Регионална здравна инспекция 
Начало - Услуги - Процедури по предоставяне на админ.услуги, образци и формуляри - 04. Заличаване от регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписитe

4. ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА „ЗАЛИЧАВАНЕ ОТ РЕГИСТЪРА НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ХОСПИСИТЕ”.

І. Наименование на административната услуга:
Заличаване от регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите.

ІI. Правно основание:
Чл.45, ал.1 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ)
Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите.

IІI.Характеристика:
Цел:
Целта на настоящата процедура е да се укаже реда и условията за заличаване на направената регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите. 
Предмет:
Съгласно чл.45, ал.1 от ЗЛЗ регистрацията на лечебното заведение се заличава:
1. когато районната колегия на съсловната организация е заличила от регистъра лекаря или лекаря по дентална медицина, учредил лечебно заведение по чл. 8, ал. 1, т. 1, б. "а" и т. 2, б. "а" от Закона за лечебните заведения;
2. при установено нарушение по чл. 3, ал. 4 от Закона за лечебните заведения;
3. при осъществяване на дейности в нарушение на извършената регистрация;
4. при осъществяване на дейности в нарушение на утвърдените медицински стандарти и здравни изисквания;
5. при неосъществяване на дейност повече от 6 месеца;
6. при настъпване на обстоятелствата по чл. 44, ал. 1, т. 2 от ЗЛЗ - когато лице, представляващо лечебното заведение, бъде осъдено за умишлено престъпление от общ характер, освен ако не е реабилитирано, или бъде лишено от правото да упражнява определена професия или дейност;
7. по искане на лечебното заведение;
8. при прекратяване на юридическото лице, при смърт на регистрирания или поставянето му под запрещение;
9. при изтичане на срока по чл. 14а ЗЛЗ, в случаите, когато лекарят не е придобил специалност по обща медицина.

ІV. Процедура:

Компетентен орган:
Компетентен орган, който може да разпореди заличаване на регистрацията на лечебно заведение, е директорът на Регионалната здравна инспекция.
Заличаването от регистъра се извършва със заповед на директора на РЗИ – Разград.

Заявител:
Представляващото лице на всяко регистрирано лечебно заведения за извънболнична помощ и хоспис на територията на Разградска област.
Упълномощено лице или наследник на починало или поставено под запрещение лице, с регистрирано лечебно заведение.
В останалите случаи процедурата може да започне по подадена информация от районната колегия на съсловната организация, търговския регистър, трето лице или при самосезиране от РЗИ.

Необходими документи (достатъчен е един от посочените документи):
1. Заявление за заличаване на лечебно заведение за извънболнична помощ или хоспис по образец (в случаите на заличаване по искане на лечебното заведение);
2. Приложения към заявлението:
а) оригинал на издаденото от РЗИ удостоверение;
б) нотариално заверено пълномощно за упълномощено лице (ако заявлението не се подава лично);
2. Документ от районната колегия на съсловната организация, който удостоверява заличаването от регистъра на РК на лекаря или лекаря по дентална медицина.
3. Документ, удостоверяващ прекратяването на юридическото лице (в съответния случай);
4. Документ, удостоверяващ смъртта или запрещението на лицето, представени от упълномощено лице /наследник, попечител, пълномощник/, (в съответния случай);
5. Констативен протокол, за установено нарушение по чл.3, ал.4 от ЗЛЗ и/или нарушение на утвърдените медицински стандарти и здравни изисквания и/или осъществяване на дейности в нарушение на извършената регистрация.
6. Документи, удостоверяващи неосъществяване на дейност повече от 6 месеца.
7. Документ, удостоверяващ обстоятелството, че лекарят не е придобил специалност по обща медицина в срока по чл.14 а ЗЛЗ.

Забележка: Първични документи, които са налични вече в РЗИ-Разград и са актуални, не се изискват от заявителя.

Вътрешен ход на процедурата
1. Заличаване по искане на лечебното заведение
Процедурата започва с подаването на заявление от лицето, представляващо лечебното заведение до директора на РЗИ-Разград.
Административната услуга може да бъде заявена писмено (на място в звеното за административно обслужване /ЗАО/, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор) или устно (по телефона или в Звеното за административно обслужване).
При устното заявяване по телефона се изготвя протокол от служителя, приел заявлението и се подписва само от него. Служителят уведомява заявителя за необходимите документи (които са приложение към протокола) за осъществяване на административната услуга, като същите следва да се предоставят в 7-дневен срок.
При устното заявяване в ЗАО, на адрес – гр. Разград, ул. „Кирил и Методий” №8, протоколът се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило, като в него задължително се отбелязват и приложените документи.

