторна диагностика на морбили.

Указанията изтеглете от тук

22.03.2018

На вниманието на специалистите в извънболничната помощ.

Уважаеми колеги,

Във връзка с изменение на чл. 81, ал. 4 на Закона за лечебните заведения минималният брой часове, в които лекарите/лекарите по дентална медицина следва да работят в лечебните заведения за специализирана извънболнична помощ се променя от 10 на 5 часа.

Новият образец на декларацията може да изтеглите от тук

16.11.2017

На вниманието на медицинските специалисти

Основни съвети и мерки, които следва да се предприемат от пътуващи и здравните работници, които обслужват пациенти със съмнение за чума

Указанията изтеглете от тук

05.09.2017

Относно: Извършване изследвания за доказване на етиологичния агент на коклюш

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Коклюшът е основно вакснино - предотвратимо заболяване, но с все по -нарастващо разпространение в световен мащаб.
В тази връзка Ви уведомяваме, че в НЦЗПБ - София, отдел „Микробиология“, НРЛ „Молекулярна микробиология“ се извършват молекулярно - генетични изследвания за доказване на етиологичния агент на коклюша.
Цената на изследванията е 41 лв.
Подходящият за анализ клиничен материал е назофарингиален секрет, взет сутрин на гладно със сух стерилен тампон и поставен в стерилна епруветка без транспортна среда. По възможност материала да се вземе преди започване на антибиотично лечение. Необходимо е бързо транпортиране на взетия материал до НЦЗПБ, гр. София.
От особена важност е попълването на необходимите данни за пациента в приложената амбулаторна карта.

За контакти: гл. ас. Надя Бранкова, дм
тел. 02/944-69-99, вътр. 290, 353
Национална референтна лаборатория „Молекулярна микробиология“
Национален център по заразни и паразитни болести
бул. „Янко Сакъзов“ № 26
1504 София

Амбулаторна карта изтеглете

09.08.2017

На вниманието на медицинските специалисти

Допълнителни указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици

Уведомявам, Ви за необходимостта от вписване в медицинската бележка, която удостоверява необходимостта от отсъствие от училище по медицински причини на допълнителен реквизит, а именно уникалния идентификационен номер (УИН) на лекаря, извършил прегледа на ученика.

Приложение: образец на медицинска бележка с добавен УИН на лекаря, извършил прегледа на ученика изтеглете

27.06.2017

На вниманието на общопрактикуващите лекари

1. Бланка на СВЕДЕНИЕ за извършените задължителни планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и приложените серуми и имуноглобулини за постекспозиционна профилактика

Изтеглете бланката от тук(файлов формат xls)

2. Бланка на ОТЧЕТ за изразходваните биопродукти в дози

Изтеглете бланката от тук(файлов формат xls)

3. Бланка на ГОДИШЕН ПЛАН на подлежащите на задължителни планови имунизации и необходимите дози биопродукти по видове и количества за тяхното обхващане

Изтеглете бланката от тук(файлов формат xls)

26.06.2017

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕКАРИТЕ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с изпълнявания от Министерство на здравеопазването проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването", финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., Ви информирам за следното:

На 20.06.2017 г. Министерство на здравеопазването обяви втора процедура за подбор на специализанти, чието обучение може да бъде финансирано по горецитирания проект, със заплащане на таксите за обучение и предоставяне на стипендии. Отново ще бъдат подкрепени лекари специализанти по медицина и по дентална медицина, които са със сключен договор за обучение на места с финансиране от друг източник по реда на отменената Наредба № 34/2006г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, и които продължават обучението си по § 1, ал. 1, т.1 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

В обявената процедура за подбор се кандидатства онлайн чрез регистрация и подаване на заявление за кандидатствале за финансиране на обучението за придобиване на специалност в създадения интернет сайт на проект BG05M90P001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването":www.specializanti-mh.info .

Изтеглете целия текст от тук

23.05.2017

На вниманието на медицинските специалисти

Уважаеми колеги, уведомявам Ви, относно утвърденото от Декана на Медицински факултет при Медицински университет гр. София, План – разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2018 година.

