Регионална здравна инспекция 
Начало - Услуги - Процедури по предоставяне на админ.услуги, образци и формуляри -  37. Изготвяне на справки от ведомости, намиращи се в архива на РЗИ, удостоверение за пенсиониране и продължителност на трудовия стаж УП-2

37. Изготвяне на справки от ведомости, намиращи се в архива на РЗИ, удостоверение за пенсиониране и продължителност на трудовия стаж УП-2

І. Наименование на административната услуга:
  Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2)

ІI. Правно основание:

Кодекс за социално осигуряване – чл. 5, ал.7
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж–чл.2, т.1 и т.2 и чл.40, ал.2 и ал.3

III. Характеристика

Цел:
Целта на настоящата процедура е да се укаже реда и условията за изготвяне на справки от ведомости от архива на РЗИ за издаване на удостоверения за осигурителен доход УП-2, което да послужи на лицето за определяне размера на пенсията, съгл. Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

Предмет:
Лицата могат да искат изготвяне на справки от ведомости от архива на РЗИ- Разград за издаване на удостоверения за осигурителен доход УП-2, когато са работили в РЗИ /ХЕИ, РИОКОЗ, РЦЗ/ при изгубена трудова или служебна книжка и при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Срок за предоставяне на услугата:
14 (четиринадесет) дни от подаване на заявлението.

ІV. Процедура

Компетентен орган:
Директорът на Регионална здравна инспекция – Разград.

Заявител:
Всяко физическо лице, работило в РЗИ /ХЕИ, РИОКОЗ, РЦЗ/.

Необходими документи:
1. Заявление по образец;
2. Копие от трудова или служебна книжка.

Вътрешен ход на процедурата
Административната услуга за издаване на удостоверение осигурителен доход УП-2, се заявява писмено или устно (по телефона или  в Звеното за административно обслужване - ЗАО).
При устното заявяване по телефона се изготвя протокол от служителя, приел заявлението и се подписва само от него. Служителят уведомява заявителя за необходимите документи (които са приложение към протокола) за осъществяване на административната услуга, като същите следва да се предоставят в 7-дневен срок.
При устното заявяване в ЗАО, на адрес – гр. Разград, ул. „Кирил и Методий” №8, протоколът се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило, като в него задължително се отбелязват и приложените документи.
При писменото заявяване, заявлението се подава лично в звеното за административно обслужване в РЗИ и се регистрира и се завеждат в деловодната книга и Единната информационна система за документооборот от служителите на Звеното.
При заявяването се посочва длъжността, на която е работил и периода.
Регистрираното заявление се насочва служебно до директор на дирекция “Административно-правно, финансово и стопанско обслужване”. В съответствие с резолюцията на директора на дирекция, преписката се насочва служебно за изпълнение до компетентното длъжностно лице от дирекция АПФСО.

Удостоверението се изготвя от главен специалист – касиер в дирекция АПФСО в два екземпляра, на база разплащателни ведомости, намиращи се в архива на инспекцията. Предоставят се подпис от гл. счетоводител и директора на инспекцията.
Удостоверението се връчва на заявителя по начина, предварително посочен в заявлението:
1. При връчване на удостоверението на място. Извършва се в звеното за административно обслужване /деловодството/ на РЗИ-Разград по данни за входящия номер на заявлението, лично от заявителя или от упълномощено от него лице.
2. При получаване на удостоверението на посочения от заявителя адрес, същото се изпраща чрез лицензиран пощенски оператор за сметка на заявителя.
3. При изпращане на удостоверението по електронен път, същото се осъществява на посочения от заявителя електронен адрес.

Срок на действие на удостоверението: еднократно.

Такси: Не са предвидени такси за извършване на услугата.

V. Образци и формуляри:

WordIconЗаявление за удостоверение за осигурителен доход (УП-2) по образец. изтегли

WordIconПротокол от устно заявена административна услуга, съгл. чл.29, ал.5 от АПК. изтегли