Регионална здравна инспекция 
Начало - Услуги - Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация

Всеки гражданин на Република България има право на достъп до обществена информация при условията и по реда, определени в закона за достъп до обществена информация /Обнародван, ДВ, бр. 55 от 7 юли 2000 година/.

Задължени да предоставят информация са всички държавни органи и органите на местно самоуправление.

Този закон не се прилага за информацията, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление, депозирано в деловодството на РЗИ – Разград, ул. „Кирил и Методий” 8, тел. 61-11-65, ел. поща: rzi_razgrad@mbox.contact.bg

Всеки работен ден от 8.30 до 17.00

Заявленията за достъп до обществена информация се разглеждат не по-късно от 14 дни след датата на регистрация.

Решението за предоставяне на достъп до исканата информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка.

1. Вътрешни правила за работа по законаза достъп до обществена информация. изтегли

2. ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до обществена информация. изтегли

3. Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация. изтегли

4. Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване. изтегли

5. ПРОТОКОЛ за предоставяне на достъп до обществена информация. изтегли

6. Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация. изтегли

ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2021 Г. В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – РАЗГРАД

Изтегли

ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2020 Г. В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – РАЗГРАД

Изтегли

ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2019 Г. В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – РАЗГРАД

Изтегли

ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2018 Г. В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – РАЗГРАД

Изтегли

ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2017 Г. В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – РАЗГРАД

Изтегли

ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2016 Г. В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – РАЗГРАД

Изтегли

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЮДЖЕТ- 2022 г.

изтегли

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2021 г.

изтегли

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЮДЖЕТ- 2021 г.

изтегли

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2020 г.

изтегли

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЮДЖЕТ- 2020 г.

изтегли

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2019 г.

изтегли

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЮДЖЕТ- 2019 г.

изтегли

Информация класифицирана като служебна тайна в РЗИ-Разград

1. Заповед на директора на РЗИ-Разград. изтегли

2. Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна изтегли

3. Списък на длъжностите, които изискват заемащите ги лица да имат разрешение за достъп до информация, подлежащи на класификация, като служебна тайна във връзка с изпълнението на служебни задължения изтегли

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на РЗИ-Разград за 2021 г.

Изтегли

Съобщения, уведомления и административни актове

Информация предоставена повече от три пъти