Регионална здравна инспекция 
Начало - За медицинските специалисти - Лeчебни заведения сключили договор с РЗОК

Лeчебни заведения сключили договор с РЗОК

1. Регистър на общопрактикуващите лекари, сключили договор с РЗОК-Разград (актуализиран на 11.03.2019 г.) изтеглиAdobeIcon

2. Регистър на общопрактикуващите лекари по дентална медицина, сключили договор с РЗОК-Разград (актуализиран на 11.03.2019 г.) изтеглиAdobeIcon

3. Регистър на лекарите в лечебните заведения за специализирана извънболнична помощ, с които РЗОК-Разград е сключила договор (актуализиран на 11.03.2019 г.) изтеглиAdobeIcon

4. Регистър на диагностично-консултативните и медицински центрове, сключили договор с РЗОК-Разград (актуализиран на 11.03.2019 г.) изтеглиAdobeIcon

5. Регистър на лабораториите, сключили договор с РЗОК-Разград . изтеглиAdobeIcon

6. Списък на лечебните заведения и договорените клинични пътеки, клинични процедури и амбулаторни процедури, за които РЗОК-Разград е сключила договор изтеглиAdobeIcon

7. Регистър на аптеките, сключили договор с РЗОК - Разград за 2017 г. за отпускане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от ЗЛПХМ, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/ РЗОК, за отпускане на лекарства на ветерани, военноинвалиди и военнопострадали (актуализиран на 11.03.2019 г.) изтегли AdobeIcon

8. Високоспециализирани медицински дейности изтеглиAdobeIcon

9. Високоспециализирани медико-диагностични изследвания изтеглиAdobeIcon