Регионална здравна инспекция 

Закони

Закон за здравето (обн. ДВ. бр.70 от 2004 г.)

Закон за храните (oбн. ДВ. бр.90 от 1999 г.)

Закон за водите (oбн. ДВ. бр.67 от 1999 г.)

Закон за чистотата на атмосферния въздух (oбн. ДВ. бр.45 от 1996 г., последно изм. ДВ. бр.18 от 2021 г.) изтегли WordIcon

Закон за лечебните заведения(oбн. ДВ. бр.62 от 1999 г., последно изм. ДВ. бр.110 от 2020 г.) изтегли WordIcon

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина (oбн. ДВ. бр.31 от 2007 г., последно изм. ДВ. бр.105 от 2020 г.) изтегли WordIcon

Закон за устройство на територията (oбн. ДВ. бр.1 от 2001 г., последно изм. ДВ. бр.107 от 2020 г.) изтегли WordIcon

Закон за управление на отпадъците (oбн. ДВ. бр.53 от 2012 г., последно изм. ДВ. бр.18 от 2021 г.) изтегли WordIcon

Закон за защита от шума в околната среда (oбн. ДВ. бр.74 от 2005 г., последно изм. ДВ. бр.101 от 2020 г.) изтегли WordIcon

Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (oбн. ДВ. бр.10 от 2000 г., последно изм. ДВ. бр.17 от 2019 г.) изтегли WordIcon

Закон за здравословни и безопасни условия на труд (oбн. ДВ. бр.124 от 1997 г., последно изм. ДВ. бр.97 от 2017 г.) изтегли WordIcon

Закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането (обн. ДВ. бр.102 от 2003 г, изм. и доп. ДВ. бр.54 от 2020 г.) изтегли WordIcon

Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн. ДВ. бр.30 от 1999 г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 2020 г.) изтеглиWordIcon

Закон за защита на личните данни  (обн. ДВ. бр.1 от 2002 г., изм. ДВ. бр.93 от 2019 г.) изтегли WordIcon

Закон за достъп до обществена информация  (обн. ДВ. бр.55 от 2000г., изм. ДВ. бр.17 от 2019 г.) изтегли WordIcon