Регионална здравна инспекция 
Начало - Услуги - Процедури по предоставяне на админ.услуги, образци и формуляри - 31. Издаване на заповед за възстановяване на дейност или експлоатация на обект с обществено предназначение

31. Издаване на заповед за възстановяване на дейност или експлоатация на обект с обществено предназначение

І. Наименование на административната услуга:
Издаване на заповед за възстановяване на дейност или експлоатация на обект с обществено предназначение.

ІI. Правно основание:
чл.38, ал.5 от Закона за здравето

III. Характеристика

Цел:
Тази процедура регламентира реда и начина за издаване на заповеди за възстановяване на дейността или експлоатацията на обект с обществено предназначение.

Предмет:
Заповед за възстановяване на дейността или експлоатацията на обект с обществено предназначение се издава след издадена заповед за спиране дейността или експлоатацията на обекта при условие, че са отстранени установените нарушения на хигиенните изисквания в него.

ІV. Процедура:

Компетентен орган:
Директорът на РЗИ издава заповед за възстановяване на дейността или експлоатацията на обект с обществено предназначение.

Заявител:
Всяко физическо или юридическо лице, отговорно за изпълнението на: заповедта за спиране дейността или експлоатацията на обекта.

Необходими документи
Заявление по образец подадено от отговорното лице.

Вътрешен ход на процедурата

  • Административната услуга се заявява писмено или устно (с протокол) в звеното за административно обслужване.
  • При устно заявяване на административната услуга в звеното за административно обслужване на РЗИ – Разград, протоколът по т.1. се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило.
  • При устно заявяване на административната услуга по телефона, протоколът по т.1. се подписва само от длъжностното лице, приело искането.
  • При писмено заявяване на административната услуга, заявлението се приема в звеното за административно обслужване на РЗИ – Разград.
  • Заявлението по образец се завеждат в деловодната книга и Единната информационна система за документооборот от служителите на Звеното за административно обслужване.

При спиране експлоатацията на обекти по чл.38/2/ и чл.38/3/
Когато отговорното лице отстрани нарушенията в обекта, подава в РЗИ заявление за издаване на заповед за възстановяване на дейността или експлоатацията на обекта.
Заявлението за се подава в звеното за административно обслужване на РЗИ – Разград и се завеждат в деловодната книга и Единната информационна система за документооборот от служителя на звеното.
Регистрираното заявлението се насочва служебно към дирекция “Обществено здраве” и за изпълнение и контрол - към отдел “Държавен здравен контрол”, респ. компетентните служители в отдел ДЗК, които ще извършат проверка.
В 3 (три) дневен срок отговорният служител извършва проверка на обекта, при която съставя протокол за проверка.
При установяване, че обектът съответства на здравните изисквания, в еднодневен срок от извършването на проверката се издава заповед от директора на РЗИ за възстановяване на дейността или експлоатацията на обекта.
Заповедта се издава в 3 екземпляра.
Заповедта се връчва на заявителя по начина, предварително посочен в заявлението:
1. На място, на гишето за административно обслужване в РЗИ – Разград.
2. При получаване на заповедта на посочения от заявителя адрес, същата се изпраща чрез лицензиран пощенски оператор за негова сметка на заявителя;
3. При изпращане на заповедта по електронен път, същото се осъществява на посочения от заявителя електронен адрес.

Отказ за издаване на заповед за възстановяване на дейността или експлоатацията на обект:

Не се издава от директора на РЗИ заповед за възстановяване на дейността или експлоатацията на обект, ако при проверката се установи, че не са отстранени посочените в заповедта за спиране нарушения. В този случай процедурата се прекратява.

Резултат от процедурата:

Права и задължения на регистрираните лица:
Лицата, на които е издадена и връчена заповед за спиране дейността или експлоатацията на обект, са отговорни за тяхното изпълнение. Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение.
При условие, че са отстранени констатираните нарушения посочени в заповедта за спиране, отговорното лице може да заяви желание за отмяна на същата заповед.
След връчване на Заповедта за възстановяване на дейността или експлоатацията на обекта отговорното лице може да извършва дейността или да въведе в експлоатация спрения обект.

Срок за валидност на заповедите:
Заповед за възстановяване на дейността или експлоатацията на обект издадена от директора на РЗИ влиза в сила от датата на връчването. Същата е валидна до промяна в обстоятелствата по издаването й.

Такси:
За издаване на заповед за възстановяване на дейността или експлоатацията на обект с обществено предназначение, с изключение на обект с източници на йонизиращо лъчение, се заплаща такса в размер на – 44 лв., съгласно чл.34 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по закона за здравето (ДВ. бр.83/2007г., изм. ДВ. бр.16/2011г.)

Таксата се заплаща по банков път по сметка на РЗИ – Разград или в касата на РЗИ - Разград :
Банка: SG  „ЕКСПРЕСБАНК”
IBAN : BG09 TTBB 9400 3125 4858 21
BIC: TTBBBG22

V. Образци и формуляри:

WordIcon Заявление по образец изтегли

WordIconПротокол от устно заявена административна услуга, съгл. чл.29, ал.5 от АПК. изтегли