Регионална здравна инспекция 
Начало - РЗИ Разград

Конкурси

19.07.2021

ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА ПОРАДИ ЛИПСА НА ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС в дирекция „Надзор на заразните болести“ при РЗИ – Разград

1. Заповед № РД-15-08-3/14.07.2021 г.

2. Заповед № РД-15-08-4/14.07.2021 г.

01.07.2021

Конкурс за длъжността

Главен експерт в дирекция „Надзор на заразните болести“ при РЗИ – Разград

Обявление за конкурс изтегли

Инспектор в дирекция „Надзор на заразните болести“ при РЗИ – Разград

Обявление за конкурс изтегли

01.09.2020

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „инспектор” в дирекция „Медицински дейности“ при Регионална здравна инспекция - Разград изтегли

14.08.2020

Списъци на допуснати/недопуснати кандидати до конкурс

1.Списък на лицата, допуснати до конкурс за длъжността Инспектор в дирекция „Медицински дейности“ при РЗИ – Разград изтегли

2.Списък на лицата, недопуснати до конкурс за длъжността Инспектор в дирекция „Медицински дейности“ при РЗИ – Разград изтегли

27.07.2020

Конкурс за длъжността

Главен експерт в дирекция „Надзор на заразните болести“ при РЗИ – Разград

Обявление за конкурс изтегли

Инспектор в дирекция „Надзор на заразните болести“ при РЗИ – Разград

Обявление за конкурс изтегли

Младши експерт в дирекция „Надзор на заразните болести“ при РЗИ – Разград

Обявление за конкурс изтегли

Инспектор в дирекция „Медицински дейности“ при РЗИ – Разград

Обявление за конкурс изтегли

Директор на дирекция „Обществено здраве“ при РЗИ – Разград

Обявление за конкурс изтегли

Формуляри за участие в конкурс

Заявление за участие в конкурс изтегли

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС изтегли

17.10.2019

ОБЯВЛЕНИЕ от 17.10.2019 г. за провеждане на подбор за стипендианти по специалност - „Инспектор по обществено здраве“ към професионално направление „Здравни грижи“, съгласно условията и реда на Наредба за стипендиантската програма в държавната администрация.

1.Заявление за участие в подбор изтегли

2.Декларация във връзка с участие в стипендиантска програма в държавната администрация изтегли

03.06.2019

Списъци на допуснати/недопуснати кандидати до конкурс

1.Списък на лицата, допуснати до конкурс за длъжността Директор на дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване " изтегли

2.Списък на лицата, недопуснати до конкурс за длъжността Директор на дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване " изтегли

СПИСЪК С НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: Директор на дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване "

15.05.2019

Конкурс за длъжността 

Директор на дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ при РЗИ – Разград

Обявление за конкурс изтегли

08.04.2019

Списък на допуснати кандидати до конкурс

Списък на лицата, допуснати до конкурс за длъжността главен счетоводител в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“изтегли

20.03.2019

Конкурс за длъжността 

Главен счетоводител в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ при РЗИ – Разград

Обявление за конкурс изтегли

Формуляри за участие в конкурс

Заявление за участие в конкурс изтегли

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС изтегли

05.11.2018

Списъци на допуснати/недопуснати кандидати до конкурси

1.Списък на лицата, допуснати до конкурс за длъжността старши инспектор в отдел "Държавен здравен контрол" към дирекция "Обществено здраве"изтегли

2.Списък на лицата, недопуснати до конкурс за длъжността старши инспектор в отдел "Държавен здравен контрол" към дирекция "Обществено здраве" изтегли

19.10.2018

Конкурс за длъжността 

Старши инспектор в отдел „Държавен здравен контрол” към дирекция „Обществено здраве“

Обявление за конкурс изтегли

Формуляри за участие в конкурс

Заявление за участие в конкурс изтегли

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС изтегли

30.04.2018

Списъци на допуснати/недопуснати кандидати до конкурси

1.Списък на лицата, допуснати до конкурс за длъжността главен експерт в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване” изтегли

2.Списък на лицата, допуснати до конкурс за длъжността главен инспектор в дирекция „Медицински дейности“ изтегли

3.Списък на лицата, допуснати до конкурс за длъжността старши инспектор в дирекция „Медицински дейности“ изтегли

4.Заповед за прекратяване на конкурсната процедура за длъжността инспектор в дирекцияНадзор на заразните болести изтегли

11.04.2018

Конкурс за длъжността

Главен експерт в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ при РЗИ – Разград

Обявление за конкурс изтегли

Главен инспектор в дирекция „Медицински дейности“ при РЗИ – Разград

Обявление за конкурс изтегли

Старши инспектор в дирекция „Медицински дейности“ при РЗИ – Разград

Обявление за конкурс изтегли

Инспектор в дирекция „Надзор на заразните болести“ при РЗИ – Разград

Обявление за конкурс изтегли

Формуляри за участие в конкурс

Заявление за участие в конкурс изтегли

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС изтегли

05.02.2018

Списъци на допуснати/недопуснати кандидати до конкурси

1.Списък на лицата, допуснати до конкурс за длъжността главен експерт в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване” изтегли

