Регионална здравна инспекция 
Начало - Услуги - Процедури по предоставяне на админ.услуги, образци и формуляри - 36. Регистрация и заверка на лична здравна книжка

36. Регистрация и заверка на лична здравна книжка

I. Наименование на административната услуга
Заверка на лична здравна книжка и вписване в регистъра на новоиздадените лични здравни книжки.

II. Правно основание:
Чл.4 от Наредба № 15 от 27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони. (ДВ бр. 57/2006 г. ).

III. Характеристика

Цел:
Целта на настоящата процедура е да укаже реда и условията за заверка на лична здравна книжка и вписването й в регистър „Новоиздадени лични здравни книжки“.

Предмет:
Създаване и поддържане на регистър на новоиздадени лични здравни книжки в РЗИ-Разград.

Срок:
В деня на заявяването.

ІV. Процедура:

  Компетентен орган:
РЗИ – Разград.

Заявител: физически лица, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони.

Необходими документи:
1. Заявление по образец.
2. Здравна книжка /с попълнена паспортна част, залепена актуална снимка на заявителя и с отразени извършени задължителни прегледи и изследвания, удостоверени чрез положени печати и подписи от съответните лечебни заведения и медицински специалисти, извършили прегледите и изследванията; заключение "допуска се на работа" от общопрактикуващ лекар или от лекар специалист по вътрешни болести от лечебно заведение за извънболнична помощ/.
3. Копие от документ за самоличност, заверено с текст "Вярно с оригинала", трите имена, дата и подпис на заявителя (само при заявяване на услугата чрез лицензиран пощенски оператор).

Вътрешен ход на процедурата

Заявяването на услугата по заверяване и вписване в регистъра на личните здравни книжки се извършва чрез попълване на заявление по образец. Заявлението може да бъде подадено на място в Регионална здравна инспекция – Разград /в звеното за административно обслужване/ или чрез лицензиран пощенски оператор.

Заявление се регистрира в Единната информационна система за документооборот от служителите на звеното, след което се насочва служебно за изпълнение към компетентните служители от дирекция АПФСО.

За извършване на заверката и регистрация на ЛЗК, лицето представя в звеното за административно обслужване, заедно със заявлението и личната си здравна книжка /с попълнена паспортна част, залепена актуална снимка на заявителя и с отразени извършени задължителни прегледи и изследвания, удостоверени чрез положени печати и подписи от съответните лечебни заведения и медицински специалисти, извършили прегледите и изследванията; заключение "допуска се на работа" от общопрактикуващ лекар или от лекар специалист по вътрешни болести от лечебно заведение за извънболнична помощ.

Служителят от звеното сверява попълнените данни и резултати от проведени предварителни медицински прегледи и изследвания и вписва книжката в електронния регистър, който включва: пореден номер; ЕГН; месторабота, адрес; УИН и фамилия на лекаря, дал заключението за постъпване на работа; дата на заверката в РЗИ.

Книжката се заверява чрез поставяне на печата на РЗИ върху снимката на лицето и подпис на длъжностното лице отговорно за заверката. Заверяват се само здравни книжки с правилно и четливо попълнени данни и резултати от проведени предварителни медицински прегледи и изследвания.

Заверената здравна книжка може да бъде получена на място в регионалната здравна инспекция, където е заявена, или на посочен точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор. При заявяване на услугата на място в регионалната здравна инспекция, заверката се извършва в рамките на същия работен ден.

Отказ за заверка на ЛЗК:

При нередовност на извършените прегледи и/или изследвания.

Такси: Не са предвидени такси за вписване в регистъра „Новоиздадени лични здравни книжки“.

 IV. Образци и формуляри:

WordIcon Заявление по образец изтегли