При писменото заявяване, заявлението се подава /постъпва/ в звеното за административно обслужване в РЗИ - Разград лично от лицето, представляващо лечебното заведение или изрично упълномощено от него лице или съответно наследник, попечител, пълномощник и се завеждат в деловодната книга и Единната информационна система за документооборот от служител на Звеното.
Регистрираното заявлението заедно с приложените към него документи, се насочва с резолюция към директора на дирекция „Медицински дейности”, респ. към определеното от директора длъжностно лице, водещо регистъра на лечебните заведения за извънболничната помощ и хосписите.
В срок от 3 работни дни от подаване на заявлението отговорното длъжностно лице извършва проверка на вписаните в регистъра данни както за лечебното заведение, така и за представляващото заведението лице и изготвя заповед за заличаване на регистрацията на лечебно заведение за извънболнична помощ или хоспис. В заповедта длъжностното лице посочва датата, от която се прекратява регистрацията, както и мотивите и я представя, ведно с преписката за съгласуване с директора на дирекция МД, директора на дирекция АПФСО, гл. секретар и зам. директора на РЗИ, след което се представя за подпис от директора на РЗИ.
Заповедта за заличаване на регистрацията на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис или мотивирания отказ за издаването й се издава в три екземпляра – за заявителя, за досието и за съответния регистър.
След подписване на заповедта и подпечатване с печата на РЗИ, отговорният служител вписва промените в регистъра по чл. 41.

Заповедта се връчва на заявителя по начина, предварително посочен в заявлението:
1. При връчване на заповедта на място, в ЗАО при РЗИ – Разград, се предоставя на заявителя срещу представена лична карта или срещу представено нотариално заверено пълномощно. Заявителят полага подпис и печат на лечебното заведение върху втория екземпляр от заповедта, който се предоставя от ЗАО.
2. При получаване на заповедта на посочения от заявителя адрес, същата се изпраща чрез лицензиран пощенски оператор за негова сметка.
3. При изпращане на заповедта по електронен път, същото се осъществява на посочения от заявителя електронен адрес.
Върнатият оригинал на Удостоверението за регистрация се поставя в досието на заличеното лечебно заведение.
Цялата служебна преписка се съхранява в дирекция „Медицински дейности”.

2. Заличаване лечебното заведение когато районната колегия на съсловната организация е заличила от регистъра лекаря или лекаря по дентална медицина; при прекратяване на юридическото лице; при смърт на регистрирания или поставянето му под запрещение; при неосъществяване на дейност повече от 6 месеца; при изтичане на срока по чл. 14а от ЗЛЗ, в случаите, когато лекарят не е придобил специалност по обща медицина.
Процедурата започва с получаването в РЗИ на съответния документ или информация, удостоверяваща настъпването на едно от следните обстоятелства:
- информация, че районната колегия на съсловната организация е заличила от регистъра лекаря или лекаря по дентална медицина, регистрирал индивидуална практика за първична или специализирана медицинска помощ;
- информация от търговския регистър, че лечебно заведение – търговско дружество е прекратено;
- информация, че лекарят или лекарят по дентална медицина, регистрирал индивидуална практика за първична или специализирана медицинска помощ, е починал или е поставен под запрещение;
- информация /протоколи на РЗИ от извършени проверки/, че лечебното заведение не осъществява дейност повече от 6 месеца;
- информация /протоколи на РЗИ от извършени проверки/, че лекарят не е придобил специалност по обща медицина в срока по  чл.14 а ЗЛЗ.
Заявлението/ писмото адресирано до директора на РЗИ-Разград може да бъде подадено или да постъпи по следните начини:
1. На място в звеното за административно обслужване, като същото може да се внесе и устно, след попълване от длъжностно лице на протокол съгласно образец;
2. По електронен път;
3. Чрез лицензиран пощенски оператор.
Преписката се завежда в деловодната книга и Единната информационна система за документооборот от служител на Звеното, след което  се насочва с резолюция към директора на дирекция „Медицински дейности”, респ. към определеното от директора длъжностно лице, водещо регистъра на лечебните заведения за извънболничната помощ и хосписите.
Отговорното длъжностно лице извършва проверка на вписаните в регистъра данни за лечебното заведение и когато е налице предпоставката /една от посочените по чл.45, ал.1, т.1, т.5, т.8 или т.9/, изготвя заповед за заличаването му от регистъра в три екземпляра. В заповедта длъжностното лице посочва датата, от която се прекратява регистрацията, както и мотивите и я представя, ведно с преписката за съгласуване с директора на дирекция МД, директора на дирекция АПФСО, гл. секретар и зам. директора на РЗИ, след което се представя за подпис от директора на РЗИ.
След подписване на заповедта и подпечатване с печата на РЗИ, отговорният служител вписва промените в регистъра по чл. 41.
Заповедта се връчва на заявителя по начина, предварително посочен в заявлението:
1. При връчване на място в ЗАО при РЗИ – Разград, заповедта може да бъде получена лично от заявителя /от представляващото ЛЗ/ лице срещу подпис, от негов законов наследник при смърт или упълномощено лице при поставянето на лекаря под запрещение.
2. При получаване на заповедта на посочения от заявителя адрес, същата се изпраща чрез лицензиран пощенски оператор за негова сметка.
3. При изпращане на заповедта по електронен път, същото се осъществява на посочения от заявителя електронен адрес.
Цялата служебна преписка се съхранява в дирекция „Медицински дейности”.