2.Списък на лицата, допуснати до конкурс за длъжността главен инспектор в в отделДържавен здравен контрол“ към дирекция „Обществено здраве“ изтегли

3.Списък на лицата, недопуснати до конкурс за длъжността главен инспектор в в отделДържавен здравен контрол“ към дирекция „Обществено здраве“изтегли

19.01.2018

Конкурс

Конкурс за длъжността

Главен експерт в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ при РЗИ – Разград

Обявление за конкурс изтегли

Конкурс за длъжността

Главен инспектор в отдел „Държавен здравен контрол” към дирекция „Обществено здраве“ при РЗИ – Разград

Обявление за конкурс изтегли

Формуляри за участие в конкурс

Заявление за участие в конкурс изтегли

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС изтегли

АРХИВ

03.10.2016

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „Главен секретар” на РЗИ – Разград изтегли

12.09.2016

Конкурс

Конкурс за длъжността главен секретар на РЗИ - Разград

Обявление за конкурс изтегли

Формуляри за участие в конкурс

Заявление за участие в конкурс изтегли

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС изтегли

02.09.2015

Списък на допуснати кандидати до конкурс за длъжността заместник-директор на РЗИ - Разград

Изтегли

29.07.2015

Конкурс

Конкурс за длъжността заместник-директор на РЗИ - Разград изтегли

06.10.2014

Списъци на допуснати/недопуснати кандидати до конкурси

1.Списък на лицата, допуснати до конкурс за длъжността главен експерт в отдел "Медицински изследвания" към дирекция „Надзор на заразните болести” изтегли

2.Списък на лицата, допуснати до конкурс за длъжността инспектор в отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето" към дирекция "Обществено здраве" изтегли

3.Списък на лицата, недопуснати до конкурс за длъжността инспектор в в отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето" към дирекция "Обществено здраве"изтегли

19.09.2014

Обявления за провеждане на конкурси

1.Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността главен експерт в отдел "Медицински изследвания" към дирекция "Надзор на заразните болести" изтегли

2.Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността инспектор в отдел "Профилактика на болестите" и промоция на здравето" в дирекция "Обществено здраве" изтегли

05.06.2014

Списъци на допуснати/недопуснати кандидати до конкурси

1.Списък на лицата, допуснати до конкурс за длъжността директор на дирекция „Обществено здраве” изтегли

2.Списък на лицата, допуснати до конкурс за длъжността началник на отдел "Медицински изследвания" към дирекция "Надзор на заразните болести" изтегли

3.Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността главен инспектор в дирекция "Медицински дейности" изтегли

4.Списък на лицата, допуснати до конкурс за длъжността старши експерт в дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване" изтегли

5.Списък на лицата, недопуснати до конкурс за длъжността старши експерт в дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване" изтегли

Заповед за прекратяване на конкурсна процедура за назначаване на държавен служител на длъжността главен инспектор в дирекция "Медицински дейности" при РЗИ-Разград изтегли

19.05.2014

Обявления за провеждане на конкурси

1.Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността директор на дирекция "Обществено здраве" изтегли

СПИСЪК НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”

- Закон за държавния служител
- Закон за здравето
- Закон за водите
- Закон за защита от шума в околната среда
- Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
- Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
- Устройствен правилник на Регионалните здравни инспекции
- Наредба № 9 от 21 март 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение
- Наредба № 15 от 27 юни 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони
- Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

И други нормативни и подзаконови нормативни актове, касаещи дейността на дирекцията.

2.Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността началник на отдел "Медицински изследвания" към дирекция "Надзор на заразните болести" изтегли

СПИСЪК НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” КЪМ ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”

- Закон за държавния служител
- Закон за здравето
- Устройствен правилник на Регионалните здравни инспекции
- Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
- Наредба № 21 от 18 юли 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести
- Наредба № 47 от 11 декември 2009 г. за условията и реда за изследване, съобщаване и отчет на заразеност с вируса на синдрома на придобитата имунна недостатъчност
- Наредба № 5 от 6 април 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози

3.Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността главен инспектор в дирекция "Медицински дейности" изтегли

СПИСЪК НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ”

- Закон за държавния служител
- Закон за здравето
- Закон за лечебните заведения
- Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина
- Устройствен правилник на Регионалните здравни инспекции
- Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
- Наредба № 7 за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
- Наредба № 29 от 9 декември 2008 г. за условията и реда за организация на работата в дрогерията

4.Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността главен инспектор в дирекция "Медицински дейности" изтегли

СПИСЪК НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ”

- Закон за държавния служител
- Закон за здравето
- Закон за лечебните заведения
- Устройствен правилник на Регионалните здравни инспекции
- Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
- Наредба № 19 за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите
- Наредба за медицинската експертиза
- Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи

5.Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността старши експерт в дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване" изтегли

СПИСЪК НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ”

- Закон за държавния служител
- Закон за здравето
- Устройствен правилник на Регионалните здравни инспекции
- Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
- Закон за обществените поръчки
- Закон за счетоводството
- Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор
- Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация

Срок за подаване на документи 29.05.2014 г.