Регионална здравна инспекция 

Образци за лечебни заведения

1. Издаване на служебна бележка (по чл. 81 от ЗЛЗ) за слючване на договор с РЗОК  за осъществяване на специализирана  извънболнична помощ
   - Образец 1 "Заявление за издаване на Удостоверение за недостатъчност"
    - Образец 2 "Заявление за издаване на Удостоверение за недостатъчност"
   - Декларация за минималния брой часове, в които съответния лекар/лекар по дентална медицина ще работи в лечебното заведение за специализирана извънболнична помощ и работно време.


2. Издаване на удостоверение за регистрация на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи
   - Образец "Заявление за регистрация"


3. Издаване на удостоверение при  промяна в обстоятелства на регистрираните  на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи
    - Образец "Заявление за промяна в обстоятелства"


4. Заличаване от регистъра на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи
    - Образец "Заявление за заличаване"


5. Издаване на удостоверение за регистриране на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
    - Образец "Заявление за регистрация"
    - Образец "Заявление за промяна в обстоятелства"
    - Образец "Съгласие за прилагане на неконвенционален метод за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве"
    - Образец "Книга за посещения"


6. Заличаване от регистъра на лица, практикуващи неконвенционални методи
    - Образец "Заявление за заличаване"


7. Издаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

    - Образец "Заявление за издаване на разрешение" 


8. Прекратяване на разрешително за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина
    - Образец "Заявление за прекратяване на разрешително" 


9. Изготвяне на констативен протокол от извършена проверка във връзка с издаване на лицензия или промяна в обстоятелствата на издадена лицензия за дейности с наркотични вещества
    - Образец "Заявление за издаване на констативен протокол"


10. Издаване на заповеди за определяне и актуализация на съставите на ЛКК на територията на област Разград - чл. 104 от ЗЗ    
    - Образец "Предложение за определяне" 
  
11. Издаване на заповеди за промяна в обстоятелствата на ЛКК на територията на област Разград
    - Образец "Предложение за определяне"  

12. Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения
    - Образец "Заявление за предоставяне на рецептурни бланки /бели със синя лента/"
    - Образец "Заявление за предоставяне на рецептурни бланки /жълти и зелени/"

13. Предоставяне на специални формуляри на аптеки и лечебни заведения за закупуване на наркотични вещества
    - Образец "Заявление за предоставяне на специални формуляри"

14. Приемане на молби за освидетелстване и преосведетелстване на лица от ТЕЛК
    - Молба-декларация за освидетелстване / преосвидетелстване 
15.Издаване на заверени документи в РКМЕ Разград
    - Образец "Заявление за издаване на заверени документи" 

16. Издаване на удостоверение на лечебни заведения по чл.46, ал.1 от Закона за лечебните заведения за получаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност.

WordIconЗаявление за получаване на Разрешение за осъществяване на лечебна дейност; изтегли

WordIconЗаявление за промяна по обстоятелствата на издадено Разрешение; изтегли

Нагоре>>