Регионална здравна инспекция 
Начало - Услуги - Формуляри и бланки

ФОРМУЛЯРИ И БЛАНКИ


1. УВЕДОМЛЕНИЕ за откриване на обект с обществено предназначение изтегли WordIcon

2. УВЕДОМЛЕНИЕ извършване на дейност от обект с обществено предназначение – транспортно/и средство/а изтегли WordIcon

3. УВЕДОМЛЕНИЕ за промяна на данните и обстоятелствата на обект, вписан в регистъра на обектите с обществено предназначение по чл.10 от Наредба №9 изтегли WordIcon

4. Заявление за заличаване на регистрацията на обект с обществено предназначение изтегли

5. Издаване на заповед за възстановяване на дейност или експлоатация на обект с обществено предназначение

WordIcon Заявление по образец изтегли

1. Заявление за издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина изтегли

2. Заявление за прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина изтегли

3. Заявление за изготвяне на протокол за извършена проверка на място във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества изтегли

4. Заявление за предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за предписване на лекарствени продукти съдържащи наркотични вещества     - Образец "Заявление за предоставяне на рецептурни бланки /бели със синя лента/"
    - Образец "Заявление за предоставяне на рецептурни бланки /жълти и зелени/"

5. Предоставяне на специални формуляри на аптеки и лечебни заведения за закупуване на наркотични вещества
    - Образец "Заявление за предоставяне на специални формуляри"

6. Издаване на заключение, че са спазени здравните изисквания в помещенията на едро с лекарствени средства (в складове на едро)     - Образец "Заявление "

7. Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека     - Образец "Заявление "

8. Издаване на становище за унищожаване на лекарства

WordIcon Заявление по образец изтегли

9. Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия

WordIcon Заявление по образец изтегли

10. Заявление за заличаване регистрация на дрогерия

WordIcon Заявление по образец изтегли

1. ЗАЯВЛЕНИЕ зa контрол на вода, храни, козметика и параметри на работната среда изтегли 

2. ЗАЯВЛЕНИЕ за извършване на услуги - договор за извършване на лабораторни изследвания на води, храни, козметични средства и др. изтегли 

1. Издаване на удостоверение за недостатъчност по чл. 81 от ЗЛЗ при слючване на договор с РЗОК  за осъществяване на специализирана  извънболнична помощ
   - Образец 1 "Заявление за издаване на Удостоверение за недостатъчност"
    - Образец 2 "Заявление за издаване на Удостоверение за недостатъчност"
   - Декларация за минималния брой часове, в които съответния лекар/лекар по дентална медицина ще работи в лечебното заведение за специализирана извънболнична помощ и работно време.


2. Издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания и утвърдените медицински стандарти на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите
   - Образец "Заявление за регистрация"

   - Образец "Заявление за промяна в обстоятелствата"

3. Заличаване от регистъра на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи
    - Образец "Заявление за заличаване"


4. Издаване на удостоверение за регистриране на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
    - Образец "Заявление за регистрация"
    - Образец "Заявление за промяна в обстоятелства"
    - Образец "Съгласие за прилагане на неконвенционален метод за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве"
    - Образец "Книга за посещения"


5. Заличаване от регистъра на лица, практикуващи неконвенционални методи
    - Образец "Заявление за заличаване"


6. Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

    - Образец "Заявление за издаване на разрешение" 


7. Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина
    - Образец "Заявление за прекратяване на разрешително" 


8. Изготвяне на констативен протокол от извършена проверка във връзка с издаване на лицензия или промяна в обстоятелствата на издадена лицензия за дейности с наркотични вещества
    - Образец "Заявление за издаване на констативен протокол"


9. Издаване на заповеди за определяне и актуализация на съставите на ЛКК на територията на област Разград - чл. 104 от ЗЗ    
    - Образец "Предложение за определяне" 
  
10. Издаване на заповеди за промяна в обстоятелствата на ЛКК на територията на област Разград
    - Образец "Предложение за определяне"  

11. Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения
    - Образец "Заявление за предоставяне на рецептурни бланки /бели със синя лента/"
    - Образец "Заявление за предоставяне на рецептурни бланки /жълти и зелени/"

12. Предоставяне на специални формуляри на аптеки и лечебни заведения за закупуване на наркотични вещества
    - Образец "Заявление за предоставяне на специални формуляри"

13. Приемане на молби за освидетелстване и преосведетелстване на лица от ТЕЛК
    - Молба-декларация за освидетелстване / преосвидетелстване 
14.Издаване на заверени документи в РКМЕ Разград
    - Образец "Заявление за издаване на заверени документи" 

15. Издаване на удостоверение на лечебни заведения по чл.46, ал.1 от Закона за лечебните заведения за получаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност.

WordIconЗаявление за получаване на Разрешение за осъществяване на лечебна дейност; изтегли

WordIconЗаявление за промяна по обстоятелствата на издадено Разрешение; изтегли

WordIconЗаявление за извършване на комплексна оценка за одобряване създаването на лечебно заведение за болнична помощ или комплексен онкологичен център; изтегли

WordIconЗаявление за разрешаване извършването на нови медицински дейности от лечебно заведение за болнична помощ или комплексен онкологичен център; изтегли

Нагоре>>

1. Протокол за заявление/искане на административна услуга внесени устно - изтегли

2. Заявление за услуга пред административен орган, който участва в комлексното административно обслужване - изтегли

1. ЗАЯВЛЕНИЕ за здравно заключение за съгласуване на проекти за устройствени схеми и планове - изтегли

2. ЗАЯВЛЕНИЕ за здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект - изтегли

3. ЗАЯВЛЕНИЕ за становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация - изтегли

4. ЗАЯВЛЕНИЕ за хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина - изтегли

5. РАБОТЕН ЛИСТ за класификация на отпадъци -изтегли

6. ЗАЯВЛЕНИЕ за съгласуване на Указание за методите и средствата за дезинфекция и Правилник за организацията за недопускане и ранно откриване на вътреболнични инфекции - изтегли

7. ЗАЯВЛЕНИЕ за курс за квалификация за ДДД - изтегли

8. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на свидетелство за имунизационно състояние - изтегли

9. ЗАЯВЛЕНИЕ за разрешение за разрушаване(демонтаж) на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сграда, конструкция, предприятие - изтегли

10. ЗАЯВЛЕНИЕ за разрешение за пренасяне на тленни останки извън страната - изтегли

11. ЗАЯВЛЕНИЕ за микробиологични, паразитологични и серологични изследвания - изтегли

12. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на препис, копие, дубликат - изтегли

13. Схема за анализ на здравословното състояние на децата - изтегли

14. Схема за анализ на здравословното състояние на учениците - изтегли

15. ЗАЯВЛЕНИЕ за здравна оценка на седмични учебни разписания на ученици - изтегли

16. ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация и заверка на лична здравна книжка - изтегли

17. Заявление за вписване в регистъра на обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води изтеглиWordIcon

18. Уведомление за промяна в данните и обстоятелствата, вписвани в регистъра на обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води изтегли WordIcon