Регионална здравна инспекция 
Начало - Услуги - Процедури по предоставяне на админ.услуги, образци и формуляри -  40. Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице, относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга

40. ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ЗАКОНЕН ИНТЕРЕС ЗА ФИЗИЧЕСКО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, ОТНОСНО АДМИНИСТРАТИВНОПРАВЕН РЕЖИМ, КОИТО СЕ ДАВАТ ПО СИЛАТА НА НОРМАТИВЕН АКТ ИЛИ КОИТО СА СВЪРЗАНИ С ИЗДАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ ИЛИ С ИЗВЪРШВАНЕ НА ДРУГА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

I.Наименование на административната услуга:
Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице, относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга

II. Правно основание:
Закон за администрацията - §1, т.2 „г“ от допълнителните разпоредби.

III. Характеристика:

Цел:
Целта на настоящата процедура е да се укаже реда, по който физическите или юридическите лица да получат необходимата помощ, чрез даването на консултации, представляващи законен интерес за тях, относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга.

Предмет:
Предмет на административната услуга са условията и редът за извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице, относно:

  • административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт;
  • издаване на административен акт;
  • извършване на административна услуга.

Срок:
7 (седем) дни от датата на подаване на заявлението.

ІV. Процедура:

Компетентен орган:
РЗИ - Разград

Заявител:
Всяко физическо или юридическо лице.

Необходими документи:
1. Заявление по образец до директора на РЗИ – Разград;
2. Друга документация, в зависимост от административноправния режим, административния акт или административната услуга, за която лицето е заявило извършването на консултация.

Вътрешен ход на процедурата:
Административната услуга се заявява писмено или устно (с протокол) в звеното за административно обслужване.
При писмено заявяване на административната услуга, заявлението и прилежащите документи се приемат в звеното за административно обслужване (гише за административни услуги) на РЗИ – Разград на адрес: гр. Разград, ул. „Кирил и Методий” №8, ет.2. Заявителят задължително отбелязва в заявлението документите, приложени към заявлението.
При устно заявяване на административната услуга в звеното за административно обслужване (гише за административни услуги) на РЗИ – Разград на адрес: гр. Разград, ул. „Кирил и Методий”№8, протоколът за устно заявяване се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило. Служителят в звеното за административно обслужване задължително отбелязва в протокола документите, приложени към него.
При устното заявяване по телефона се изготвя протокол от служителя, приел заявлението и се подписва само от него. Служителят уведомява заявителя за необходимите документи (които са приложение към протокола) за осъществяване на административната услуга, като същите следва да се предоставят в 7-дневен срок.
Регистрираното заявление се насочва служебно до директора на дирекция по компетентност. В съответствие с резолюцията на директора на дирекция, преписката се насочва служебно за изпълнение до компетентното длъжностно лице от дирекция АПФСО.
Служителят от звеното за административни услуги информира заявителя за приемното време (дата, час) за физически лица и представители на юридически лица за отделните структурни звена (дирекции и отдели) и мястото на провеждане на консултацията.
Консултацията се извършва от директор на дирекция, началник на отдел или друг служител в съответната дирекция, на които е възложено с резолюция от прекия ръководител изпълнението на административната услуга.
Служителят, на когото е възложено изпълнението на административната услуга, извършва консултацията в определеното със заповед на директора на РЗИ – Разград приемно време (дни и часове) за физически лица и представители на организации за отделните структурни звена (дирекции и отдели), както следва, но не по късно от 7 работни дни от датата на заявяване на услугата:

  • директор на дирекция „Медицински дейности“ - сряда от 14,00-16,00 ч.;
  • директор на дирекция „Надзор на заразните болести“ -вторник от 14,00-16,00 ч.;
  • директор на дирекция „Обществено здраве“ -вторник от 14,00-16,00 ч.;
  • директор на дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ (главен юрисконсулт) сряда – от 14.00 до 16.00 часа;
  • началник на отдел „Лабораторни изследвания“ - сряда от 14,00-16,00 ч.;
  • началник на отдел „Държавен здравен контрол“ -сряда от 14,00-16,00 ч.;
  • служители от дирекциите – всеки работен ден в рамките на работното време на РЗИ от 08,30- 17,00 ч.

При възникнала необходимост консултацията може да продължи и след посоченото приемно време.
Служителят, извършил консултацията, отразява извършената дейност в протокол по образец и предоставя копие от протокола на служителя на звеното за административни услуги.
Служителят от звеното въвежда информацията за извършената услуга в информационна система за документооборота.
Екземпляр от преписката се съхранява в отдела/ дирекцията, извършила услугата.

Такси:
Извършването на административната услуга е безплатно за физически и юридически лица.

V. Образци и формуляри:

WordIconЗаявление за извършване на услугата изтегли

WordIconПротокол за извършена консултация изтегли

WordIconПротокол от устно заявена административна услуга, съгл. чл.29, ал.5 от АПК. изтегли