Регионална здравна инспекция Разград 
Свържете се с нас
Адрес:
гр. Разград
ул. "Кирил и Методий" № 8

Работно време:
8,30 - 17,00
Телефон:
084 611 165
Факс:
084 629 795
е-mail:
rzi_razgrad@mbox.contact.bg
Обществени поръчкиОрган за контрол

Сертификат за акредитация

НОВИНИ

19.01.2021

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НЕДОСТАТЪЧНОСТ ПО ЧЛ. 81 ОТ ЗЛЗ

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че за издаване на Удостоверение за недостатъчност, необходимо за сключване на договор с НЗОК за осъществяване на пакет извънболнична медицинска помощ са необходими следните документи:

  1. Заявление по образец;
  2. Документ, удостоверяващ, че лицето работи в ЛЗ за БП или становище от ръководителя на лечебното заведение за болнична помощ
  3. Декларация за минималния брой часове, в които съответния лекар/лекар по дентална медицина ще работи в лечебното заведение за специализирана извънболнична помощ и работно време
Образци на документите са налични на интернет страницата на РЗИ Разград в рубрика Бланки/Образци за лечебни заведения/Издаване на служебна бележка (по чл. 81 от ЗЛЗ) за слючване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ.

Забележка: Лекарите, които не работят в лечебно заведение за болнична помощ подават документи в РЗОК Разград. Становището относно потребностите, съгласно Национална здравна карта за сключване на договор за специализирана извънболнична помощ се предоставя по служебен път.

19.01.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ И ФАРМАЦЕВТИТЕ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка със стартиралия процес по издаване и изпълнение на електронна рецепта и влизането в сила на измененията на НАРЕДБА № 4 ОТ 4 МАРТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ (доп. ДВ бр. 107 от 18 декември 2020г.), Ви информирам следното:

за повече информация…

19.01.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ОСВИДЕТЕЛСТВАНИТЕ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Поради промяна в състава на медицинската комисия при ТП на НОИ гр. Разград и процедурата по избор на нов председател на комисията, е забавено представянето на медицинските експертни досиета на освидетелстваните след 07.12.2020 година лица.

По тази причина ще бъде забавено и извършването на заверка „влязло в сила“.

Информация за това, кога може да бъде заверено Вашето експертно решение с гриф „влязло в сила“ можете да получавате на тел. 084 611 133 – РКМЕ при Регионална здравна инспекция гр. Разград.

18.01.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

Актуализирана Продуктова Информация  за Comirnaty COVID-19 vaccine

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) препоръча продуктовата информация на Comirnaty да се актуализира, за да се обясни, че всеки флакон съдържа 6 дози от ваксината.

Кратка характеристика на продукта и листовка изтегли от тук

18.01.2021

Национални времеви редици с информация до 17.01.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 17.01.2021 г. изтегли от тук

18.01.2021

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-23/15.11.2021 г.

Мотиви

2. Заповед № РД-01-20/15.01.2021 г.

(За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г.)

Предложение на ГДЗИ за поетапно облекчаване на въведените противоепидемични мерки на територията на страната по време на удължената с Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. до 31 януари 2021 г. извънредната епидемична обстановка

15.01.2021

Предстоящи дейности за ограничаването разпространението на COVID-19

Във връзка, с ограничаване разпространението на COVID-19 сред педагогическия персонал, учениците и децата посещаващи детски заведения, от 18.01.2021 г. РЗИ – Разград стартира кампания за изследване с бързи антигенни тестове на всички лица – педагогически персонал от училища, детски заведения и центрове на територията на област Разград.

15.01.2021

ВАЖНО

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

РЕИМУНИЗАЦИЯТА НА ВАКСИНИРАНИТЕ СРЕЩУ КОВИД – 19 НА 29.12.2020 Г. ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ В ИМУНИЗАЦИОННИЯ КАБИНЕТ НА МБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ РАЗГРАД“ АД ГР. РАЗГРАД  НА 18.01.2021  ОТ 8,00 ДО 12,00 Ч., А ЗА ИМУНИЗИРАНИТЕ НА 30.12.2020 Г. НА  19.01.2021 Г. ОТ 8,00 Ч.

НОСЕНЕТО НА ЛИЧНА КАРТА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

15.01.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

Ръководство на потребителя изтегли от тук

15.01.2021

Отчет на извършените дейности за периода 08.01-14.01.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

11.01.2021

Нов информационен модул за ваксините срещу COVID-19 в правителствения интернет портал за борба с коронавируса

за повече информация….

11.01.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Национални времеви редици с информация до 10.01.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 10.01.2021 г. изтегли от тук

11.01.2021

ИНФОРМАЦИЯ

Листовка и кратка характеристика на ваксина срещу COVID-19 на MODERNA

08.01.2021

Отчет на извършените дейности за периода 01.01-07.01.2021 г.