План-разписанието за 2018 година е качено на Интернет-страницата на Медицински факултет в раздел СДО. Там ще могат да бъдат намерени и образци на заявките за обучение. Електронният адрес на Медицински факултет – София е: http://medfac.mu-sofia.com/ Допълнителна информация може да получите на тел.:02/952 02 80.

Вашите предложения изпратете в срок до 31.08.2017 година.

План – разписанието на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2018 година е на разположение в РЗИ гр. Разград, стаи 210 и 212.

23.05.2017

На вниманието на медицинските специалисти

Уважаеми колеги, уведомяваме Ви за получена покана от Българската асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции „БулНозо” за участие в 5-ти Национален семинар „БУЛНОЗО АКАДЕМИЯ“, който ще се проведе на 10.11.2017 г. в Университетска болница „Св. Анна“, гр. София, с подкрепата на Министерството на здравеопазването.

Програмата на семинара включва актуални въпроси от превенцията на ВБИ и превенцията на инфекциите на хирургичното място, както и деконтаминация на флексибилни ендоскопи в отделения/клиники/кабинети по гастроентерология със симпозиум в партньорство с „Българска асоциация по гастроинтестинална ендоскопия“. Участниците ще се запознаят с иновационните подходи и консумативи, които позволяват да се подобри съществено безопасността на грижите за пациентите, респ. да се ограничат инфекциите, свързани с медицинското обслужване и разходите за болнично лечение. На сайта на БулНозо www.bulnoso.org ще намерите материали за семинара, вкл. образец на въпросника чрез попълване на който можете да се включите в Националното анкетно проучване за 2017 г.

22.05.2017

На вниманието на ОПЛ и педиатрите

Кратки лекарствени характеристики на:
Engerix B 0,5 ml изтеглете
Engerix B 1 ml изтеглете
BCG 0,05 ml изтеглете
BCG 1 ml изтеглете
BCG 2 ml изтеглете
Infanrix изтеглете
Pentaxim изтеглете
Priorix изтеглете
Tetraxim изтеглете
MMR изтеглете

17.05.2017

На вниманието на медицинските специалисти

ПОКАНА

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви за получена покана от Института по социални дейности и практики за участие в методическа среща с представители от МБАЛ – педиатри, гинеколози, травматолози, лекари от спешни центрове, както и съдебни лекари. Срещата ще се проведе от 14,30 часа на 30.05.2017 г. в залата на Младежки клуб на средношколско общежитие, гр. Разград, ул. «Никола Вапцаров» №10.

Желаещите да вземат участие в срещата трябва да потвърдят участие не по-късно от 17,30 часа на 23.05.2017 г. на елекронен адрес: events@sapibg.org с посочени имена на участниците, месторабота, длъжност и телефон за връзка.

17.05.2017

На вниманието на медицинските специалисти

Уведомяваме Ви, че в ДВ бр. 38/2017 г. има промени в НАРЕДБА № 15 ОТ 12 МАЙ 2005 Г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Промените влизат в сила от 16.05.2017 г.

НАРЕДБА № 15 ОТ 12 МАЙ 2005 Г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ изтеглете

Имунизационен календар изтеглете

11.05.2017

На вниманието медицинските специалисти и на пътуващите в страни с разпространена малария

Класификация на риска от малария и вид на превантивните мерки (по СЗО 2015 г.) изтегли

24.04.2017

На вниманието на медицинските специалисти

Инструкция за събиране, съхранение и транспортиране до Националната референтна лаборатория "Морбили, паротит и рубеола" в НЦЗПБ на клинични материали за лабораторна диагностика на морбили и рубеола изтеглете

31.03.2017

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ПО ЧЛ. 81 ОТ ЗЛЗ

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че за издаване на Удостоверение за недостатъчност, необходимо за сключване на договор с НЗОК за осъществяване на пакет извънболнична медицинска помощ са необходими следните документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ, удостоверяващ, че лицето работи в ЛЗ за БП или становище от ръководителя на лечебното заведение за болнична помощ
 3. Декларация за минималния брой часове, в които съответния лекар/лекар по дентална медицина ще работи в лечебното заведение за специализирана извънболнична помощ и работно време.

