Регионална здравна инспекция 
Начало - РЗИ Разград

Дейности и устройствен правилник

Устройственият правилник урежда организацията на дейността, функциите, структурата и числеността на персонала в Регионалните здравни инспекции - в сила от 18. 01. 2011 г, изм. ДВ бр. 89/12. 11. 2019 г. изтегли

Регионалната здравна инспекция осъществява държавната здравна политика на територията на Разградска област и извършва дейности по:

1. Държавен здравен контрол;

2. Контрол върху регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебните и здравните заведения;

3. Проверка относно спазването на изискванията по чл. 40, ал. 4 и чл. 47, ал. 4 от Закона за лечебните заведения;

4. Планиране, организиране, ръководство и контрол на медицинската експертиза;

5. Промоция на здравето и интегрирана профилактика на болестите;

6. Събиране, регистриране, обработване, съхраняване, анализ и предоставяне на здравна информация за нуждите на националната система за здравеопазване;

7. Мониторинг на факторите на жизнената среда и на дейностите със значение за здравето на населението;

8. Анализи, оценки и прогнози за здравно-демографските процеси на регионално ниво;

9. Лабораторни анализи и изпитвания;

10. Разработване и изпълнение на регионални здравни програми и проекти;

11. Кординация и изпълнение на национални и международни здравни програми и проекти;

12. Методическа, консултативна и експертна помощ;

13. Следдипломно практическо обучение в областта на опазване на общественото здраве;

14. Проверки по сигнали на граждани, свързани с опазването на общественото здраве;

15. Планиране и организиране на здравните дейности при бедствия, аварии и катастрофи и изготвяне на военновременен план за територията на съответната област.

16. Регионалната здравна инспекция съвместно със съсловните организации проучва потребностите от медицински и немедицински специалисти с висше образование и предлага на министъра на здравеопазването броя на местата за следдипломно обучение по специалности.