Изтеглете целия текст от тук

08.01.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ  

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ПРЕЗ М. ЯНУАРИ ПРИКЛЮЧВА ПЪРВАТА ФАЗА НА ВАКСИНИРАНЕ СРЕЩУ COVID-19, КОЯТО ВКЛЮЧВА ПРИОРИТЕТНАТА ИМУНИЗАЦИЯ НА ВСИЧКИ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ.

В ТАЗИ ВРЪЗКА, КОЙТО ЖЕЛАЕ ДА БЪДЕ ВАКСИНИРАН ДА ПОДАДЕ ИНФОРМАЦИЯ НА ТЕЛЕФОН 084/611-148 ИЛИ НА ИМЕЙЛ: rzi_razgrad@mbox.contact.bg ДО 14.01.2020 Г.

СЛЕД ТОЗИ ПЕРИОД ИМУНИЗАЦИИТЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ОТ ЛИЧНИТЕ ЛЕКАРИ.

07.01.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

EMA препоръчва издаване на разрешение за употреба под условие на ваксината COVID-19 Vaccine Moderna за предпазване от COVID-19 (заболяване, причинено от новия коронавирус 2019) при хора на възраст на и над 18 години. Това е втората ваксина срещу COVID-19, която ЕМА препоръчва за разрешаване за употреба.

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) извърши задълбочена оценка на данните за качество, безопасност и ефикасност на ваксината и препоръча с консенсус да бъде издадено официално разрешение за употреба под условие от Европейската комисия. Това ще гарантира на гражданите на ЕС, че ваксината отговаря на стандартите на ЕС и въвежда защитни мерки, контролни механизми и задължения за подкрепа на имунизационните кампании в целия ЕС.

за повече информация….

Какво представлява ваксината COVID-19 Vaccine Moderna и за какво се използва?

06.01.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕКАРИ

 Декларация за информирано съгласие за извършване на ваксинация срещу COVID-19 изтегли от тук

04.01.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

За определяне на лечебните заведения, в които могат да постъпят на работа медицински специалисти обучавани на места финансирани от държавата, по реда на Наредба 1 от 2015 г.

Заповед № РД-19-12/30.12.2020 г.

Приложение 1 към Заповед № РД-19-12/30.12.2020 г.

04.01.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Национални времеви редици с информация до 03.01.2021 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 03.01.2021 г. изтегли от тук

04.01.2021

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Заповед № РД-01-726/23.12.2020 г.

Информирано съгласие за извършване на ваксинация срещу COVID-19

2. Заповед № РД-01-725/23.12.2020 г.

Предложение на ГДЗИ за въвеждане на противоепидемични мерки

29.12.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Национални времеви редици с информация до 27.12.2020 г. изтегли от тук

Регионални времеви редици с информация до 27.12.2020 г. изтегли от тук

18.12.2020

Продуктова информация за Comirnaty концентрат за инжекционна дисперсия и РНК ваксина срещу COVID-19 (нуклеозидно модифицирана)

Кратка характеристика на продукта

Листовка

ПРИЛОЖЕНИЕ I. КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА (ec.europa.eu)

23.12.2020

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Заповед № РД-01-724/22.12.2020 г.

Приложение 1 към Заповед № РД-01-724/22.12.2020 г.

Приложение 2 към Заповед № РД-01-724/22.12.2020 г.

Приложение 3 към Заповед № РД-01-724/22.12.2020 г.

Заповед № РД-01-721/21.12.2020 г.

Заповед № РД-01-720/20.12.2020 г. - отменена със Заповед № РД-01-721/21.12.2020 г.

Заповед № РД-01-719/20.12.2020 г.

Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г.

18.12.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с предстоящото стартиране на Фаза I на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България, Ви уведомяваме, че всички желаещи от медицинския персонал на лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ - лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти, медицински специалисти по здравни грижи, помощник-фармацевти и друг помощен персонал, които са пропуснали да заяват своето желание да бъдат имунизирани при първоначалното събиране на информация от РЗИ, могат да направят това на тел. 084/611 165 или 084/611 142.

18.12.2020

Отчет на извършените дейности за периода 11.12-17.12.2020 г.

Изтеглете целия текст от тук

Новини - Архив 2020

Новини - Архив 2018 и 2019

Новини - Архив 2017

Новини - Архив 2016

Новини - Архив 2015

Новини - Архив 2014

Новини - Архив 2013

Новини - Архив м.септември-м.декември 2012

Новини - Архив м.януари-м.август 2012

Новини - Архив 2011

ИНФОРМАЦИЯАнтикорупция


Картинка антикорупция
Национална програма


за първична профилактика
на
рака на маточната шийка
в Република България
2017-2020 г.

Тютюнопушене

За сигнали свързани с нарушения обадете се на телефон
084 611 165

Кaбинет за отказване от тютюнопушене
тел: 084 611 151

Национален телефон
0700 10 323