Регионална здравна инспекция 
Начало - Услуги - Процедури по предоставяне на админ.услуги, образци и формуляри - 33. Извършване на лабораторни анализи и дейности, по искане на физически и юридически лица

33. Извършване на лабораторни анализи и дейности, по искане на физически и юридически лица

І. Наименование на административната услуга:
Извършване на лабораторни анализи и дейности по искане на физически и юридически лица.

ІI. Правно основание:
1. СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ от ИА на БСА, съгласно БДС ЕN ISO/IEC 17020:2012
2. Закон за здравето
3. Закон за храните
4. Закон за водите
5. Закон за шума в околната среда
6. Всички нормативни документи към изброените по- горе закони

III. Характеристика

Цел:
Регламентира реда на издаване, движението на документите и изпълнителите при издаване на протокол на отдел ЛИ и доклад /сертификат за контрол от орган за контрол от вида А/ОКА/.

Предмет:
Процедурата се прилага при издаване на сертификат /доклад и протокол от контрол на физични и химични фактори на средата, храни, води, козметични продукти, смивове и отривки от работни/контактни повърхности, включени в обхвата и извън обхвата на акредитация на ОКА.

IV. Процедура

Компетентен орган:
Експертите отговарят за точно отразяване на резултатите от контрола в протоколите на ОКА.
Ръководител ОКА издава сертификат или доклад от контрола и носи отговорност за тях.

Заявител:
Всяко физическо и юридическо лице, което желае да му бъде извършен контрол на води, храни и проби от повърхности, химични агенти във въздуха на работната среда, физични фактори на средата /работна и околна/, микроклимат, шум, изкуствено осветление, прах в работна среда.

Необходими документи:
Заявление за изпитване /контрол по образец на отдел ЛИ.

Вътрешен ход на процедурата
Заявителят попълва заявление по образец за извършване на контрол от ОКА в приемното гише на ОКА и ги подава.
Служителят от звеното за административно обслужване регистрира заявленията в електронната информационна система за входяща документация, като поставя входящ номер.
Заявленията се вписват във входящо-изходящ журнал.
Ръководител ОКА дава ход на процедурата по вземане на проби и провеждане на контрол.
Последното се извършва в срок до 5 дни от датата на подаване на заявлението. След приключване на изпитването се изготвят официалните документи.

Резултат от процедурата:

Официалните документи за клиента са сертификат /доклад за контрол на ОКА и приложими към него протоколи.
Сертификатът/Докладът за контрол представлява обобщаващ документ за всички елементи на контрола. Той се изготвя, подписва и подпечатва от ръководител ОКА, а в негово отсъствие от зам. ръководител ОКА в два екземпляра на хартиен носител - за клиента и за архив на ОКА.
Протоколът от контрол съдържа всички данни от протокола за взета проба и първичния протокол (съхраняващ се в звеното за контрол). Той се изготвя в два екземпляра на хартиен носител- единият за клиента и един за архив на ОКА. Подписва се от извършилия контрола и ръководител звеното за контрол.
Протоколът от контрол от отдел „Лабораторни изследвания” се изготвя в два екземпляра на хартиен носител- единият за клиента и един за архив на отдела. Подписва се от експертите, отговарящи за извършване на съответния контрол и началник отдел ЛИ.

Такси:
Такси се дължат:
1. За заявените от клиента показатели за изпитване или контрол съгласно чл.29г, Приложение №4 от Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавен здравен контрол по Закона за здравето (ДВ. бр.83/2007г., изм. ДВ. бр.81/2012 г.)
2. За издаване на препис от Сертификат от контрол.

Таксата се заплаща по банков път по сметка на РЗИ – Разград или в касата на РЗИ - Разград :
Банка: SG  „ЕКСПРЕСБАНК”
IBAN : BG09 TTBB 9400 3125 4858 21
BIC: TTBBBG22

         V.Образци и формуляри:

WordIcon Заявление за контрол на вода, храни, козметика и параметри на работната среда изтегли

AdobeIcon Заявление за извършване на услуги-договор за извършване на лабораторни изследвания на води, храни, козметични средства и др. изтегли

WordIconПротокол от устно заявена административна услуга, съгл. чл.29, ал.5 от АПК. изтегли