Регионална здравна инспекция 
Начало - Услуги - Процедури по предоставяне на админ.услуги, образци и формуляри -  39. Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП-2) и данни за осигуреното лице от информационната система на Националния осигурителен институт (НОИ)

39. УТОЧНЯВАНЕ НА РАЗЛИКИ МЕЖДУ ИЗДАДЕНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД (УП-2) И ДАННИ ЗА ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА НОИ

І. Наименование на административната услуга:
Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП-2) и данни за осигуреното лице от информационната система на Националния осигурителен институт (НОИ).

ІІ. Правно основание:

Закон за администрацията - §1, т. 2, буква ”в” от допълнителните разпоредби  Кодекс за социално осигуряване - чл. 5, ал. 7
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж - чл. 40.

ІІІ. Характеристика:

Цел:
Предоставяне на документ, уточняващ разликите между издадено удостоверение за осигурителен доход (Обр. УП-2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ.

Предмет:
Предоставяне на информация за уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (Обр. УП-2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ.

Срок:
14 (четиринадесет) дни от датата на подаване на заявлението.

ІV. Процедура:

Компетентен орган:
Регионална здравна инспекция – Разград.

Заявител:
Териториално поделение на НОИ (ТП на НОИ), в което са постъпили документи за отпускане на пенсия от лице, което е представило удостоверение за осигурителен доход (Обр. УП-2), издадено от РЗИ - Разград и/или в структури, чийто правоприемник е РЗИ – Разград или физическо лице, което работи или е работило в РЗИ - Разград и/или в структури, чийто правоприемник е РЗИ - Разград.

Необходими документи:
1. Заявление - по образец (когато искането е отправено от физическо лице) или писмо от ТП на НОИ;
2. Документ, съдържащ данни за осигуреното лице, от информационната система на НОИ.

Вътрешен ход на процедурата:
Административната услуга се заявява писмено или устно (по телефона или  в Звеното за административно обслужване - ЗАО), или с постъпване на писмо от ТП на НОИ, адресирано до директора на РЗИ-Разград.
При устното заявяване по телефона се изготвя протокол от служителя, приел заявлението и се подписва само от него. Служителят уведомява заявителя за необходимите документи (които са приложение към протокола) за осъществяване на административната услуга, като същите следва да се предоставят в 7-дневен срок.
При устното заявяване в ЗАО, на адрес – гр. Разград, ул. „Кирил и Методий” №8, протоколът се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило, като в него задължително се отбелязват и приложените документи.
При писменото заявяване, заявлението се подава лично в звеното за административно обслужване в РЗИ и се регистрира и се завеждат в деловодната книга и Единната информационна система за документооборот от служителите на Звеното.
Регистрираното заявление се насочва служебно до директор на дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”. В съответствие с резолюцията на директора на дирекция, преписката се насочва служебно за изпълнение до компетентното длъжностно лице от дирекция АПФСО. Същото извършва проверка в наличните в инспекцията документи (разплащателни ведомости и др.) за информация, уточняваща посочените в искането разлики между издаденото удостоверение за осигурителен доход (УП-2) и данните за осигуреното лице от информационната система на НОИ.
След установяване на необходимите факти и данни се издава съответен документ в 14-дневен срок от предявяване на искането.      

Такси:
Не се заплаща такса.

V. Образци и формуляри:

WordIconЗаявление за уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП-2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ. изтегли

WordIconПротокол от устно заявена административна услуга, съгл. чл.29, ал.5 от АПК. изтегли