Регионална здравна инспекция 
Начало - Нормативни актове - Медицински стандарти

Медицински стандарти

последна актуализация на 30.07.2021

Медицински стандарт "Акушерство и гинекология"

Медицински стандарт "Анестезия и интензивно лечение"

Медицински стандарт "Анестезия и интензивно лечение"  (отменени)

Медицински стандарт "Асистирана репродукция" (отменен)   

Медицински стандарт "Вирусология"

Медицински стандарт "Вътрешни болести"

Медицински стандарт "Гастроентерология"

Медицински стандарт "Гръдна хирургия"

Медицински стандарт "Детска дентална медицина"

Медицински стандарт "Детска клинична хематология и онкология"

Медицински стандарт "Детска хирургия" 

Медицински стандарт "Диализно лечение"

Медицински стандарт "Ендокринология и болести на обмяната" (отменен) 

Медицински стандарт "Зъботехника"

Медицински стандарт "Имунологична подготовка при трансплантация на органи, тъкани и клетки"

Медицински стандарт "Инфекциозни болести"

Медицински стандарт "Кардиология"  (отменен)

Медицински стандарт "Кардиохирургия"    

Медицински стандарт "Клинична алергология"

Медицински стандарт "Клинична имунология"

Медицински стандарт "Клинична лаборатория"

Медицински стандарт "Клинична токсикология"

Медицински стандарт "Клинична хематология"

Медицински стандарт "Кожни и венерически болести"

Медицински стандарт "Лицево-челюстна хирургия"

Медицински стандарт "Лъчелечение"

Медицински стандарт "Медицинска генетика"

Медицински стандарт "Медицинска онкология"

Медицински стандарт "Медицинска паразитология"

Медицински стандарт "Микробиология"

Медицински стандарт "Неврохирургия"

Медицински стандарт "Неонатология"

Медицински стандарт "Нервни болести"

Медицински стандарт "Нефрология"

Медицински стандарт "Нуклеарна медицина"

Медицински стандарт "Образна диагностика"

Медицински стандарт "Обща медицина"

Медицински стандарт "Обща и клинична патология" (отменен)

Медицински стандарт "Орална хирургия"

Медицински стандарт "Ортопедия и травматология"

Медицински стандарт "Ортодонтия" (отменен)

Медицински стандарт "Очни болести" (отменен)

Медицински стандарт "Педиатрия"

Медицински стандарт "Пневмология и фтизиатрия“ (отменен)

Медицински стандарт "Превенция и контрол на вътреболничните инфекции"

Медицински стандарт "Професионални болести"

Медицински стандарт „Пластично-възтановилна и естетична хирургия“

Медицински стандарт "Психиатрия"

Медицински стандарт "Ревматология" 

Медицински стандарт "Спешна медицина"

Медицински стандарт "Съдова хирургия"

Медицински стандарт "Трансплантация на органи, тъкани и клетки"

Медицински стандарт "Трансфузионна хематология"

Медицински стандарт "Урология"

Медицински стандарт "Ушно-носно-гърлени болести"

Медицински стандарт "Физикална и рехабилитационна медицина"

Медицински стандарт "Хирургия"

Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия (отменен)