Образци на документите са налични на интернет страницата на РЗИ Разград в рубрика Бланки/Образци за лечебни заведения/Издаване на служебна бележка (по чл. 81 от ЗЛЗ) за слючване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ.

Забележка: Лекарите, които не работят в лечебно заведение за болнична помощ подават документи в РЗОК Разград. Становището относно потребностите, съгласно Национална здравна карта за сключване на договор за специализирана извънболнична помощ се предоставя по служебен път.

07.12.2016

На вниманието на медицинските специалисти

Уведомявам Ви, че считано от 01.01.2017 се въвежда нов документ за регистрация на суицидните действия „Карта 3 - суицидно действие“, който заменя сега съществуващите „Карта за суицидно действие“ и „Съобщение за суицидно действие“.

Картата се попълва от всички медицински лица регистрирали суицидни действия и се изпраща в РЗИ гр. Разград не по – късно от 10 дни от предходния месец.

Изтеглете от тук

14.04.2016

На вниманието на медицинските специалисти

Относно: предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на чужди граждани.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с писмо на Министерство на здравеопазването с
изх. № 16-21-186 от 08.04.2016 г., Ви уведомявам следното:

В Министерство на здравеопазването е постъпило писмо от Българо-американска комисия „Фулблайт“, свързано със затруднения при предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества на чужди граждани, които пребивават на територията на Република България без издадени български документи за самоличност, съответно без генериран личен номер/личен номер на чужденец.

След проведена експертна консултация с дирекция „Миграция“ към Министерството на вътрешните работи, Министерство на здравеопазването изразява следното становище:

- ще се инициира подготвянето на проект за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 4.03.2009 г., като в рецептурната бланка ще бъде дадена възможност за вписване на номер на редовния документ за задгранично пътуване;

- до приемане на промените и с цел разрешаване на възникналия конкретен казус, на тези граждани могат да бъдат предписвани и отпускани лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, като в полето от рецептурната бланка, определено за ЕГН и ЕНЧ се вписва номер на редовния документ за задгранично пътуване. В случай, че определените за тази цел квадратчета са по-малко от броя на символите, които следва да се впишат, могат да се добавят „на ръка“ допълнителни квадратчета. Под полето с квадратчета следва да се запише „на ръка“, че вписаният номер е на редовен документ за задгранично пътуване (РДЗП).

При приемането на изменение и допълнение на Наредба № 4 от 4.03.2009 г. ще бъдете своевременно уведомени.

17.03.2016

На вниманието на медицинските специалисти

Методическо указание за организация на работа при провеждане на скрининг с флуорограф на територията на Република България.

Методическо указание за организацията на работа с бързи методи на диагностика на туберкулозата на територията на Република България.

Изтеглете указанията от тук

14.01.2016 г.

На вниманието на всички лекари

Заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-4/08.01.2016 г. за утвърждаване на Методическо указание за приложимия алгоритъм на поведение при суспекция за аортна десекация.

Заповед изтегли

Алгоритъм за поведение изтегли

14.05.2015 г.

Районите на разпространение на маларията по света и препоръки за химиопрофилактика (по СЗО - 2012 г.)

Изтегли от тук

01.02.2013 г.

АЛГОРИТЪМ за поведение на общопрактикуващите лекари, лекарите в ДКЦ, МЦ и ЦСМП при случай, съмнителен за грипизтегли

АЛГОРИТЪМ за поведение в лечебно заведение за болнична помощ при случай, съмнителен за грипизтегли

25.04.2012 г.

На вниманието на медицинските специалисти

РЗИ напомня, че съгласно Наредба 9 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. за реда за съобщаване, проучване и регистриране на взрив от хранително заболяване и реда за вземане на проби при провеждане на епидемиологичното проучване ДВ бр. 95/2011 на съобщаване съгл. чл.3 по реда на тази наредба подлежат: взривове от хранителни заболявания, в т.ч. и битови, причинени от етиологичните причинители, посочени в приложение № 1, както и всеки смъртен случай от хранително заболяване.