3. Заличаване при установено нарушение по чл. 3, ал. 4 от ЗЛЗ
С чл. 3, ал. 4 ЗЛЗ е въведена забрана лечебните заведения да извършват търговски сделки освен за нуждите на осъществяваните от тях медицински дейности и за обслужване на пациентите. По определение от чл. 286, ал. 2 ТЗ всяка сделка, от изброените по чл. 1, ал. 1 ТЗ, е търговска, независимо от качеството на лицата, които ги извършват. За да е налице дейност, която обективно е извън обхвата на разрешената в чл. 3, ал. 4 ЗЛЗ, трябва да бъдат реализирани конкретни фактически и правни действия, насочени към постигането на определен стопански резултат, който не е в пряка връзка с медицинската практика на лечебното заведение. Ето защо, за да се счете, че лечебното заведение е осъществило нарушение по чл. 45, ал. 1, т. 2 ЗЛЗ трябва да бъдат установени реални търговски сделки, които не са необходими за осъществяване на медицинска дейност.
Установяването на реални търговски сделки, които не са необходими за осъществяването на медицинска дейност, са основание за заличаване на лечебното заведение по смисъла на чл.45, ал.1, т.2 от ЗЛЗ по вече описаната процедура.

4. Заличаване при осъществяване на дейности в нарушение на извършената регистрация; при осъществяване на дейности в нарушение на утвърдените медицински стандарти и здравни изисквания

Процедурата може да започне с получаването в РЗИ - Разград на жалба или сигнал от граждани, свързани с медицинското обслужване, или при констатиране на нарушения от различни контролни органи - от дирекциите МД, НЗБ към РЗИ, РЗОК, ИА „Медицински одит” и др.).
Образува се административна преписка. След резолюция на директора на РЗИ до директор дирекция „Медицински дейности” и/или директор дирекция „Надзор на заразните болести” и дирекция АПФСО, се изготвя заповед, с която се определя комисия, за извършване на проверка по подадената жалба или сигнал. Комисията извършва проверка по случая и изготвя констативен протокол.
Директорът на РЗИ - Разград може писмено да предупреди лечебното заведение, че осъществяваната дейност е в нарушение на закона, да даде указания и срок за отстраняване на нарушението.
В случай, че лечебното заведение не изпълни указанията в дадения срок, директорът на регионалната здравна инспекция издава мотивирана заповед за заличаването на лечебно заведение от Регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите на основание чл. 45, ал. 1, т. 3 или т.4 от ЗЛЗ по вече описания ред.
Всички документи, във връзка със заличаване на лечебно заведение за извънболнична помощ или хоспис (копие от жалба/сигнал; заповед за извършване на инспекция; констативен протокол и др.), се съхраняват в досието на ЛЗ от длъжностното лице от дирекция „Медицински дейности”.

Заповедите на директора на РЗИ-Разград, издадени в случаите по чл. 45, ал. 1, т.1-6 и ал.2, т.4 от ЗЛЗ, подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

Отказ за заличаване на регистрацията на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис:
Директорът на РЗИ - Разград няма право да откаже заличаване на лечебно заведение за извънболнична помощ или хоспис по негово искане или при смърт на лицето или поставянето му под запрещение.
Отказ за заличаване на регистрацията на лечебно заведение се прави само в случаите, когато е постъпило искане от лице, което няма право да представлява лечебното заведение. В тези случаи директорът на РЗИ прави мотивиран отказ за заличаване на направената регистрацията и уведомява писмено лицето за това.

Резултат от процедурата:

Права и задължения на лицата:
Издаването на заповед за заличаване на регистрацията на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис прекратява правото на лечебното заведение за осъществяване на регистрираните медицински дейности.

Срок за валидност на заповедта за заличаване на регистрацията на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис:
Заповедта за заличаване на регистрацията на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис се издава за неопределен срок.

Действия, които трябва да се предприемат при изгубване или унищожаване на заповедта за заличаване на регистрацията на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис:
В 7-дневен срок от настъпване на събитието, представителят на лечебното заведение следва да се уведоми за това писмено РЗИ - Разград. В този случай РЗИ издава на лицето препис на издадената заповед за заличаване на регистрацията на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис.

Такси:
Не са предвидени такси за заличаване на лечебно заведение за извънболнична помощ или хоспис от регистъра на РЗИ.

 V. Образци и формуляри:

AdobeIcon Заявление за заличаване от регистъра на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис изтегли

WordIconПротокол от устно заявена административна услуга, съгл. чл.29, ал.5 от АПК. изтегли