Регионална здравна инспекция 
Начало - За медицинските специалисти - ЛКК в лечебните заведения в област Разград

ЛКК в лечебните заведения в област Разград

Заповедите за ЛК Комисиите се издават от директора на РЗИ на основание на: чл.104, ал.1 от Закон за здравето и чл.7, ал.1 от Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинска експертиза и на РКМЕ.

Лекарски консултативни комисии по "Наредба за медицинската експертиза" към 01.01.2020 г.

Лекарски консултативни комисии по "Наредба за медицинската експертиза" актуализирани към 02.12.2019 г.

Лекарски консултативни комисии по "Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания" актуализирани 04.10.2019 г.

WordIconПредложение за издаване на заповед за ЛКК или актуализация на ЛКК изтегли

WordIconПредложение за издаване на заповед за промяна в обстоятелствата на ЛКК изтегли

 

14.01.2016 г.

На вниманието на ЛКК

Методично указание относно реда и условията за освидетелстване на лицата от ЛКК за снабдяване с медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения. изтегли

Медицински протокол на лекарската консултативна комисия (по чл.24, ал.1, т.3 от ПУОРОМЕРКМЕ към 2011г.) изтегли