Медицинските специалисти - общопрактикуващите лекари, медицинските специалисти от лечебните заведения, здравните кабинети в училищата, детските градини, детските ясли, специализираните институции за предоставяне на социални услуги, както и лекарят (фелдшерът), изготвил смъртния акт, уведомяват с бързо известие за всеки заболял от хранително отравяне, съгласно приложение № 2 на Наредбата. При наличие на анамнестични и клинични данни за случаи по чл. 3 в срок до 24 часа по телефон, факс или електронна поща регионалната здравна инспекция (РЗИ), на чиято територия е открито заболяването.

НАРЕДБА 9 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА СЪОБЩАВАНЕ, ПРОУЧВАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ВЗРИВ ОТ ХРАНИТЕЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ И РЕДА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНОТО ПРОУЧВАНЕ ИЗДАДЕНА ОТ МЗ ОБН. ДВ БР 95 ОТ 02.12.2011 Г.изтегли

03.02.2012 г.

Национални консултанти

Републикански консултанти

20.01.2012 г.

Информация за медицински специалисти от извънболничната и болничната помощ, относно употребата на антивирусни препарати през есенно-зимния сезон 2011-2012 г. изтегли

11.10.2011 г.

НАРЕДБА № 15 ОТ 12 МАЙ 2005 Г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Издадена от Министерството на здравеопазването
Обн. ДВ. бр.45 от 31 Май 2005г., изм. ДВ. бр.57 от 24 Юли 2009г. изтегли

 

НАРЕДБА № 21 ОТ 18 ЮЛИ 2005 Г. ЗА РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, СЪОБЩАВАНЕ И ОТЧЕТ НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ
В сила от 01.01.2006 г.
Издадена от Министерството на здравеопазването
Обн. ДВ. бр.62 от 29 Юли 2005г., изм. ДВ. бр.52 от 8 Юли 2011г. изтегли

22.07.2011 г.

Във връзка с изменение в Наредба № 21/18.07.2005 г за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести (ДВ бр. 62/2005 г., изм. ДВ бр. 52/2011 г.) Ви уведомяваме, че са направени промени в списъка на заразните и паразитни болести, които подлежат на задължителна регистрация, съобщаване и отчет – Приложение №1.
Допълнение е направено и на критериите за класификация на заразните болести, подлежащи на задължителна регистрация съобщаване и отчет–Приложение №2.
При регистрация, съобщаване и отчет на заразно заболяване е необходимо да се ръководите от предоставените дефиниции за всяко заразно заболяване поотделно, съгласно Приложение № 3
Напомняме на :
- медицинските специалисти за необходимостта всяко открито заразно заболяване да се съобщава с бързо известие в срок от 24 часа и на тел:084/611 148, 611 147, факс:084/661 385, електрона поща rzirz-pek@mbox.contact.bg,
- медико-диагностичните лаборатории за необходимостта да съобщават положителен лабораторен резултат с бързо известие в срок от 24 часа и на тел:084/611 148, 611147, факс:084/661 385, електронна поща rzirz-pek@mbox.contact.bg,
Бързо известие: Приложение № 6

 

10.06.2011 г.

Отразени промени в таблицата за разпространение на маларията /спрямо 2010 г./, риск за заразяване и резистентност и препоръки за химиопрофилактика/по СЗО 2011 г./ изтегли

06.06.2011 г.

Указание за диагностика и поведение при болни с хемолитично-уремичен синдром (ХУС), предизвикан от ентерохеморагични E.coli 0104:H214 изтегли

Остра вяла парализа

Задължения на лечебните заведения (Заповед на Министъра на здравеопазването № РД 09-527/03.08.2001 г.). изтегли

Клинични пътеки

Списък изтегли

 

Алгоритми за работа на общопрактикуващите лекари, ДКЦ, МЦ и СМП както и болниците при случаи на съмнителен за грип.

Алгоритъм за ОПЛ изтегли

Алгоритъм за СМП изтегли

Алгоритъм за болници изтегли